Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Budowa skóry i przydatków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-ChK-BSiP
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Budowa skóry i przydatków
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 2
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu biologii i chemii na poziomie liceum.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 15 h wykład,

2. 25 h konsultacje,

3. 10h praca indywidualna i czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania,

4. całkowity czas nakładu pracy studenta to 50 h.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: wie jak zbudowana jest skóra, włosy i paznokcie – K_W10.

W2: zna zasady pielęgnacji różnych typów skóry, włosów oraz paznokci – K_W10.

W3: zna podstawowe grupy surowców kosmetycznych o działaniu nawilżającym i kondycjonującym – K_W05.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: krytycznie ocenia informacje z zakresu najnowszych osiągnięć chemii kosmetycznej dostępne w masowych mediach – K_U12.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi wykorzystać dostępne źródła informacji do poszerzania wiedzy z przedmiotu – K_K07.

Metody dydaktyczne:

Wykład:

Wykład z prezentacjami multimedialnymi.


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie budowy skóry i jej przydatków na poziomie wystarczającym do zrozumienia oddziaływania składników kosmetyków oraz innych czynników zewnętrznych.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów z głównymi składnikami budującymi skórę, włosy oraz paznokcie oraz poznanie fizjologii skóry. Omówiona zostanie struktura warstwowa skóry, budowa i funkcje gruczołów skórnych (potowych i łojowych). Uwzględnione zostaną zagadnienia związane z przenikaniem substancji aktywnych przez skórę, barierowością skóry oraz omówiona będzie rola wody dla prawidłowych funkcji skóry. Przedstawiony będzie wpływ czynników wewnątrz- oraz zewnątrzpochodnych na zmiany struktury, jej wygląd i procesy starzenia. Studenci poznają różnice w fizjologii skóry dzieci, kobiet i mężczyzn. Wprowadzone zostaną zagadnienia z zakresu pielęgnacji różnych typów skóry, włosów oraz paznokci.

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

1. Chemia kosmetyczna Wybrane zagadnienia, A. Sionkowska (red.), Wydawnictwo Naukowe UMK, 2019, Toruń

2. S. A. Ansari, Skin pH and skin flora, w: Handbook of cosmetics science and technology, third edition (red: A. O. Barel, M. Paye, H. I. Maibach), CRC Press, 2009

3. M. C. Martini, Kosmetologia i farmakologia skóry, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2009

Wykaz literatury uzupełniającej:

1. M. Zawadzki, R. Szafraniec, E. Murawska-Ciałowicz, Fizjologia człowieka: podręcznik dla studentów wydziałów kosmetologii, Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław 2006.

2. B. Zegarska, Mechanizmy starzenia się skóry w aspekcie badań klinicznych, morfologicznych i immunomorfologicznych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Bydgoszcz, 2009.

3. W. H. Trzeciak, Przydatki skóry: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, Poznań 2010.

4. H. Krauss, P. Sosnowski, Podstawy fizjologii człowieka, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2009

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Wykład: W1-W3, U1, K1.

Zagadnienia egzaminacyjne:

1.Budowa i funkcje skóry:

- Naskórek

- Skóra właściwa

- Tkanka podskórna.

2. Budowa i funkcje przydatków skóry:

- Mieszki włosowe,

- Gruczoły łojowe,

- Gruczoły potowe,

- Paznokcie

4. Różnice pomiędzy skorą kobiety a skórą mężczyzny.

5. Skóra niemowlęca.

6. Starzenie się skory.

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny w formie testu – wymagany próg na ocenę:

dostateczną – 50%;

50-60% - dostateczny,

61-65% - dostateczny plus,

66-75% - dobry,

76-80% - dobry plus,

81-100% bardzo dobry.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kozłowska
Prowadzący grup: Justyna Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kozłowska
Prowadzący grup: Justyna Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kozłowska
Prowadzący grup: Justyna Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kozłowska
Prowadzący grup: Justyna Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)