Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia nieorganiczna w terapii i diagnostyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-CM-PW7c-VI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia nieorganiczna w terapii i diagnostyce
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Studia stacjonarne I stopnia - kierunke: Chemia Medyczna - semestr 6
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ugruntowana wiedza z chemii ogólnej, analitycznej, nieorganicznej, fizycznej oraz matematyki. Znajomość języka angielskiego.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w wykładach – 15 godz.

- udział w laboratorium – 30 godz.

- konsultacje – 10 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do zajęć/przygotowanie raportów - 15 godz.

- czytanie literatury – 10 godz.

- czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania – 20 godz.

Łącznie: 100 godz./25 = 4 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

1. Dysponuje wiedzą z zakresu głównych działów chemii, posługuje się odpowiednią terminologią i nomenklaturą - K_W01

2. Dysponuje wiedzą pozwalającą na zrozumienie podstawowych problemów związanych z tematyką kierunku studiów - K_W11

3. Dysponuje podstawową wiedzą z zakresu nauk biologicznych i chemicznych wykorzystywaną w badaniach biomedycznych oraz opisuje podstawowe zjawiska fizyczne, chemiczne, biologiczne zachodzące w żywym organizmie - K_W03

4. Zna teoretyczne i praktyczne aspekty metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystywanych w analizach chemicznych i biologicznych - K_W04


Efekty uczenia się - umiejętności:

1.Potrafi analizować i rozwiązywać problemy chemiczne i biologiczne w oparciu o zdobytą wiedzę - K_U01

2. Potrafi zaplanować eksperyment i wykorzystać aparaturę służącą do realizacji określonego zadania badawczego - K_U04


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Rozumie konieczność ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych - K_K01

Metody dydaktyczne:

Wykład:

Wykład połączony z dyskusją.

Laboratorium:

Wykonywanie zaplanowanych ćwiczeń laboratoryjnych, dyskusja z parami podczas wykonywania danego zadania, praca samodzielna.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Przedmiotem kursu są zagadnienia z zakresu chemii nieorganicznej i koordynacyjnej, rozszerzonej o zastosowanie związków nieorganicznych (w tym koordynacyjnych) w życiu człowieka, w szczególności w terapii i diagnostyce. Zasadniczym celem jest ukazanie praktycznych aspektów medycznej chemii nieorganicznej na tle niezbędnych podstaw teoretycznych. Zajęcia laboratoryjne umożliwiają studentowi zapoznanie się z techniką syntezy, separacji i analizy związków nieorganicznych, w tym koordynacyjnych o znaczeniu biologicznym i medycznym

Pełny opis:

Wykład połączony z dyskusją

1. Podstawy teoretyczne chemii koordynacyjnej.

2. Rola metali i ligandów w układach biologicznych.

3. Charakterystyka wybranych pierwiastków toksycznych i ich wpływ na organizm człowieka.

4. Chelatoterapia.

5. Witamina C, witamina B12 i witaminy z grupy B6 jako przykład biologicznych: reduktorów, związków kompleksowych i ligandów biologicznych.

6. Chemioterapia - terapia nowotworów.

7. Leki psychotropowe. Leczenie niestrawności, wrzodów. Leki przeciwbakteryjne.

8. No - EDRF. Rola NO i związków wydzielających NO w leczeniu chorób serca.

9. Chryzoterapia - związki złota i leczenie RZS.

10. Związki chromu i wanadu a cukrzyca.

11. Związki kontrastowe. Tomografia NMR.

12. Światło i kompleksy metali w medycynie. PDT, terapia żółtaczki, łuszczycy....

13. Radiofarmaceutyki. PET/SPECT

14. Kobiety, które zmieniały naukę. Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.

Laboratorium:

Synteza, badanie właściwości preparatów chromowych i wanadowych; Oznaczanie zawartości ASA w preparatach farmaceutycznych; Synteza kompleksów miedzi(II) i żelaza(III) z ASA i SA oraz ich charakterystyka spektralna; Badanie trwałości nadtlenku wodoru oraz wytwarzanie nadtlenowych połączeń wybranych metali d-elektronowych; Środki antyseptyczne- jodek tlenek bizmutu(III) – synteza i analiza.

Literatura:

P. Atkins, T. Overton i in., Shriver&Atkins Inorganic Chemistry, 5 wyd. Oxford University Press 2010;

2. C.E. Housecroft, A.G. Sharpe, „Inorganic Chemistry”, 4 wyd., Person Education Limited 2005;

3. J. R. Gispert, “Coordination Chemistry”, Wiley-VCh 2008;

4. Artykuły publikowane na łamach: Wiadomości Chemicznych, Chemii w Szkole, Journal of Chemical Education, Coordination Chemistry Reviews.

Efekty uczenia się:

1. Dysponuje wiedzą z zakresu głównych działów chemii, posługuje się odpowiednią terminologią i nomenklaturą - K_W01

2. Dysponuje wiedzą pozwalającą na zrozumienie podstawowych problemów związanych z tematyką kierunku studiów - K_W11

3. Dysponuje podstawową wiedzą z zakresu nauk biologicznych i chemicznych wykorzystywaną w badaniach biomedycznych oraz opisuje podstawowe zjawiska fizyczne, chemiczne, biologiczne zachodzące w żywym organizmie - K_W03

4. Zna teoretyczne i praktyczne aspekty metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystywanych w analizach chemicznych i biologicznych - K_W04

1.Potrafi analizować i rozwiązywać problemy chemiczne i biologiczne w oparciu o zdobytą wiedzę - K_U01

2. Potrafi zaplanować eksperyment i wykorzystać aparaturę służącą do realizacji określonego zadania badawczego - K_U04

1.Rozumie konieczność ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych - K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny, zaliczeniowy z wykładu (60%): ;

Wejściówki i praca w parach - laboratorium (40%): .

Test pisemny – K_W01, K_W11, K_W03, K_W04

Wejściówki – K_U01, K_U04, K_W03, K_W11, K_W01

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Impert
Prowadzący grup: Olga Impert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Impert
Prowadzący grup: Marlena Grodzicka, Olga Impert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)