Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy wiedzy o kosmetykach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-ChK-PWoK
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy wiedzy o kosmetykach
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu biologii i chemii na poziomie liceum.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):


- udział w wykładach – 15 h

- - konsultacje – 10 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):


- przygotowanie do wykładu – 10 h

- przygotowanie do egzaminu – 15 h


Łącznie: 50 godz. (2 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawowe grupy surowców kosmetycznych oraz metody ich pozyskiwania – K_W05.

W2: Zna podstawowe formy kosmetyczne i zasady ich otrzymywania– K_W13.

W3: Zna historię chemii kosmetyków i podstawowe zasady komponowania preparatów kosmetycznych– K_W14.Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Posługuje się pojęciami z zakresu chemii kosmetycznej - K_U01.

U2: Umie scharakteryzować podstawowe surowce kosmetyczne - K_U04.

U3: Umie powiązać strukturę surowca kosmetycznego z jego działaniami kosmetycznymi - K_U05.

U4: Krytycznie ocenia informacje z zakresu najnowszych osiągnięć chemii kosmetycznej dostępne w masowych mediach - K_U12.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością informacji o kosmetykach - K_K01.

K2: Skutecznie przekazuje innym osiągnięcia wiedzy o kosmetykach w zrozumiały sposób; dostosowuje poziom i formę prezentacji do potrzeb i możliwości odbiorcy - K_K04.

K3: Rozumie potrzebę samokształcenia i śledzenia postępu w dziedzinie chemii kosmetycznej i ich wykorzystania w praktyce - K_K05.

K4: Potrafi korzystać ze źródeł dydaktycznych - K_K07.


Metody dydaktyczne:

Wykład konwencjonalny z wykorzystaniem przezroczy, środków audiowizualnych i pokazów, dyskusja.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do chemii kosmetycznej, zarys historyczny, zapoznanie z podstawowymi pojęciami kosmetycznymi, grupami surowców kosmetycznych, podstawą nazewnictwa surowców kosmetycznych.

Pełny opis:

Podział kosmetyków na grupy: pielęgnujące i upiększające. Podział na formy kosmetyczne. Ogólna charakterystyka podstawowych klas surowców kosmetycznych. Podstawy pielęgnacji skóry i włosów. Wymagania stawiane kosmetykom. Historia kosmetyków. Podstawy nazewnictwa surowców kosmetycznych. Podstawy uregulowań prawnych. Wprowadzenie do kosmetyków zapachowych i kolorowych.

Literatura:

1. W. Malinka, Zarys chemii kosmetycznej, Wolumed, Wrocław 1999.

2. M. Molski, Chemia piękna, PWN, Warszawa 2009.

3. E. Fink, Kosmetyka. Przewodnik po substancjach czynnych i pomocniczych. Wydanie polskie pod redakcją W. Malinki, MadPharm Polska 2007.

4. J. Arct, K. Pytkowska, Leksykon surowców kosmetycznych, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, Warszawa 2010.

5. Chemia kosmetyczna wybrane zagadnienia, pod red. A. Sionkowskiej, Wyd. UMK, Toruń 2019

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student posiada wiedzę z zakresu podstawowych grup kosmetyków dostępnych na rynku. Rozróżnia, definiuje i opisuje poszczególne klasy surowców kosmetycznych stosowanych w produkcji kosmetyków. Interpretuje zjawiska zachodzące po aplikacji kosmetyku. Potrafi wykorzystać dostępne źródła informacji do poszerzania wiedzy z przedmiotu. Krytycznie ocenia informacje dotyczące kosmetyków dostępne w masowych mediach.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu

K_W05.– K_W13.– K_W14.

Wymagany próg na ocenę dostateczną - 50-60%, dostateczny plus – 61-65%, dobry 66-75%, dobry plus 76-81%, bardzo dobry – 82-100%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Sionkowska
Prowadzący grup: Anna Kmieciak, Alina Sionkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Wykład:

1. Historia kosmetyki

2. Nazewnictwo IUPAC i INCI

3. Regulacje prawne dotyczące produkcji kosmetyków

4. Podstawowe składniki kosmetyków

5. Grupy surowców kosmetycznych

6. Podstawowe formy kosmetyczne

7. Podstawowe informacje o budowie skóry i włosów

8. Oddziaływanie składników kosmetyków na skórę i włosy

9. Podstawy postrzegania koloru

10. Wprowadzenie do kosmetyków kolorowych

11. Wprowadzenie do kosmetyków pielęgnacyjnych

12. Wprowadzenie do kompozycji zapachowych

13. Podstawowe informacje o opakowaniu kosmetyku

14. Korzystanie z literatury dotyczącej chemii kosmetycznej

15. Podstawy receptury kosmetycznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Sionkowska
Prowadzący grup: Anna Kmieciak, Alina Sionkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do chemii kosmetycznej, zarys historyczny, podstawowe regulacje prawne, zapoznanie z podstawowymi pojęciami kosmetycznymi, grupami surowców kosmetycznych, podstawą nazewnictwa surowców kosmetycznych.

