Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Autoprezentacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-ChK-A
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Autoprezentacja
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 2
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 15 godz.):

- udział w ćwiczeniach


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (4 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 4 godz.


3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (6 godz.):

- indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat (prezentacja multimedialna na wybrany temat) - 6 godz.


Łącznie: 25 godz. (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna techniki autoprezentacji i podstawowe zasady wygłaszania przemówień

W2: zna sposoby prowadzenia grupy oraz potrafi zdiagnozować typy słuchaczy

W3: zna sposoby pracy nad właściwą emisją głosu


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student umie się posługiwać podstawowymi pojęciami

z zakresu retoryki i komunikacji niewerbalnej

U2: umie przemawiać i przedstawiać (siebie/temat) w sposób przekonujący i właściwie argumentujący.

U3: umie analizować obserwowane przez siebie prezentacje

i wystąpienia publiczne

U4: umie przygotować właściwą prezentację multimedialną oraz poprawnie ją zaprezentować przed publicznością.

U5: student potrafi kontrolować swoje emocje oraz pracuje efektywnie w warunkach stresujących


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi stosować zasady właściwej etykiety

K2: potrafi przygotować odpowiedni plan pracy

K3: potrafi właściwie dobrać słownictwo do wieku słuchaczy K4: zwraca uwagę na estetykę przygotowanych materiałów

K5: radzi sobie w stresujących sytuacjach

K6: potrafi pracować indywidualnie

K7: współpracuje w grupie

K8: potrafi wpływać na grupę dzięki umiejętności przekonywania

K9: potrafi panować nad emocjami gdy ma tremę


Metody dydaktyczne:

- wykład

- pogadanka

- ćwiczeniowa


Skrócony opis:

Szkolenie pozwoli uczestnikom przygotować szczegółowy plan wystąpienia, dobrać odpowiedni strój, zapanować nad gestykulacją, mimiką oraz wskaże na ważność podtrzymywania kontaktu wzrokowego z publicznością. Dodatkowo pozwoli na zapoznanie z technikami radzenia sobie w stresujących sytuacjach oraz właściwej argumentacji podczas odpowiedzi na trudne pytania słuchaczy. Kompetencje, które są wypadkową wiedzy, umiejętności

i postawy - będą rozwijane podczas szkolenia w formie praktycznej. Dzięki temu uczestnicy zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy, a tym samym, szansę na zatrudnienie w interesującej branży.

Pełny opis:

Zajęcia w formie warsztatowej będą obejmowały tematykę związaną z: sztuką przygotowania i przeprowadzenia wystąpienia przed publicznością. Pierwszym etapem szkolenia będzie opanowanie umiejętności opowiadania o sobie, oraz zdiagnozowanie największych barier blokujących studentów przed wystąpieniami. W dalszej części spotkania poruszona zostanie następująca tematyka: przygotowania planu własnego wystąpienia przed publicznością, rozpoznawania typów słuchaczy, metod tworzenia i modyfikowania stylu wypowiedzi w bezpośrednim kontakcie z audytorium, sztuki dobrania właściwej argumentacji oraz odpierania zarzutów oraz radzenia sobie w sytuacjach gdy zapominamy tekstu.

Dalsza część spotkania poświęcona będzie technikom pokonywanie lęku przed występowaniem oraz pozytywnym wykorzystywaniem tremy (techniki relaksacyjne). Omówione i przećwiczone zostaną także zagadnienia z zakresu: utrzymywanie kontaktu z publicznością, podtrzymywania uwagi słuchaczy, emisji głosu (w zakresie odpowiedniej dykcji, słyszalności oraz intonacji), odpowiedniego użycia ruchu, (mowa ciała, gestykulacja, mimika oraz dobranie stroju podczas autoprezentacji i wystąpień publicznych). Elementem końcowym będzie zapoznanie z technikami radzenia sobie

w konfrontacji z trudnym odbiorcą, czyli sztuka dyskusji, odpowiadania na pytania jako część wystąpienia publicznego.

Literatura:

Allhoff D.-W, A., Sztuka przekonywania do własnych racji. Retoryka i komunikacja,

Gmitrzak D., Trening relaksacji. Jak uwolnić się od stresu, lęku i depresji

Oczkoś M., Sztuka mówienia bez bełkotania i faflunienia

Orłoś M., Jak występować i zabłysnąć

Rusinek M., Załazińska A., Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić

Rzędowscy J., A., Mówca doskonały. Wystąpienia publiczne

w praktyce

Pease, A., Pease B., Mowa ciała

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania Ocena ciągła – K1, K5, K6, K7, K9

Przygotowanie do ćwiczeń – U1, U2, U3, K2, K6, K7

Indywidualne przygotowanie pracy zaliczeniowej na zadany temat (prezentacja multimedialna + autoprezentacja) – W1, W2, W3, U4, U5, K1, K2, K3, K4, K5, K8, K9

Obecność na zajęciach - 80%

ndst 0-6 pkt. (0% -19%)

dst 6-7 pkt. (20%- 39%)

dst plus 8-9 pkt. (40%- 59%)

db 10-11 pkt. (60%- 79%)

db plus 12-13 pkt. (80%- 90%)

bdb 14-15 pkt. (91%-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Koszołko
Prowadzący grup: Krystian Koszołko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Koszołko
Prowadzący grup: Krystian Koszołko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Koszołko
Prowadzący grup: Krystian Koszołko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)