Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy chemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-CM-PC
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia Medyczna - semestr 1
Punkty ECTS i inne: 11.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (120 godz.):

- udział w wykładach – 30 godz.

- udział w ćwiczeniach - 30 godz.

- udział w laboratorium – 60 godz.

-

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (200 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 40 godz.

- przygotowanie do laboratorium – 90 godz.

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim – 40 godz.

przygotowanie studenta do egzaminu – 30 godz.


Łącznie: 320 godz. (11 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W01 dysponuje wiedzą z zakresu głównych działów chemii, posługuje się odpowiednią terminologią i

nomenklaturą

K_W02 zna podstawy analizy matematycznej oraz metod statystycznych i informatycznych niezbędnych

do opisu zjawisk chemicznych i biologicznych oraz opracowywania danych

K_W03

dysponuje zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk biologicznych i chemicznych wykorzystywaną

w badaniach biomedycznych oraz opisuje podstawowe zjawiska fizyczne, chemiczne,

biologiczne zachodzące w żywym organizmie

K_W04 zna teoretyczne i praktyczne aspekty metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystywanych

w analizach chemicznych i biologicznych

K_W05 zna podstawowe metody syntezy, izolowania i analizy związków chemicznych, w tym

biologicznie aktywnych

K_W06 zna relacje pomiędzy strukturą i aktywnością związków chemicznych, w tym związków

biologicznie czynnych

K_W07 zna metody syntezy związków nieorganicznych i organicznych oraz ich właściwości

K_W08 definiuje pojęcia i objaśnia mechanizmy procesów fizjologicznych i patologicznych w

organizmie człowieka

K_W09 posiada wiedzę dotyczącą przepisów i zasad bezpiecznej pracy w laboratorium, oraz regulacje

prawne dotyczące substancji toksycznych i ich przechowywania oraz oznakowania

K_W10 zna literaturę polsko- i obcojęzyczną z zakresu wybranej specjalizacji

K_W11 dysponuje wiedzą pozwalającą na zrozumienie podstawowych problemów związanych z tematyką

kierunku studiów


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U01 potrafi analizować i rozwiązywać problemy chemiczne i biologiczne w oparciu o zdobytą

wiedzę

K_U02 potrafi posługiwać się metodami matematycznymi w chemii i naukach przyrodniczych oraz

wykorzystuje je do opisu właściwości i struktury związków

K_U03 umie wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu nauk chemicznych i biologicznych w

badaniach biomedycznych, opisuje podstawowe zjawiska zachodzące w żywym organizmie

K_U04 potrafi zaplanować eksperyment i wykorzystać aparaturę służącą do realizacji określonego

zadania badawczego

K_U05 stosuje podstawowe metody analityczne wykorzystywane w naukach chemicznych i

biomedycznych oraz potrafi opracować wyniki eksperymentalne

K_U06 potrafi przeprowadzić syntezę i analizę związków chemicznych, w tym biologicznie aktywnych

K_U07 potrafi określić budowę oraz funkcje związków wielkocząsteczkowych występujących w

organizmach żywych

K_U08 potrafi opisać i zaprezentować kwestie chemiczne i biologiczne, posługując się językiem

specjalistycznym

K_U09 potrafi samodzielnie oraz w grupie poszerzać wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji

K_U10 rozumie i ocenia zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz etyczne uwarunkowania wybranej

specjalizacji

K_U11

potrafi posługiwać się językiem obcym w zakresie wybranych dziedzin nauki na poziomie B2

Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego, potrafi wyszukiwać informacje w literaturze specjalistycznejEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K01 rozumie konieczność ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych

K_K02 potrafi organizować pracę, dąży do realizacji powierzonych zadań

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety w celu zaplanowania i realizacji określonego zadania

K_K04 identyfikuje i rozwiązuje problemy związane z wykonywaniem zawodu

K_K05 zna oraz przestrzega zasady i normy, dba o zdrowie i środowisko naturalne

K_K06 rozumie etyczne i społeczne aspekty praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny) z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.


Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratorium: laboratoryjna – zajęcia laboratoryjne związane są z treściami programowymi przerabianymi na wykładzie. Student wykonuje zadania samodzielnie po przygotowaniu w oparciu o dostępną instrukcję oraz zalecaną literaturę. W oparciu o poczynione obserwacje i wyniki pomiarów student zapisuje stosowne równania reakcji, wykonuje obliczenia oraz wyciąga wnioski.


