Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Technologie proekologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-CM-PW7a-VIa
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie proekologiczne
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Studia stacjonarne I stopnia - kierunke: Chemia Medyczna - semestr 6
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z odnawialnymi źródłami energii i korzyściami wynikającymi z ich stosowania, rozwijanie postaw zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.

Pełny opis:

Wykład

Wykład pozwoli uzyskać wiedzę na temat:

1. Rozwoju technologii efektywnego spalania i współspalania biomasy z zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych,

2. Praktycznych aspektów pozyskiwania biogazu z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych i/lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów w gminie,

3. Działania kolektorów słonecznych, baterii fotowoltaicznych.

4. Działania elektrownii wodnych, falowych i pływowych.

5. Metod wykorzystania ciepła geotermalnego.

6. Aeroenergtyki zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

7. Samochodów hybrydowych, elektrycznych i na biopaliwa.

Laboratorium

Pozwala doskonalić umiejętności w zakresie podstawowych obliczeń z zakresu energetyki alternatywnej oraz:

1. Potencjału energetyki alternatywnej.

2. Obliczania wartości kalorycznej i efektywności energetycznej.

3. Obliczania sprawności kolektora słonecznego, pompy ciepła, turbiny wiatrowej.

4. Szacowania zapotrzebowania na energię w danej gminie.

5. Najnowszych osiągnięć w energetyce alternatywnej.

Studenci samodzielnie wykonują ćwiczenia laboratoryjne typowe dla problemów proekologicznych określonych przez prowadzącego

Literatura:

R. Buczkowski i in., Technologie proekologiczne w przemyśle

i energetyce województwa kujawsko-pomorskiego, Wyd. UMK, Toruń 2004.

2. Igliński i in., Technologie bioenergetyczne, Wyd. UMK, Toruń 2009.

3. B. Igliński i in., Technologie geoenergetyczne, Wyd. UMK, Toruń 2010.

4. B. Igliński i in., Technologie helioenergetyczne, Wyd. UMK, Toruń 2013.

5. B. Igliński i in., Technologie aeroenergetyczne, Wyd. UMK, Toruń 2014.

Efekty uczenia się:

W1: Definiuje i kwalifikuje poszczególne rodzaje energii alternatywnej – K_W02.

W2: Oblicza wartość opałową biomasy, biopaliw i biogazu – K_W04.

W3: Opisuje zasadę działania kotła fluidalnego i cyklonowego – K_W06.

W4: Klasyfikuje odpady na cele energetyczne – K_W04.

W5: Zna potencjał energetyki alternatywnej w Polsce – K_W04.

W6: Opisuje zasadę działania siłowni wiatrowej i elektrowni wodnej – K_W06.

W7: Zna zasadę działania, możliwości sterowania i doboru parametrów pracy pompy ciepła, kolektora słonecznego – K_W04.

W8: Opisuje metody wykorzystania ciepła geotermalnego – K_W04.

W9: Zna schematy technologiczne kotłów do spalania słomy;

na słomę rozdrobnioną i kotłów wsadowych – K_W04.

W10: Zna schematy i zasady działania instalacji odgazowywania wysypisk – K_W04.

U1: Opisuje prawa chemiczne – K_U02.

U2: Potrafi dobrać optymalne warunki przeprowadzenia procesu spalania i współspalania – K_U05.

U3: Umie obliczać potencjał energetyki alternatywnej – K_U04.

U4: Potrafi obliczać wartość kaloryczną biopaliw – K_U05.

U5: Potrafi obliczyć zapotrzebowanie na surowce w technologii biodiesla – K_U04.

U6: Zna metody aglomeryzacji biomasy – K_U04.

U7: Umie wskazać właściwe lokalizację pod siłownię wiatrową i wodną – K_U05.

U8: Potrafi wskazać rolę energetyki odnawialnej w bilansie energetycznym Polski – K_U09

Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i kompetencji zawodowych z zakresu nauk przyrodniczych. Dąży do rozwoju: jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; widzi potrzebę ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych; zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia – K_K01.

Jest świadomy istniejących zagrożeń w wyniku stosowania nowoczesnych technik badawczych i wykazuje odpowiedzialność za ich właściwą ocenę oraz za tworzenie warunków bezpiecznej pracy, Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz umie postępować w stanie zagrożenia; jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt – K_K02.

Wykazuje analityczne myślenie: samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością informacji, dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki – K_K03.

Jest zdolny do pracy zespołowej; potrafi współdziałać i współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role służące realizacji określonego zadania, nawiązuje i utrzymuje długotrwałą i efektywną współpracę z innymi; dąży do realizacji celów zespołu poprzez odpowiednie zaplanowanie i organizację pracy swojej i innych; motywuje współpracowników do zwiększenia wysiłku w celu osiągnięcia założonych celów – K_K04.

Postępuje profesjonalnie, zna i przestrzega zasady oraz normy obowiązujące w wykonywanym zawodzie, w tym normy etyczne; rozumie społeczną rolę zawodu i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej, dbałości o zdrowie i środowisko naturalne w działaniach własnych i innych osób – K_K05.

Ma świadomość znaczenia nowoczesnych technologii i technik badawczych w rozwoju cywilizacyjnym, w tym w obszarze nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, wykorzystując wiedzę i umiejętności w prowadzeniu inicjatyw gospodarczych – K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny – standardowa skala ocen

– W1-W10, U1, U12-U14.

Laboratorium: ocena ciągła – W1-W10, K1-K7

100-81% - bdb

80-76% - db+

75-66% - db

65-60% - dost+

59-50% - dost

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Igliński
Prowadzący grup: Bartłomiej Igliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Igliński
Prowadzący grup: Bartłomiej Igliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)