Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Formy kosmetyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-ChK-FK
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Formy kosmetyczne
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 4
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej, organicznej i fizycznej.

Wiedza z zakresu surowców kosmetycznych.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 10h - wykład, 30h - laboratorium, konsultacje 15h, tj. 55h kontaktowych,

2. 20h praca indywidualna,

3. 25h czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania,

4. całkowity czas nakładu pracy studenta to 100h.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawy chemii fizycznej – K_W01.

W2: Zna rolę eksperymentu i symulacji komputerowych w procesach chemicznych - K_W03.

W3: Zna typowe składniki stosowane w produktach kosmetycznych – K_W05.

W4: Zna formy kosmetyczne i zasady ich otrzymywania– K_W13.

W5: Zna zasady komponowania preparatów kosmetycznych– K_W14.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Posługuje się pojęciami z zakresu chemii ogólnej, fizycznej, kosmetycznej - K_U01.

U2: Posiada umiejętności wykonywania pomiarów podstawowych wielkości chemicznych oraz potrafi opracować wyniki eksperymentów chemicznych - K_U03.

U3: Posiada umiejętność analizowania doświadczenia i wykonuje obliczenia - K_U03.

U4: Umie scharakteryzować surowce kosmetyczne - K_U04.

U5: Umie powiązać strukturę surowca kosmetycznego z jego działaniami kosmetycznymi - K_U05

U6: Umie uzyskać wybraną formę kosmetyku - K_U08.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością informacji, dostrzega zależności i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki - K_K01.

K2: Rozumie związek właściwości składnika kosmetyku z jakością produktu kosmetycznego - K_K02.

K3: Rozumie potrzebę samokształcenia i śledzenia postępu w dziedzinie chemii kosmetycznej i ich wykorzystania w praktyce - K_K05.

K4: Potrafi korzystać ze źródeł dydaktycznych - K_K07.

K5: Potrafi współdziałać i pracować w grupie - K_K09.

K6: Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych- K_K08.

K7: Umie postępować w stanach zagrożenia- K_K08.


Metody dydaktyczne:

Wykład:

Wykład konwencjonalny z wykorzystaniem przezroczy i środków audiowizualnych.

Laboratorium:

Eksperyment laboratoryjny wykonywany indywidualnie.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dokładna charakterystyka wybranych form kosmetycznych oraz metod ich otrzymywania i regulacji lepkości. Praktyczne badanie stabilności form kosmetycznych.

Pełny opis:

Wykłady:

Charakterystyka form kosmetycznych: roztwory rzeczywiste, płyny micelarne, żele, hydrożele, emulsje (olej w wodzie i woda w oleju), sztyfty, piany, zawiesiny, proszki. Stabilność emulsji, stabilność piany, stabilność zawiesiny. Optymalizacja emulsji, optymalizacja sztyftów. Rola związków powierzchniowo-czynnych i emulgatorów w stabilizacji emulsji. Pojęcie HLB. Zasady doboru emulgatora.

Laboratorium:

Praktyczne otrzymywanie roztworów związków powierzchniowo-czynnych, zagęszczanie elektrolitami oraz związkami wielkocząsteczkowymi. Otrzymywanie i optymalizacja emulsji olej w wodzie i woda w oleju, ocena stabilności emulsji. Otrzymywanie i optymalizacja sztyftów. Ocena mikroskopowa otrzymanych form kosmetycznych.

Literatura:

1. B. Stanisz, I. Musialska, Metody badania jakości surowców i produktów kosmetycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2009.

2. K. Kacprzak, K. Gawrońska, Chemia Kosmetyczna, Ćwiczenia laboratoryjne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.

3. W. Malinka, Zarys chemii kosmetycznej, Wolumed, Wrocław 1999.

4. Chemia kosmetyczna wybrane zagadnienia, pod red. A. Sionkowskiej, Wyd. UMK, Toruń 2019

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny (pytania testowe lub problemowe) – W1-W5, U1, U4, U5, K1, K3, K4.

Laboratorium: zaliczenie na podstawie wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych i opracowań – W3, W4, W5, U1-U6, K2-K7.

Wymagany próg na ocenę dostateczną – 50-60%, dostateczny plus– 61-65%, dobry– 66-75%, dobry plus– 76-80%, bardzo dobry– 81-100%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Sionkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Lewandowska, Alina Sionkowska, Julia Śmigiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Sionkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Lewandowska, Alina Sionkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dokładna charakterystyka wybranych form kosmetycznych oraz metod ich otrzymywania i regulacji lepkości. Praktyczne badanie stabilności form kosmetycznych.