- ćwiczenia: ćwiczeniowa - ćwiczenia związane są z treściami programowymi przerabianymi na wykładzie


Skrócony opis:

Wprowadzenie do chemii jako nauki o budowie materii, związkach chemicznych, układach molekularnych, ich właściwościach, strukturze I reakcjach, a także praktyczne rozwiązywanie prostych problemów chemicznych w ramach zajęć laboratoryjnych i audytoryjnych

Pełny opis:

Wykład:

Chemia jako nauka. Podstawowe definicje, nazewnictwo chemiczne. Stechiometria - obliczenia z zastosowaniem równań chemicznych. Atomistyczna teoria budowy materii. Atomy, cząstki elementarne, cząsteczki, jony. Jądro atomowe. Reakcje jądrowe. Model Bohra. Kwantowa teoria budowy atomu. Liczby kwantowe. Orbitalne atomowe. Układ okresowy pierwiastków. Elektroujemność, energia jonizacji, wymiary atomów i jonów. Elektronowa i kwantowa teorie wiązania chemicznego. Rodzaje wiązań chemicznych. Orbitale molekularne w prostych cząsteczkach. Hybrydyzacja orbitali atomowych. Struktura wybranych cząsteczek. Oddziaływania międzycząsteczkowe.

Wiązanie wodorowe. Podstawowe właściwości gazów, cieczy i ciał stałych. Przemiany fazowe i wykresy fazowe. Gaz doskonały i gaz rzeczywisty - prawa gazowe. Woda jako najpowszechniejszy rozpuszczalnik. Typy kryształów i ich właściwości. Reakcje chemiczne i podstawy kinetyki chemicznej. Szybkość reakcji, stała szybkości reakcji, rząd reakcji, energia aktywacji, kompleks aktywny, kataliza, teoria zderzeń aktywnych. Równowaga chemiczna - stała równowagi. Reguła przekory. Równowaga chemiczna w roztworach elektrolitów.

Dysocjacja elektrolitów. Definicja kwasu i zasady. Mocne i słabe kwasy i zasady. Bufory. Wytracanie osadów. Iloczyn rozpuszczalności i rozpuszczalność molowa. Reakcje redoks. Definicje stopnia utlenienia, utleniacza i reduktora. Bilansowanie równań reakcji redoks. Szereg napięciowy metali. Korozja. Elektrody i ogniwa elektrochemiczne. Równanie Nernsta. Standardowa elektroda wodorowa, elektrody gazowe. Ogniwa paliwowe. Elementy termodynamiki, entalpia, entropia, ciepło reakcji. Prawo Hessa.

Treści programowe laboratorium:

1. Bezpieczeństwo pracy w laboratorium chemicznym.

2. Podstawowy sprzęt laboratoryjny.

3. Rozpuszczanie, roztwarzanie i krystalizacja.

4. Pojęcie pH.

5. Przybliżony i dokładny pomiar pH.

6. Definicje kwasów i zasad.

7. Dysocjacja elektrolityczna.

8. Równowaga chemiczna w roztworach elektrolitów.

9. Kwasy i zasady mocne oraz słabe.

10 Sporządzanie i stosowanie mieszanin buforowych.

11. Właściwości oraz zastosowanie wskaźników pH.

12. Budowa, nazewnictwo i właściwości związków kompleksowych.

13. Wytrącanie osadów.

14. Iloczyn rozpuszczalności i rozpuszczalność związków nieorganicznych.

15. Pojęcie stopnia utlenienia, utleniacza i reduktora.

16. Bilansowanie równań reakcji redox.

17. Szereg napięciowy metali.

18. Wpływ pH na przebieg reakcji redox.

19. Utlenianie związków organicznych.

20. Klasyczny podział kationów i anionów na grupy analityczne.

21. Reakcje charakterystyczne i grupowe wybranych anionów i kationów.

Treści programowe ćwiczeń:

1. Obliczenia stechiometryczne.

2. Stężenia roztworów (procentowe i molowe).

3. pH roztworów kwasów i zasad.

4. Stałe i stopień dysocjacji.

5. Mieszaniny buforowe.

6. Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności.

7. Reakcje utleniająco-redukujące.

8. Bilansowanie równań reakcji redoks

Literatura:

1. H. Kowalczyk-Dembinska, J. Łukaszewicz, Chemia ogólna i jakosciowa analiza chemiczna. Cwiczenia laboratoryjne – czesc II, 2008, UMK, Torun

2. H. Kowalczyk-Dembinska, J. Łukaszewicz, Chemia ogólna i jakosciowa analiza chemiczna. Cwiczenia laboratoryjne – czesc I, 2008, UMK, Torun

