Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia nieorganiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-CM-CN
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia nieorganiczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia Medyczna - semestr 2
Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia Medyczna - semestr 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z chemii ogólnej, analitycznej, fizycznej oraz matematyki.

Całkowity nakład pracy studenta:

a. 30h - wykład, tj. 30h kontaktowych;

b. 30h – laboratorium, tj. 30h kontaktowych;

c. 55h - praca indywidualna,

d. 60h - czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania.

Całkowity czas nakładu pracy studenta to 175h.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: dysponuje wiedzą z zakresu chemii nieorganicznej, posługuje się odpowiednią terminologią i nomenklaturą - K_W01;

W2: zna metody syntezy związków nieorganicznych oraz ich właściwości - K_W7;

W3: posiada wiedzę dotyczącą przepisów i zasad bezpiecznej pracy w laboratorium, oraz regulacje prawne dotyczące substancji toksycznych i ich przechowywania oraz oznakowania - K_W09.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi analizować i rozwiązywać problemy chemii nieorganicznej w oparciu o zdobyta wiedzę - K_U01;

U2: potrafi zaplanować eksperyment i wykorzystać aparaturę służącą do realizacji określonego zadania badawczego - K_U04;

U3: potrafi przeprowadzić syntezę i analizę nieorganicznych związków chemicznych, w tym związków koordynacyjnych - K_U06.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie konieczność ciągłego doskonalenie się i podnoszenia kompetencji zawodowych - K_K01;

K2: potrafi organizować pracę w zespole, przyjmując w niej różne role dąży do realizacji powierzonych zadań - K_K02.


Metody dydaktyczne:

Wykład:

Wykład z prezentacjami multimedialnymi.

Ćwiczenia:

Dyskusja dotycząca omawianych tematów, samodzielne rozwiązywanie zadań.

Laboratorium:

Wykonywanie zaplanowanych ćwiczeń laboratoryjnych, dyskusja podczas wykonywania zadań, praca samodzielna.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- punktowana
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem bloku przedmiotowego jest przedstawienie podstawowych pojęć stosowanych w chemii nieorganicznej, wprowadzenie w świat pierwiastków i związków nieorganicznych.

Pełny opis:

Treści programowe

Atomy, okresowość zmian właściwości fizycznych atomów, bloki pierwiastków. Wiązanie chemiczne a właściwości indywiduów chemicznych. Budowa i struktury elektronowa molekuł. Pierwiastki bloku s i p oraz ich związki chemiczne. Chemia metali przejściowych.

Poruszane tematy:

1. Pochodzenie pierwiastków

2. Jądro atomowe i przemiany jądrowe

3. Struktura elektronowa atomu

4. Periodyczne zmiany właściwości atomów

5. Współczesne prawo okresowości

6. Struktura molekularna i wiązania

7. Pierwiastki bloku s i p oraz ich związki chemiczne

8. Metale (przede wszystkim metale przejściowe)

9. Niemetale niezbędne do życia

10. Elementy chemii koordynacyjnej

11. Kompleksy metali w przyrodzie i działalności człowieka

12. Elementy chemii bionieorganicznej

Literatura:

1. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, tomy 1-2, PWN, Warszawa, 2010;

2. A. Cotton , P. Gaus , G. Wilkinson, Chemia nieorganiczna – podstawy, PWN Warszawa 1998;

3. P. Atkins, T. Overton I in., Shriver & Atkins Inorganic Chemistry, 5th ed., Oxford University Press 2010;

4. A. Katafias, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej i koordynacyjnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Wykład - Egzamin

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Katafias, Adrian Topolski
Prowadzący grup: Olga Impert, Tadeusz Muzioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Muzioł, Adrian Topolski
Prowadzący grup: Tadeusz Muzioł, Aniela Trocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Muzioł, Adrian Topolski
Prowadzący grup: Tadeusz Muzioł, Adrian Topolski, Joanna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Muzioł, Adrian Topolski
Prowadzący grup: Tadeusz Muzioł, Adrian Topolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)