Pełny opis:

Wykład:

1. Ogólny podział form kosmetycznych

2. Roztwory środków powierzchniowo-czynnych

3. Preparaty micelarne

4. Zagęszczanie preparatów kosmetycznych zawierających środki powierzchniowo-czynne

5. Żele i hydrożele

6. Piany

7. Zawiesiny

8. Emulsje: otrzymywanie, charakterystyka, stabilność.

9. Emulgatory

10. Sztyfty

Laboratorium:

1. Praktyczne otrzymywanie roztworów związków powierzchniowo-czynnych, zagęszczanie elektrolitami oraz związkami wielkocząsteczkowymi –proste preparaty myjące

2. Otrzymywanie i optymalizacja emulsji olej w wodzie i woda w oleju, ocena stabilności emulsji.

3. Otrzymywanie i optymalizacja sztyftów.

4. Ocena mikroskopowa otrzymanych form kosmetycznych.

Literatura:

1. B. Stanisz, I. Musialska, Metody badania jakości surowców i produktów kosmetycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2009.

2. K. Kacprzak, K. Gawrońska, Chemia Kosmetyczna, Ćwiczenia laboratoryjne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.

3. W. Malinka, Zarys chemii kosmetycznej, Wolumed, Wrocław 1999.

4. Chemia kosmetyczna wybrane zagadnienia, pod red. A. Sionkowskiej, Wyd. UMK, Toruń 2019

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Sionkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Lewandowska, Alina Sionkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dokładna charakterystyka wybranych form kosmetycznych oraz metod ich otrzymywania i regulacji lepkości. Praktyczne badanie stabilności form kosmetycznych.

Pełny opis:

Wykład:

1. Ogólny podział form kosmetycznych

2. Roztwory środków powierzchniowo-czynnych

3. Preparaty micelarne

4. Zagęszczanie preparatów kosmetycznych zawierających środki powierzchniowo-czynne

5. Żele i hydrożele

6. Piany

7. Zawiesiny

8. Emulsje: otrzymywanie, charakterystyka, stabilność.

9. Emulgatory

10. Sztyfty

Laboratorium:

1. Praktyczne otrzymywanie roztworów związków powierzchniowo-czynnych, zagęszczanie elektrolitami oraz związkami wielkocząsteczkowymi –proste preparaty myjące

2. Otrzymywanie i optymalizacja emulsji olej w wodzie i woda w oleju, ocena stabilności emulsji.

3. Otrzymywanie i optymalizacja sztyftów.

4. Ocena mikroskopowa otrzymanych form kosmetycznych.

Literatura:

1. B. Stanisz, I. Musialska, Metody badania jakości surowców i produktów kosmetycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2009.

2. K. Kacprzak, K. Gawrońska, Chemia Kosmetyczna, Ćwiczenia laboratoryjne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.

3. W. Malinka, Zarys chemii kosmetycznej, Wolumed, Wrocław 1999.

4. Chemia kosmetyczna wybrane zagadnienia, pod red. A. Sionkowskiej, Wyd. UMK, Toruń 2019

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Sionkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Lewandowska, Alina Sionkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dokładna charakterystyka wybranych form kosmetycznych oraz metod ich otrzymywania i regulacji lepkości. Praktyczne badanie stabilności form kosmetycznych.

Pełny opis:

Wykład:

1. Ogólny podział form kosmetycznych

2. Roztwory środków powierzchniowo-czynnych

3. Preparaty micelarne

4. Zagęszczanie preparatów kosmetycznych zawierających środki powierzchniowo-czynne

5. Żele i hydrożele

6. Piany

7. Zawiesiny

8. Emulsje: otrzymywanie, charakterystyka, stabilność.

9. Emulgatory

10. Sztyfty

Laboratorium:

1. Praktyczne otrzymywanie roztworów związków powierzchniowo-czynnych, zagęszczanie elektrolitami oraz związkami wielkocząsteczkowymi –proste preparaty myjące

2. Otrzymywanie i optymalizacja emulsji olej w wodzie i woda w oleju, ocena stabilności emulsji.

3. Otrzymywanie i optymalizacja sztyftów.

4. Ocena mikroskopowa otrzymanych form kosmetycznych.

Literatura:

1. B. Stanisz, I. Musialska, Metody badania jakości surowców i produktów kosmetycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2009.

2. K. Kacprzak, K. Gawrońska, Chemia Kosmetyczna, Ćwiczenia laboratoryjne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.

3. W. Malinka, Zarys chemii kosmetycznej, Wolumed, Wrocław 1999.

4. Chemia kosmetyczna wybrane zagadnienia, pod red. A. Sionkowskiej, Wyd. UMK, Toruń 2019

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)