Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nanomateriały w medycynie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-CM-PW7a-VI
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nanomateriały w medycynie I
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Studia stacjonarne I stopnia - kierunke: Chemia Medyczna - semestr 6
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z tematyką związaną z historią, toksycznością, strukturą, właściwościami nanaomateriałów stosowanych medycynie i ochronie zdrowia.

Pełny opis:

Historia nanotechnologii i definicja materiału. Przykładowe metody otrzymywania nanaomateriałów proszkowych, włókien i cienkich warstw: zol-żel, spin coating, dry spraying, spray pyrolysis, CVD, PVD, Langmuir-Blodget, Węglowe nanomateriały porowate. Funkcjonalizacja powierzchni nanomateriałów węglowych. Polimerowe materiały porowate. Adsorpcja i desorpcja cząsteczek leków z roztworów. Fizyczne i chemiczne metody badania nanomateriałów. Nanomateriały biobójcze. Drogi wnikania nanaomateriałów do organizmu ludzkiego. Drug delivery. Przykładowe zastosowania nanomateriałów w diagnostyce i terapii medycznej. Nanosensory. Akumulacja i wydalanie nanomateriałów z organizmu ludzkiego. Toksyczność nanomateriałów. Ochrona przed szkodliwym działaniem nanomateriałów. Utylizacja nanaomateriałów. Ustawodawstwo w zakresie produkcji, obrotu i stosowania nanaomateriałów.

Literatura:

Mitura S, Niedzielski P, Walkowiak B. Nanodiam – new technologies for medical applications: studying and production of carbon surfaces allowing for controllable bioactivity. PWN, Warszawa 2006.

K. Kurzydłowski, M. Lewandowska. Nanomateriały inżynierskie konstrukcyjne i funkcjonalne. WNT, Warszawa 2011

J. Rzeszutek, M. Matysiak, M. Czajka, K. Sawicki, P. Rachubik, M. Kruszewski, L. Kapka-Skrzypczak. Zastosowanie nanocząstek i nanomateriałów w medycynie. Hygiena 49(2014)449.

J. Świątek-Prokop. Nanomateriały-zalety i zagrożenia. Prace Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2012 zeszyt VII.

Efekty uczenia się:

K_W03 - dysponuje podstawową wiedzą z zakresu nauk biologicznych i chemicznych wykorzystywaną w badaniach biomedycznych oraz opisuje podstawowe zjawiska fizyczne, chemiczne, biologiczne zachodzące w żywym organizmie

K_W04 - zna teoretyczne i praktyczne aspekty metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystywanych w analizach chemicznych i biologicznych

K_W06 - zna relacje pomiędzy strukturą i aktywnością związków chemicznych, w tym związków biologicznie czynnych

K_W07 - zna metody syntezy związków nieorganicznych i

organicznych oraz ich właściwości

K_U01 - potrafi analizować i rozwiązywać problemy chemiczne i biologiczne w oparciu o zdobyta wiedzę

K_U04 potrafi zaplanować eksperyment i wykorzystać aparaturę służącą do realizacji określonego zadania badawczego

K_U05 - stosuje podstawowe metody analityczne wykorzystywane w naukach chemicznych i biomedycznych oraz potrafi opracować wyniki eksperymentalne

K_U09 - potrafi samodzielnie poszerzać wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji

K_K01 - rozumie konieczność ciągłego doskonalenie się i podnoszenia kompetencji zawodowych

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety w celu zaplanowania i realizacji określonego zadania

K_K06 - rozumie etyczne i społeczne aspekty praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Wykład audytoryjny ilustrowany prezentacjami multimedialnymi zakończony egzaminem pisemnym.

Zajęcia laboratoryjne odbywane w grupach dwuosobowych, kolejno na 5 stanowiskach doświadczalnych (6 ćwiczeń obowiązkowych). Zakończenie i zaliczenie kolejnych ćwiczeń na podstawie pisemnych sprawozdań ocenianych przez prowadzących zajęcia.

Ocena końcowa z bloku obliczana według algorytmu 60% oceny egzaminu + 40% oceny z laboratorium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Łukaszewicz, Piotr Piszczek
Prowadzący grup: Paulina Erwardt, Adrian Topolski, Marek Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Piszczek, Marek Wiśniewski
Prowadzący grup: Piotr Piszczek, Adrian Topolski, Marek Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)