Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Mikrobiologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-ChK-MO
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia ogólna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 4
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu biologii, biochemii, chemii organicznej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 15 h wykład; 20 h zajęcia laboratoryjne, 10 h konsultacje

2. 10 h przygotowanie do egzaminu; 5 h przygotowanie do zajęć laboratoryjnych; 5 h przygotowanie sprawozdań teoretycznych i eksperymentalnych; 5 h praca indywidualna do ćwiczeń eksperymentalnych

3. 5 h czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania.


Łącznie: 75 godz (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna podstawy biochemii oraz procesów biochemicznych K_W07

W2: zna zasady komponowania preparatów kosmetycznych K_W14

W3: zna metody oceniania bezpieczeństwa i skuteczności kosmetyków K_W18

W4: posiada wiedzę z zakresu mikrobiologii ogólnej K_W19


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi ocenić bezpieczeństwo i skuteczność kosmetyku K_U11

U2: krytycznie ocenia informacje z zakresu najnowszych osiągnięć chemii kosmetycznej dostępne w masowych mediach K_U12


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Analityczne myślenie: Samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością informacji, dostrzega zależności i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki K_K01

K2: Sumienność i dokładność: Jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegół; jest systematyczny K_K03

K3: Wytrwałość i konsekwencja: Pracuje systematycznie i ma pozytywne podejście do trudności stojących na drodze do realizacji założonego celu; dotrzymuje terminów; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami K_K06

K4: Praca zespołowa: Nawiązuje i utrzymuje długotrwałą i efektywną współpracę z innymi; dąży do realizacji celów zespołu poprzez odpowiednie zaplanowanie i organizację pracy swojej i innych; motywuje współpracowników do zwiększenia wysiłku w celu osiągnięcia założonych celów K_K09Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład z prezentacją multimedialną

Laboratorium: wykonywanie doświadczeń. Student wykonuje samodzielnie lub w parach ćwiczenia w laboratorium według dostępnych instrukcji, sugestii i wskazówek prowadzącego. Konsultacje, dyskusja na temat celowości wykonywanych czynności.Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami mikrobiologii takimi jak taksonomia mikroorganizmów, budowa komórki prokariotycznej, eukariotycznej oraz wirusów, strategie metaboliczne mikroorganizmów, metody hodowli i identyfikacji. Poznają również możliwości mikroorganizmów jako producentów surowców kosmetycznych oraz zasady badania bezpieczeństwa mikrobiologicznego surowców oraz produktów kosmetycznych.

Ćwiczenia laboratoryjne mają za zadanie przygotowanie do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie mikrobiologii. W ramach ćwiczeń studenci zapoznają się z preparatyką oraz analizą makroskopową i mikroskopową mikroorganizmów, technikami posiewów bakteryjnych, metodami hodowli, pozyskiwaniem czystych kultur.

Ponadto studenci zapoznają się z wykonywaniem analiz mikrobiologicznych kosmetyków wg obowiązujących norm: analizować przeżywalność bakterii w wybranych produktach kosmetycznych oraz czystość mikrobiologiczną kosmetyków.

Pełny opis:

Tematyka wykładu dotyczy podstawowych zagadnień mikrobiologii, m.in. budowy oraz funkcjonowania komórek prokariotycznych, ich zmienności genetycznej, strategii metabolicznych mikroorganizmów oraz związanej z tym zdolności do życia w różnych środowiskach. Poruszane treści będą dotyczyć definicji mikroorganizmów i ich klasyfikacji, definicji pojęć rodzaj i gatunek, zasad taksonomii molekularnej, metod identyfikacji mikroorganizmów (sekwencjonowanie 16S rDNA oraz MALDI-TOF-MS). Studenci zostaną zapoznani również z taksonomią i budową drobnoustrojów eukariotycznych oraz wirusów, metodami izolacji szczepów bakteryjnych, ich hodowli w warunkach laboratoryjnych, wpływem czynników fizycznych i chemicznych na wzrost mikroorganizmów, mechanizmom odporności na antybiotyki. Zostaną przedstawione możliwości biotechnologicznego zastosowania mikroorganizmów jako źródła surowców dla przemysłu kosmetycznego. Treści przedmiotu będą również dotyczyły mikroflory fizjologicznej oraz patogennej skóry, składników kosmetyków hamujących wzrost drobnoustrojów i badania czystości mikrobiologicznej surowców oraz produktów kosmetycznych zgodnie z obowiązującymi normami.

Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest zapoznanie studenta z przepisami BHP obowiązującymi w laboratorium mikrobiologicznym, metodami sterylizacji i dezynfekcji, definicją oraz rodzajami podłoży mikrobiologicznych. Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest także nabycie przez studenta umiejętności wykonywania posiewów mikrobiologicznych, pozyskiwania czystych kultur oraz ich hodowli. Studenci zostaną zapoznani z zasadami oceny makroskopowej kolonii bakteryjnych, metodami barwienia oraz oceną mikroskopową preparatów. Będą dokonywać analizy mikrobiologicznej kosmetyków poprzez określenie całkowitej liczby tlenowych drobnoustrojów mezofilnych metodą płytkową, analizować przeżywalność bakterii w wybranych produktach kosmetycznych, dokonywać detekcji Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus oraz Candida albicans.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Whitt Dixie D., Salyers Abigail A., Mikrobiologia.

Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko, PWN, Warszawa 2012.

• Graeme-Cook K., Killington R., Nicklin J., Krótkie wykłady Mikrobiologia, PWN, Warszawa 2011.

• Baj J. (red.), Mikrobiologia, PWN, Warszawa 2018

• Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. Mikrobiologia techniczna, PWN, Warszawa 2021.

Literatura uzupełniająca:

• Gospodarek E., Mikucka A., Mikrobiologia w kosmetologii, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2022.

• Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. Mikrobiologia techniczna, PWN, Warszawa 2021.

Artykuły polecane na bieżąco z czasopism zagranicznych i krajowych

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Wykład:

Egzamin pisemny z pytaniami otwartymi i zamkniętymi

Laboratorium:

Ocena ciągła obejmująca aktywność na zajęciach, jakość pracy

laboratoryjnej i pisemną prezentację uzyskanych wyników (sprawozdania), kontrolne testy pisemne - ustalenie oceny zaliczeniowej, jako średniej z ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru

Kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę na podstawie zagadnień wymienionych w treściach programowych przedmiotu; odpowiedzi na pytania wymagać będą rozwiązania zadań związanych z założonymi efektami kształcenia; K_W07, K_W14, K_W18, K_W19, K_U11, K_U12

Laboratorium: zaliczenie na ocenę na podstawie ilości punktów z kolokwiów wejściowych obejmujących tematykę wykonywanych doświadczeń w ramach ćwiczeń laboratoryjnych (K_W07, K_W14, K_W18, K_W19, K_K01, K_K03, k_K06, K_K09), wykonanie wszystkich eksperymentów przewidzianych programem zajęć (ocenie podlegać będzie jakość pracy laboratoryjnej, sposób prowadzenia eksperymentów, a także umiejętność współpracy w grupie) oraz analiza uzyskanych wyników w formie sprawozdań. Wymagany próg dla poszczególnych zajęć to: na ocenę dostateczną – 50-60%, dostateczny plus– 61-65%, dobry– 66-75%, dobry plus– 76-80%, bardzo dobry– 81-100%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Swiontek Brzezinska
Prowadzący grup: Aleksandra Burkowska-But, Agnieszka Kalwasińska, Maria Swiontek Brzezinska, Joanna Świątczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rafińska
Prowadzący grup: Katarzyna Rafińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rafińska
Prowadzący grup: Katarzyna Rafińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rafińska
Prowadzący grup: Katarzyna Rafińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)