Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy chemii kosmetycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-CM-PW7b-V
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii kosmetycznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Studia stacjonarne I stopnia - kierunke: Chemia Medyczna - semestr 6
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z chemii ogólnej, chemii organicznej, nieorganicznej i chemii fizycznej.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 10h wykład, tj. 10 godzin kontaktowych,

2. 35h laboratorium, tj.35 godzin kontaktowycyh

2. 35h praca indywidualna,

3. 45h czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania.

4. Całkowity czas nakładu pracy studenta to 125h.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: dysponuje wiedzą z zakresu głównych działów chemii, posługuje się odpowiednią terminologią i nomenklaturą - K_W01.

W2: zna teoretyczne i praktyczne aspekty metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystywanych w analizach chemicznych - K_W04.

W3: zna relacje pomiędzy strukturą i aktywnością związków chemicznych, w tym związków biologicznie czynnych - K_W06.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi analizować i rozwiązywać problemy chemiczne w oparciu o zdobyta wiedzę - K_U01.

U2: potrafi zaplanować eksperyment i wykorzystać aparaturę służącą do realizacji określonego zadania badawczego - K_U04.

U3: stosuje podstawowe metody analityczne wykorzystywane w naukach chemicznych oraz potrafi opracować wyniki eksperymentalne - K_U05.

U4: potrafi opisać i zaprezentować kwestie chemiczne, posługując się językiem specjalistycznym - K_U08.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi odpowiednio określić priorytety w celu zaplanowania

i realizacji określonego zadania - K_K03.


Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacjami multimedialnymi.

Laboratorium: praca własna studenta

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do chemii kosmetycznej: zapoznanie z podstawowymi pojęciami kosmetycznymi, grupami oraz nazewnictwem surowców kosmetycznych. Charakterystyka form kosmetycznych, zasady recepturowania kosmetyków oraz metody oceny skuteczności kosmetyków.

Pełny opis:

Wykład:

Historia kosmetyków. Podstawy nazewnictwa surowców kosmetycznych. Podstawy pielęgnacji skóry i włosów. Podział kosmetyków na grupy: pielęgnujące, upiększające i zapachowe. Ogólna charakterystyka podstawowych klas surowców kosmetycznych. Charakterystyka podstawowych form kosmetycznych. Wymagania stawiane kosmetykom. Podstawy uregulowań prawnych. Bezpieczeństwo i skuteczność preparatów kosmetycznych.

Laboratorium:

Praktyczne otrzymywanie roztworów związków powierzchniowo-czynnych, zagęszczanie elektrolitami oraz związkami wielkocząsteczkowymi. Otrzymywanie i optymalizacja emulsji olej w wodzie i woda w oleju. Otrzymywanie i optymalizacja sztyftów. Ocena mikroskopowa otrzymanych form kosmetycznych. Preparatyka kosmetyków pielęgnacyjnych. Ocena skuteczności działania kosmetyków – testy instrumentalne i sensoryczne.

Literatura:

1. W. Malinka, Zarys chemii kosmetycznej, Volumed, Wrocław 1999.

2. J. Arct, K. Pytkowska, Leksykon surowców kosmetycznych, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki

i Pielęgnacji Zdrowia, Warszawa 2010.

3. R. Glinka, M. Glinka, Receptura kosmetyczna z elementami kosmetologii, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza MA, Łódź 2008.

4. R. Czerpak, A. Jabłońska-Trypuć, Roślinne surowce kosmetyczne, MedPharm, Polska 2008.

5. J. Przondo, Związki powierzchniowo-czynne i ich zastosowanie w produktach chemii gospodarczej, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2010.

6. M. Mrukot, Receptariusz kosmetyczny, Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

W1: dysponuje wiedzą z zakresu głównych działów chemii, posługuje się odpowiednią terminologią i nomenklaturą - K_W01.

W2: zna teoretyczne i praktyczne aspekty metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystywanych w analizach chemicznych - K_W04.

W3: zna relacje pomiędzy strukturą i aktywnością związków chemicznych, w tym związków biologicznie czynnych - K_W06.

U1: potrafi analizować i rozwiązywać problemy chemiczne w oparciu o zdobyta wiedzę - K_U01.

U2: potrafi zaplanować eksperyment i wykorzystać aparaturę służącą do realizacji określonego zadania badawczego - K_U04.

U3: stosuje podstawowe metody analityczne wykorzystywane w naukach chemicznych oraz potrafi opracować wyniki eksperymentalne - K_U05.

U4: potrafi opisać i zaprezentować kwestie chemiczne, posługując się językiem specjalistycznym - K_U08.

K1: potrafi odpowiednio określić priorytety w celu zaplanowania

i realizacji określonego zadania - K_K03.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: W1-W3

Kryteria oceniania: Egzamin pisemny w formie testu, wymagany próg na ocenę dostateczną 55%, dostateczny plus: 61%, dobry: 68%, dobry plus: 78%, bardzo dobry: 86%.

Laboratorium: U1-U4.

Kryteria oceniania: Zaliczenie na ocenę na podstawie wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych i opracowań, kolokwium końcowe, ocena ciągła studenta w czasie zajęć.

Wymagany próg na ocenę dostateczną: 50%, dostateczny plus: 61%, dobry: 66%, dobry plus: 76%, bardzo dobry: 81%.

Praktyki zawodowe:

niie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 35 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Sionkowska
Prowadzący grup: Beata Kaczmarek-Szczepańska, Katarzyna Lewandowska, Alina Sionkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 35 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Sionkowska
Prowadzący grup: Sylwia Grabska-Zielińska, Alina Sionkowska, Joanna Skopińska-Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 35 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Sionkowska
Prowadzący grup: Alina Sionkowska, Joanna Skopińska-Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 35 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Sionkowska
Prowadzący grup: Alina Sionkowska, Joanna Skopińska-Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)