3. H. Kowalczyk-Dembinska, Cwiczenia rachunkowe z podstaw chemii, Wydawnictwo UMK,Torun

4. L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna Czasteczki,materia,reakcje, Warszawa

5. L. Pajdowski, Chemia ogólna, PWN, Warszawa

6. A. Bielanski, Chemia ogólna i nieorganiczna, PWN, Warszawa

7. J. D. Lee, Zwiezła chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa

8. L. Pauling, P. Pauling, Chemia, PWN, Warszawa

9. Z. Galus, Cwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej, PWN, Warszawa

10. Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna t. I, Podstawy teoretyczne i analiza jakosciowa, PWN, Warszawa

11. Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna t. II, Analiza ilosciowa, PWN, Warszawa

12. Sliwa A., Obliczenia chemiczne, PWN, Poznan

13. M. J. Sienko, R. A. Plane, "Chemia, podstawy i zastosowania", WNT, Warszawa

14. Szmal Z.S., Lipiec T., Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL, Warszawa

15. Aleksiejew W., Chemia analityczna, PWN, Warszawa

16. Danilczuk E., Karpinski K., Łodzinska A., Wojtczak J., Analiza jakosciowa cz.1, Aniony, UMK, Torun

17. Danilczuk E., Karpinski K., Łodzinska A., Wojtczak J., Analiza jakosciowa cz. 2, Kationy, UMK, Torun

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

wykład - K_W01, K_W08, K_U01, K_K01, K_K02, K_K05, K_K06, K_K08

laboratorium - K_W01, K_U03, K_U05, K_U08, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09 ćwiczenia - K_W01, K_U01, K_U03, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K09

Kryteria oceniania:

Wykład:

Zaliczenie blokowe z następującymi wagami:

- 60% dwugodzinny egzamin pisemny obejmujący treści omawiane na wykładzie

- 25 % ocena z laboratorium

- 15 % ocena z ćwiczeń

Wymagany próg na ocenę:

- dostateczną: 50 -60 %

- dostateczną plus: 61 – 65 %

- dobrą: 66 – 75 %

- dobrą plus: 76 – 80 %

- bardzo dobrą: 81-100 %

Laboratorium:

Zaliczenie na ocenę w oparciu o:

- wyniki sprawdzianów (40 %)

- wyniki samodzielnie przeprowadzonych analiz jakościowych (50 %)

- ocenę poprawności prowadzenia dziennika laboratoryjnego (5 %)

- stopień przestrzegania zasad BPH oraz przepisów porządkowych (5%)

Wymagany próg na ocenę:

- dostateczną: 50 -60 %

- dostateczną plus: 61 – 65 %

- dobrą: 66 – 75 %

- dobrą plus: 76 – 80 %

- bardzo dobrą: 81-100 %

Ćwiczenia

Zaliczenie na ocenę w oparciu o wyniki śródsemestralnych testów kontrolnych.

Wymagany próg na ocenę:

- dostateczną: 50 -60 %

- dostateczną plus: 61 – 65 %

- dobrą: 66 – 75 %

- dobrą plus: 76 – 80 %

- bardzo dobrą: 81-100 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Łukaszewicz, Artur Terzyk, Marek Wiśniewski
Prowadzący grup: Paulina Erwardt, Grzegorz Szymański, Artur Terzyk, Marek Wiśniewski, Monika Zięba, Wojciech Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wprowadzenie do chemii jako nauki o budowie materii, związkach chemicznych, układach molekularnych, ich właściwościach, strukturze I reakcjach, a także praktyczne rozwiązywanie prostych problemów chemicznych w ramach zajęć laboratoryjnych i audytoryjnych

Pełny opis:

Wykład:

Chemia jako nauka. Podstawowe definicje, nazewnictwo chemiczne. Stechiometria - obliczenia z zastosowaniem równań chemicznych. Atomistyczna teoria budowy materii. Atomy, cząstki elementarne, cząsteczki, jony. Jądro atomowe. Reakcje jądrowe. Model Bobra. Kwantowa teoria budowy atomu. Liczby kwantowe. Orbitalne atomowe. Układ okresowy pierwiastków. Elektroujemność, energia jonizacji, wymiary atomów i jonów. Elektronowa i kwantowa teorie wiązania chemicznego. Rodzaje wiązań chemicznych. Orbitale molekularne w prostych cząsteczkach. Hybrydyzacja orbitali atomowych. Struktura wybranych cząsteczek. Oddziaływania międzycząsteczkowe.

Wiązanie wodorowe. Podstawowe właściwości gazów, cieczy i ciał stałych. Przemiany fazowe i wykresy fazowe. Gaz doskonały i gaz rzeczywisty - prawa gazowe. Woda jako najpowszechniejszy rozpuszczalnik. Typy kryształów i ich właściwości. Reakcje chemiczne i podstawy kinetyki chemicznej. Szybkość reakcji, stała szybkości reakcji, rząd reakcji, energia aktywacji, kompleks aktywny, kataliza, teoria zderzeń aktywnych. Równowaga chemiczna - stała równowagi. Reguła przekory. Równowaga chemiczna w roztworach elektrolitów.

