Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-CM-S
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia Medyczna - semestr 1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość materiału z zakresu matematyki elementarnej, w szczególności arytmetyki i rachunku prawdopodobieństwa

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 40 h

- udział w wykładach: 10 h

- udział w ćwiczeniach: 20 h

- konsultacje: 10 h

Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta: 35 h

- bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury: 10 h

- przygotowanie do kolokwium i egzaminu: 25 h

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - zna podstawowe pojęcia i metody statystyki opisowej i matematycznej (K_W02)

W2 - zna podstawy rachunku prawdopodobieństwa do opisu prostego eksperymentu losowego i przeprowadzania wnioskowania statystycznego (K_W02)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w rozwiązywaniu problemów i zadań z zakresu statystyki (K_U02)

U2 - potrafi stosować odpowiednie metody statystyczne i rachunek prawdopodobieństwa (K_U02)

U3 - rozumie potrzebę dalszego samodzielnego doskonalenia się i uzupełniania swojej wiedzy w zakresie statystyki (K_U09)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - jest świadomy ograniczeń przekazanej wiedzy z obszaru statystyki (K_K01)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują wprowadzenie do statystyki - zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i metodami statystycznymi oraz zasadami wnioskowania statystycznego

Pełny opis:

1. Ogólna charakterystyka statystyki. Podstawowe pojęcia statystyczne.

2. Statystyka opisowa: Graficzne przedstawianie danych.

3. Statystyka opisowa: Miary przeciętne, rozproszenia, asymetrii.

4. Prawdopodobieństwo zdarzeń.

5. Zmienne losowe i ich rozkłady.

6. Wnioskowanie statystyczne: Estymacja nieznanych parametrów populacji.

7. Wnioskowanie statystyczne: Testowanie hipotez statystycznych.

8. Korelacja zmiennych ilościowych. Regresja liniowa.

9. Analiza wariancji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Sobczyk, Statystyka. Podstawy teoretyczne - przykłady, zadania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.

2. J. Kornacki, J. Mielniczuk, Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, Warszawa 2001.

3. J. Jóźwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Miller, J. Miller, Statystyka i chemometria w chemii analitycznej, PWN, Warszawa 2016.

2. W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część 2. Statystyka matematyczna, PWN, Warszawa 1999.

3. A. Bielski, R. Ciuryło, Podstawy metod opracowania pomiarów, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie pozytywnej oceny z ćwiczeń rachunkowych oraz wyniku egzaminu pisemnego.

Kolokwium weryfikuje osiągnięcie efektów U1, U2.

Egzamin weryfikuje osiągnięcie efektów W1, W2, U1, U2, U3, K1.

Kryteria oceniania:

0-50% - ndst (2)

50-60% - dst (3)

61-65% - dst plus (3+)

66-75% - db (4)

76-80% - db plus (4+)

81-100% - bdb (5)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Pawlak
Prowadzący grup: Mariusz Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Pawlak
Prowadzący grup: Mariusz Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Pawlak
Prowadzący grup: Mariusz Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)