Pełny opis:

Wykład:

1. Historia kosmetyki

2. Nazewnictwo IUPAC i INCI

3. Regulacje prawne dotyczące produkcji kosmetyków

4. Podstawowe składniki kosmetyków

5. Grupy surowców kosmetycznych

6. Podstawowe formy kosmetyczne

7. Podstawowe informacje o budowie skóry i włosów

8. Oddziaływanie składników kosmetyków na skórę i włosy

9. Podstawy postrzegania koloru

10. Wprowadzenie do kosmetyków kolorowych

11. Wprowadzenie do kosmetyków pielęgnacyjnych

12. Wprowadzenie do kompozycji zapachowych

13. Podstawowe informacje o opakowaniu kosmetyku

14. Korzystanie z literatury dotyczącej chemii kosmetycznej

15. Podstawy receptury kosmetycznej

Literatura:

1. W. Malinka, Zarys chemii kosmetycznej, Wolumed, Wrocław 1999.

2. M. Molski, Chemia piękna, PWN, Warszawa 2009.

3. E. Fink, Kosmetyka. Przewodnik po substancjach czynnych i pomocniczych. Wydanie polskie pod redakcją W. Malinki, MadPharm Polska 2007.

4. J. Arct, K. Pytkowska, Leksykon surowców kosmetycznych, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, Warszawa 2010.

5. Chemia kosmetyczna wybrane zagadnienia, pod red. A. Sionkowskiej, Wyd. UMK, Toruń 2019

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Sionkowska
Prowadzący grup: Anna Kmieciak, Alina Sionkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do chemii kosmetycznej, zarys historyczny, podstawowe regulacje prawne, zapoznanie z podstawowymi pojęciami kosmetycznymi, grupami surowców kosmetycznych, podstawą nazewnictwa surowców kosmetycznych.

Pełny opis:

Wykład:

1. Historia kosmetyki

2. Nazewnictwo IUPAC i INCI

3. Regulacje prawne dotyczące produkcji kosmetyków

4. Podstawowe składniki kosmetyków

5. Grupy surowców kosmetycznych

6. Podstawowe formy kosmetyczne

7. Podstawowe informacje o budowie skóry i włosów

8. Oddziaływanie składników kosmetyków na skórę i włosy

9. Podstawy postrzegania koloru

10. Wprowadzenie do kosmetyków kolorowych

11. Wprowadzenie do kosmetyków pielęgnacyjnych

12. Wprowadzenie do kompozycji zapachowych

13. Podstawowe informacje o opakowaniu kosmetyku

14. Korzystanie z literatury dotyczącej chemii kosmetycznej

15. Podstawy receptury kosmetycznej

Literatura:

1. W. Malinka, Zarys chemii kosmetycznej, Wolumed, Wrocław 1999.

2. M. Molski, Chemia piękna, PWN, Warszawa 2009.

3. E. Fink, Kosmetyka. Przewodnik po substancjach czynnych i pomocniczych. Wydanie polskie pod redakcją W. Malinki, MadPharm Polska 2007.

4. J. Arct, K. Pytkowska, Leksykon surowców kosmetycznych, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, Warszawa 2010.

5. Chemia kosmetyczna wybrane zagadnienia, pod red. A. Sionkowskiej, Wyd. UMK, Toruń 2019

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Sionkowska
Prowadzący grup: Anna Kmieciak, Alina Sionkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do chemii kosmetycznej, zarys historyczny, podstawowe regulacje prawne, zapoznanie z podstawowymi pojęciami kosmetycznymi, grupami surowców kosmetycznych, podstawą nazewnictwa surowców kosmetycznych.

Pełny opis:

Wykład:

1. Historia kosmetyki

2. Nazewnictwo IUPAC i INCI

3. Regulacje prawne dotyczące produkcji kosmetyków

4. Podstawowe składniki kosmetyków

5. Grupy surowców kosmetycznych

6. Podstawowe formy kosmetyczne

7. Podstawowe informacje o budowie skóry i włosów

8. Oddziaływanie składników kosmetyków na skórę i włosy

9. Podstawy postrzegania koloru

10. Wprowadzenie do kosmetyków kolorowych

11. Wprowadzenie do kosmetyków pielęgnacyjnych

12. Wprowadzenie do kompozycji zapachowych

13. Podstawowe informacje o opakowaniu kosmetyku

14. Korzystanie z literatury dotyczącej chemii kosmetycznej

15. Podstawy receptury kosmetycznej

Literatura:

1. W. Malinka, Zarys chemii kosmetycznej, Wolumed, Wrocław 1999.

2. M. Molski, Chemia piękna, PWN, Warszawa 2009.

3. E. Fink, Kosmetyka. Przewodnik po substancjach czynnych i pomocniczych. Wydanie polskie pod redakcją W. Malinki, MadPharm Polska 2007.

4. J. Arct, K. Pytkowska, Leksykon surowców kosmetycznych, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, Warszawa 2010.

5. Chemia kosmetyczna wybrane zagadnienia, pod red. A. Sionkowskiej, Wyd. UMK, Toruń 2019

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)