Dysocjacja elektrolitów. Definicja kwasu i zasady. Mocne i słabe kwasy i zasady. Bufory. Wytracanie osadów. Iloczyn rozpuszczalności i rozpuszczalność molowa. Reakcje redoks. Definicje stopnia utlenienia, utleniacza i reduktora. Bilansowanie równań reakcji redoks. Szereg napięciowy metali. Korozja. Elektrody i ogniwa elektrochemiczne. Równanie Nernsta. Standardowa elektroda wodorowa, elektrody gazowe. Ogniwa paliwowe. Elementy termodynamiki, entalpia, entropia, ciepło reakcji. Prawo Hessa.

Treści programowe laboratorium:

1. Bezpieczeństwo pracy w laboratorium chemicznym.

2. Podstawowy sprzęt laboratoryjny.

3. Rozpuszczanie, roztwarzanie i krystalizacja.

4. Pojęcie pH.

5. Przybliżony i dokładny pomiar pH.

6. Definicje kwasów i zasad.

7. Dysocjacja elektrolityczna.

8. Równowaga chemiczna w roztworach elektrolitów.

9. Kwasy i zasady mocne oraz słabe.

10 Sporządzanie i stosowanie mieszanin buforowych.

11. Właściwości oraz zastosowanie wskaźników pH.

12. Budowa, nazewnictwo i właściwości związków kompleksowych.

13. Wytrącanie osadów.

14. Iloczyn rozpuszczalności i rozpuszczalność związków nieorganicznych.

15. Pojęcie stopnia utlenienia, utleniacza i reduktora.

16. Bilansowanie równań reakcji redox.

17. Szereg napięciowy metali.

18. Wpływ pH na przebieg reakcji redox.

19. Utlenianie związków organicznych.

20. Klasyczny podział kationów i anionów na grupy analityczne.

21. Reakcje charakterystyczne i grupowe wybranych anionów i kationów.

Treści programowe ćwiczeń:

1. Obliczenia stechiometryczne.

2. Stężenia roztworów (procentowe i molowe).

3. pH roztworów kwasów i zasad.

4. Stałe i stopień dysocjacji.

5. Mieszaniny buforowe.

6. Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności.

7. Reakcje utleniająco-redukujące.

8. Bilansowanie równań reakcji redoks

Literatura:

1. H. Kowalczyk-Dembinska, J. Łukaszewicz, Chemia ogólna i jakosciowa analiza chemiczna. Cwiczenia laboratoryjne – czesc II, 2008, UMK, Torun

2. H. Kowalczyk-Dembinska, J. Łukaszewicz, Chemia ogólna i jakosciowa analiza chemiczna. Cwiczenia laboratoryjne – czesc I, 2008, UMK, Torun

3. H. Kowalczyk-Dembinska, Cwiczenia rachunkowe z podstaw chemii, Wydawnictwo UMK,Torun

4. L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna Czasteczki,materia,reakcje, Warszawa

5. L. Pajdowski, Chemia ogólna, PWN, Warszawa

6. A. Bielanski, Chemia ogólna i nieorganiczna, PWN, Warszawa

7. J. D. Lee, Zwiezła chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa

8. L. Pauling, P. Pauling, Chemia, PWN, Warszawa

9. Z. Galus, Cwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej, PWN, Warszawa

10. Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna t. I, Podstawy teoretyczne i analiza jakosciowa, PWN, Warszawa

11. Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna t. II, Analiza ilosciowa, PWN, Warszawa

12. Sliwa A., Obliczenia chemiczne, PWN, Poznan

13. M. J. Sienko, R. A. Plane, "Chemia, podstawy i zastosowania", WNT, Warszawa

14. Szmal Z.S., Lipiec T., Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL, Warszawa

15. Aleksiejew W., Chemia analityczna, PWN, Warszawa

16. Danilczuk E., Karpinski K., Łodzinska A., Wojtczak J., Analiza jakosciowa cz.1, Aniony, UMK, Torun

17. Danilczuk E., Karpinski K., Łodzinska A., Wojtczak J., Analiza jakosciowa cz. 2, Kationy, UMK, Torun

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Terzyk
Prowadzący grup: Piotr Gauden, Emil Korczeniewski, Tomasz Ligor, Grzegorz Szymański, Marek Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wiśniewski
Prowadzący grup: Dominika Błońska, Tetiana Dyrda-Terniuk, Piotr Gauden, Emil Korczeniewski, Tomasz Ligor, Marek Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wiśniewski
Prowadzący grup: Piotr Gauden, Anna Ilnicka, Emil Korczeniewski, Marek Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)