Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Materiały jubilerskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-CTZ-W-MJ
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Materiały jubilerskie
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru - Chemia i technologia żywności, studia stacjonarne I stopnia (S1)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw chemii ogólnej i nieorganicznej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

a. 30 h - wykład, tj. 30h kontaktowych;

b. 5 h - praca indywidualna,

c. 15 h - czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania.

całkowity czas nakładu pracy studenta to 50 h

50 h/25 h/ECTS= 2 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna najważniejsze pierwiastki i ich związki stosowane w jubilerstwie i zdobnictwie; właściwości fizyczne i chemiczne metali; właściwości chemiczne i fizyczne związków metali będących kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi - K_W02.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi opisać właściwości pierwiastków i ich związków chemicznych – materiałów jubilerskich; potrafi klasyfikować metale i kamienie jubilerskie, wyjaśnić przyczynę barwy kamieni i różnorodności innych ich właściwości - K_U02.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością informacji, dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki - K_K01;

K2: Student jest uwrażliwiony na piękno przyrody nieożywionej, zauważa piękne oblicze chemii;

K3: Student sSkutecznie przekazuje innym osiągnięcia wiedzy chemicznej w zrozumiały sposób; dostosowuje poziom i formę prezentacji do potrzeb i możliwości odbiorcy - K_K04.


Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z dyskusją.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pokazanie pięknego oblicza chemii. Studenci zapoznają się z zastosowaniem metali oraz ich związków stosowanych w jubilerstwie i zdobnictwie. Na zajęciach dyskutowane są podstawowe właściwości oraz budowa omawianych materiałów, a także prezentowane wyroby jubilerskie/zdobnicze z różnych epok. Chętni studenci wygłaszają krótkie, 15 minutowe komunikaty na uzgodniony wcześniej temat.

Pełny opis:

Metale w układzie okresowym. Pozyskiwanie metali. Właściwości fizyczne metali, ich budowa, stopy. Termodynamiczna i praktyczna klasyfikacja metali. Charakterystyka chemiczna metali: szereg napięciowy, diagramy Frosta i Pourboix’ego, działanie kwasów i ich mieszanin, pasywacja metali. Metale szlachetne i półszlachetne jako materiały jubilerskie. Inne metale stosowane w wyrobach jubilerskich. Powłoki metaliczne otrzymywane metodami chemicznymi i elektrolitycznymi.

Skale twardości.

Substancje chemiczne stosowane jako kamienie jubilerskie i zdobnicze. Klasyfikacja kamieni jubilerskich. Cechy fizyczne i właściwości kamienie jubilerskich: pokrój, skupienie, izomorfizm-polimorfizm, barwa, połysk, rysa, współczynnik załamania światła, odbicie światła, pleochroizm, twardość, łupliwość i przełam, wytrzymałość. Rodzaje szlifów. Czynniki decydujące o cenie kamieni szlachetnych (4c).

Diament, budowa, właściwości, klasyfikacja jubilerska, diagram fazowy węgla i metody otrzymywania syntetycznych diamentów.

Korundy, chryzoberyle i spinele. Budowa, właściwości fizyczne i chemiczne. Kamienie szlachetne należące do rodziny korundu, chryzoberyli i spineli.

Sole kwasów krzemowych. Różnorodność struktur i właściwości. Rodzina beryli, turmaliny, cyrkony, topazy, granaty, oliwiny.

Kwarce, chalcedony, opale – budowa, odmiany, właściwości, zastosowanie.

Prezentacja słynnych kamieni i wyrobów. Pokaz wyrobów jubilerskich.

Literatura:

1. Adam Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012/2013

2.Cally Oldershaw, Ilustrowany atlas klejnotów i kamieni szlachetnych, wyd. 2., Buchmann, Warszawa 2007;

3.Wiesław Heflik, Lucyna Natkaniec-Nowak, Gemmologia, wyd. 2, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2011;

4.Artykuły publikowane na łamach: Wiadomości Chemicznych, Chemii w Szkole, Journal of Chemical Education, Coordination Chemistry Reviews.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność lub egzamin pisemny, lub praca pisemna/prezentacja lub 15-minutowe wystąpienie z przygotowanego samodzielnie, wcześniej uzgodnionego tematu, inna forma ustalona na pierwszym wykładzie

Kolokwium – W02, U02.

Prezentacje – W02, U02, K_K04.

Aktywność – K01.

ndst – 0-49%

dst- 50-60%

dst plus- 61-65%

db- 66-75%

db plus- 76-80%

bdb- 81-100%

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Katafias
Prowadzący grup: Anna Katafias
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Katafias
Prowadzący grup: Anna Katafias
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)