Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zagospodarowanie odpadów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-CM-PW7b-VIa
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zagospodarowanie odpadów
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Studia stacjonarne I stopnia - kierunke: Chemia Medyczna - semestr 6
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

1. 10h – Wykład, 20h – Laboratorium, tj. 30h

2. 10h - konsultacje z nauczycielem

3. 15h praca indywidualna,

4. 20h czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania,

całkowity czas nakładu pracy studenta to 75h.

75h:25h/ECTS= 3 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna aktualnego stanu prawnego obowiązującego w Polsce (Unii Europejskiej) dotyczącego zagadnień gospodarki odpadami, charakteryzuje poszczególne grupy odpadów łącznie z kontrolą jakości produktu oraz zagospodarowaniem odpadów - K_W01

W2: wymienia i opisuje metody unieszkodliwiania odpadów stałych metodami biologicznymi, termicznymi i fizykochemicznymi – K_W09

W3: zna wskazuje problemy związane ze składowaniem odpadów, zalety i wady metod zagospodarowywania odpadów – K_W04Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: posługuje się wiedzą chemiczną w ocenie możliwości realizacji procesu technologicznego, w tym: doboru surowców, kontroli produkcji, zagospodarowania odpadów - K_U01

U2: posiada umiejętność pracy z normami polskimi oraz międzynarodowymi w celu wykonania oznaczania wybranych właściwości fizycznych i chemicznych substancji chemicznych - K_U05

U3: umie posługiwać się wybraną grupą metod analitycznych; potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki analiz, rozumie problemy związane z zagospodarowaniem odpadów - K_U05, K_U10

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego uczenia się; potrafi samodzielnie podjąć działania w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy chemicznej - K_K01

K2: zna aspekty prawne, ekonomiczne, środowiskowe i społeczne związane utylizacją odpadów - K_K06


Metody dydaktyczne:

Wykład – konwencjonalny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Laboratorium – samodzielnie przeprowadzanie eksperymentów związanych z zagospodarowaniem odpadów


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zaznajomienie z wybranymi aspektami współczesnych technologii chemicznych, obejmującymi zasady racjonalnego wykorzystania surowców i energii oraz kompleksowego zagospodarowania odpadów przemysłowych w oparciu o wybrane procesy. Zajęcia obejmują również tematykę związaną z utylizacją odpadów komunalnych, niebezpiecznych ( w tym medycznych).

Pełny opis:

Wykład:

Obejmuje następujące zagadnienia: Technologie bezodpadowe. Odpady i ich właściwości. Odpady – skala problemu, podział, klasyfikacja, właściwości oraz zasady gospodarowania odpadami. Technologie przetwarzania odpadów. Recykling i odzysk energetyczny. Dyrektywa REACH. Spalanie odpadów komunalnych, niebezpiecznych i medycznych. Zgazowanie i piroliza odpadów. Uzdatnianie i wykorzystywanie wody do celów komunalnych, konsumpcyjnych i przemysłowych. „Zielona Chemia” – wybrane zagadnienia.

Laboratorium:

Odgazowanie i analiza odpadów. Oznaczania części palnych i niepalnych. Oznaczania części lotnych. Oznaczania wilgoci. Oznaczanie azotu ogólnego, azotu organicznego i azotu amonowego. Oznaczanie zawartości chlorków w odpadach. Oznaczania temperatury zapłonu

Ługowanie odpadów stałych w środowisku kwaśnym i alkalicznym - ekstrakcja w aparacie Soxhleta.

Literatura:

Literatura podstawowa:

T. Paryjczak, A. Lewicki, M. Zaborski Zielona chemia, PAN, Łódź, 2005.

J. Dojlido, W. Dożańska, W. Hermanowicz, B. Koziorowski, J. Zerbe Fizykochemiczne badanie wody i ścieków, Arkady, Warszawa, 2010.

B. Bilitewski, G. Hardtle, K. Marek Podręcznik gospodarki odpadami, Seidel &Przywiecki, Warszawa, 2003.

A. Johansson Czysta technologia, WNT, Warszawa, 1997.

J.Biegańska, M. Czop, M. Kajda-Szcześniak Gospodarka Odpadami Niebezpiecznymi. Materiały do zajęć laboratoryjnych.

Literatura uzupełniająca:

L. Margel Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków, Ekonomia i środowisko, Białystok 2000.

P.T. Anastas, Ed., Handbook of Green Chemistry – Green Catalysis, John Wiley & Sons, 2009.

Efekty uczenia się:

W1: zna aktualnego stanu prawnego obowiązującego w Polsce (Unii Europejskiej) dotyczącego zagadnień gospodarki odpadami, charakteryzuje poszczególne grupy odpadów łącznie z kontrolą jakości produktu oraz zagospodarowaniem odpadów - K_W01

W2: wymienia i opisuje metody unieszkodliwiania odpadów stałych metodami biologicznymi, termicznymi i fizykochemicznymi – K_W09

W3: zna teoretyczne podstawy funkcjonowania chemicznej aparatury przemysłowej oraz metody analityczne - K_W04

W4: zna wskazuje problemy związane ze składowaniem odpadów, zalety i wady metod zagospodarowywania odpadów – K_W04

U1: posługuje się wiedzą chemiczną w ocenie możliwości realizacji procesu technologicznego, w tym: doboru surowców, kontroli produkcji, zagospodarowania odpadów - K_U01

U2: posiada umiejętność pracy z normami polskimi oraz międzynarodowymi w celu wykonania oznaczania wybranych właściwości fizycznych i chemicznych substancji chemicznych - K_U05

U3: umie posługiwać się wybraną grupą metod analitycznych; potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki analiz, rozumie problemy związane z zagospodarowaniem odpadów - K_U05, K_U10

K1: zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego uczenia się; potrafi samodzielnie podjąć działania w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy chemicznej - K_K01

K2: zna aspekty prawne, ekonomiczne, środowiskowe i społeczne związane utylizacją odpadów - K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Wykład: Praca zaliczeniowa w postaci referatu - W1-W3, U1, U2, K1, K2.

Laboratorium: ocena ciągła (wykonanie i zaliczenie raportów z wykonywanych ćwiczeń, bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – U2, U3, K1.

Progi ocenia zgodne z regulaminem UMK

Wymagane progi na ocenę dostateczną - 50-60%, dostateczny plus – 61-65%, dobry 66-75%, dobry plus 76-81%, bardzo dobry – 82-100%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kiełkowska
Prowadzący grup: Sebastian Drużyński, Krzysztof Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kiełkowska
Prowadzący grup: Urszula Kiełkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)