Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Technologie proekologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-ChK-W-TP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie proekologiczne
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru - Chemia kosmetyczna, studia stacjonarne I stopnia (S1)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji przedmiotu niezbędne jest zaliczenie zajęć: „Podstawy chemii” i „Matematyka”. Przed rozpoczęciem nauki student zna podstawy analityki chemicznej.

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin wykładu. 30 godzin - praca własna. 15 godzin - konsultacje.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Poznawanie technologii proekologicznych zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju. Zapoznanie studentów z odnawialnymi źródłami energii i korzyściami wynikającymi z ich stosowania

Pełny opis:

Wykład pozwoli uzyskać wiedzę na temat:

1. Rozwoju technologii efektywnego spalania i współspalania biomasy z zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych.

2. Praktycznych aspektów pozyskiwania biogazu z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych i/lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów w gminie,

3. Działania kolektorów słonecznych, baterii fotowoltaicznych.

4. Działania elektrowni wodnych, falowych i pływowych.

5. Metod wykorzystania ciepła geotermalnego.

6. Aeroenergetyki zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

7. Samochodów hybrydowych, elektrycznych i na biopaliwa.

Literatura:

1. R. Buczkowski i in., Technologie proekologiczne w przemyśle

i energetyce województwa kujawsko-pomorskiego, Wyd. UMK, Toruń 2004.

2. Igliński i in., Technologie bioenergetyczne, Wyd. UMK, Toruń 2009.

3. B. Igliński i in., Technologie geoenergetyczne, Wyd. UMK, Toruń 2010.

4. B. Igliński i in., Technologie helioenergetyczne, Wyd. UMK, Toruń 2013.

5. B. Igliński i in., Technologie aeroenergetyczne, Wyd. UMK, Toruń 2014.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Igliński
Prowadzący grup: Bartłomiej Igliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)