Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Synteza organiczna komponentów kosmetyków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-ChK-SOKK
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Synteza organiczna komponentów kosmetyków
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowy wykład z chemii organicznej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w wykładach – 30 h

- udział w laboratoriach – 45 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do pracowni – 10 h

- przygotowanie do kolokwiów – 20 h

-przygotowanie do egzaminów – 40 h

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim – 5 h


Łącznie: 150h/25h = 6 punkty ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W07 posiada wiedzę na temat reakcji związków organicznych i grup funkcyjnych oraz mechanizmów reakcji

K_W09 zna podstawowe grupy surowców kosmetycznych oraz metody ich pozyskiwania

K_W12 zna podstawowe metody syntezy organicznej stosowane w syntezie surowców kosmetycznych

K_W17 zna podstawowe formy kosmetyczne i zasady komponowania preparatów kosmetycznych

K_W21 zna chemizm procesów odpowiadających za odczuwanie powonienia oraz podstawowe pojęcia z zakresu perfumerii i tworzenia kompozycji perfumeryjnych

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_UO1 Absolwent posługuje się umiejętnościami z zakresu chemii ogólnej oraz potrafi posługiwać się nazewnictwem chemicznym

K_U07 rozpoznaje grupy funkcyjne związków organicznych i prowadzi eksperymenty z zakresu chemii organicznej

K_U09 Umie scharakteryzować surowce kosmetyczne i pozyskać je ze źródeł naturalnych oraz powiązać ich strukturę z działaniami kosmetycznymi

K_U12 umie zsyntezować wybrane surowce kosmetyczne na drodze syntezy organiczneh

K_U17 umie uzyskać wybraną formę kosmetyku, stworzyć prostą kompozycję zapachową i zaprojektować prosty kosmetyk

K_U21 potrafi dobrać barwę i zapach formy kosmetycznej oraz potrafi zastosować olejki eteryczne w aromaterapii

K_U23 krytycznie ocenia informacje z zakresu najnowszych osiągnięć chemii kosmetycznej dostępne w masowych mediach

K_U25 potrafi zarejestrować się na różne rodzaje zajęć dydaktycznych oraz korzystać z elektronicznych baz danych

K_U26 umie posługiwać się językiem obcym nowożytnym na poziomie ,sredniozaawansowanycm (B2) w życiu codziennym, podczas nauki oraz w przygotowywaniu pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Analityczne myślenia: Samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością informacji, dostrega zależności i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki

K_K02 Kreatywność: Myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań

K_K03 Sumienność i dokładność: Jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegół; jest systematyczny

K_K04 Komunikatywność: Skutecznie przekazuje innym osiągnięcia wiedzy o kosmetykach w zrozumiały sposób; dostosowuje poziom i formę prezentacji do potrzeb i możliwości odbiorcy

K_K05 Dążenie do rozwoju: Jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; widzi potrzebę ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych, zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

K_K06 Wytrwałość i konsekwencja: Pracuje systematycznie i ma pozytywne podejście do trudności stojących na drodze do realizacji założonego celu; dotrzymuje terminów; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami

K_K07 Samodzielność: W pełni samodzielnie realizuje uzgodnione cele, podejmując samodzielne i czasem trudne decyzje; potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze fachowej

K_K08 Profesjonalizm i etyka: Zna i postrzega zasady i normy obowiązujące chemika, w tym normy etyczne; rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej, dbałości o zdrowie i środowisko naturalne w działaniach własnych i innych osób

K_K09 Praca zespołowa: Nawiązuje i utrzymuje długotrwałą i efektywną współpracę z innymi; dązy do realizacji celów zespołu poprzez odpowiednie zaplanowanie i organizację pracy swojej i innych;

motywuje współpracowników do zwiększenia wysiłku w celu osiągnięcia założonych celów.

Metody dydaktyczne:

Wykład z użyciem środków multimedialnych i pokazem

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Wykład składa się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczy aromaterapii oraz zastosowań tej dziedziny wiedzy w lecznictwie. Druga z nich to opisy syntez związków zapachowych opartych na metodach chemii organicznej

Pełny opis:

Historia aromaterapii. Zastosowanie olejków eterycznych w medycynie starożytnej. Aromaterapia jako dziedzina medycyny niekonwencjonalnej. Metody aromaterapii: masaże, inhalacje, okłady i inne. Olejki eteryczne i dedykowane zastosowania zastosowania w medycynie współczesnej. Toksyczność olejków eterycznych. Olejki kancerogenne.

Metody syntezy estrów. Estry perfumeryjne o nietypowej budowie. Syntezy octanu linalilu. Nitryle perfumeryjne. Związki o zapachu czarnej porzeczki. Etery spirocykliczne o tym zapachu. Alkohole o zapachu konwaliowym. Zapachy galbanowe. Słodkie zapachy korzenne. Synteza alfa-Dynasconu. Otrzymywanie galbanolenu. Zapachy wetiwerowe. Zapachy drzewne. Synteza zapachów o charakterze różanym. Zapachy jaśminowe. Zapachy ambrowe. Ambrox. Zapachy morskie - synteza Melonalu. Synteza związków o charakterze drzewnym - drewno sandałowe. Zapachy ,,zielone". Syntezy związków o zapachu gruszki. Zapachy o charakterze syntetycznych piżm. Wybrane syntezy mentolu. Synteza pochodnych waniliny - Dientile.

Literatura:

1. Aromaterapia. Ilustrowany przewodnik. Clare Walters Wydawnictwo Philip Wilson Warszawa 2001

2. Perfumy, Beata Hoffmann Wydawnictwo Impuls. Kraków 2013

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy. Skala ocen obowiązująca na Wydziale Chemii UMK w Toruniu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kmieciak, Marek Krzemiński
Prowadzący grup: Anna Kmieciak, Agata Pacuła-Miszewska, Agnieszka Tafelska-Kaczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kmieciak, Marek Krzemiński
Prowadzący grup: Mariusz Bosiak, Anna Kmieciak, Agata Pacuła-Miszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kmieciak, Marek Krzemiński
Prowadzący grup: Anna Kmieciak, Magdalena Obieziurska-Fabisiak, Agata Pacuła-Miszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kmieciak, Marek Krzemiński
Prowadzący grup: Anna Kmieciak, Magdalena Obieziurska-Fabisiak, Agata Pacuła-Miszewska, Agnieszka Tafelska-Kaczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kmieciak, Marek Krzemiński
Prowadzący grup: Anna Kmieciak, Magdalena Obieziurska-Fabisiak, Agata Pacuła-Miszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kmieciak, Marek Krzemiński
Prowadzący grup: Anna Kmieciak, Agata Pacuła-Miszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)