Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-O-TIa
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Stacjonarne studia pierwszego stopnia - Chemia - Semestr 1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w ćwiczeniach – 25 h

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 5 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 10 h

- przygotowanie projektów – 10 h


Łącznie: 50 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Rozumie znaczenie legalnego korzystania z oprogramowania i z naukowych źródeł informacji w Internecie K_W05

W2: Wie jak wykorzystać Internet do znalezienia potrzebnych informacji z zakresu chemii i zna zasady cytowania K_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Stosuje odpowiednie wyszukiwarki do znalezienia informacji z zakresu chemii K_U04

U2: Umie zastosować program MS Word do prawidłowego opracowania tekstów chemicznych K_U05

U3: Stosuje specjalistyczny edytor Chem Sketch do rysowania wzorów strukturalnych związków chemicznych oraz równań reakcji K_U05

U4: Posługuje się programem MS PowerPoint do wykonania prezentacji multimedialnej K_U05

U5: Posługuje się programem MS Excel w prostych obliczeniach chemicznych, statystycznych i do generowania wykresów K_U05

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość konieczności sumiennego i dokładnego wykonania każdego zadania - K_K03

K2: Identyfikuje poziom swojej wiedzy i umiejętności, potrzebę ciągłego dokształcania się oraz rozwoju osobistego - K_K05

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, pogadanka.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- projektu
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie teoretycznych wiadomości i praktycznych umiejętności pozwalających na samodzielne korzystanie z komputerów w zakresie poszukiwania użytecznych informacji, poprawnej edycji tekstów chemicznych, tworzenia prezentacji multimedialnych oraz prostej analizy i interpretacji wyników doświadczeń.

Pełny opis:

Zgodnie z celem przedmiotu, w ćwiczeniach wykorzystane zostaną odpowiednie programy komputerowe takie jak: MS Word, MS PowerPoint, Chemix, Chem Sketch, MS Excel. Poszczególne pracownie poświęcone są następującym zagadnieniom:

1. Wyszukiwanie użytecznej informacji w sieci WWW – metoda ćwiczeniowa, pogadanka.

2. Przetwarzanie tekstu chemicznego w edytorze MS Word – metoda ćwiczeniowa, pogadanka.

3. Wprowadzanie wzorów matematycznych w edytorze MS Word – metoda ćwiczeniowa, pogadanka.

4. Rysowanie schematów aparatury chemicznej w programie Chemix – metoda ćwiczeniowa, pogadanka.

5. Rysowanie i edycja wzorów chemicznych w programach Chem Sketch lub Reaxys on-line editor – metoda ćwiczeniowa, pogadanka.

6. Wprowadzenie do Excela - metoda ćwiczeniowa, pogadanka.

7. Prezentacja w PowerPoint – metoda ćwiczeniowa, pogadanka.

Literatura:

1. P. Szczepański, Materiały pomocnicze do przedmiotu Zastosowanie informatyki w chemii, Toruń 2012.

2. J. Cox, J. Lambert, Microsoft Word 2010. Krok po kroku, Wyd. RM, Gliwice 2012.

3. C. D. Frye, Microsoft Excel 2010 krok po kroku, Wyd. RM, Gliwice 2012.

4. J. Cox, J. Lambert, Microsoft PowerPoint 2010. Krok po kroku, Wyd. RM, Gliwice 2012.

5. A. Eilmes, Ćwiczenia z Word dla chemików, Wyd. Mikron, Warszawa 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

K_W05, K_U04, K_U05

Kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych i prezentacji PowerPoint; wymagany próg na ocenę dostateczną - 50%, 61% - dostateczny plus, 66% - dobry, 76% - dobry plus, 81% - bardzo dobry.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szczepański
Prowadzący grup: Magdalena Gierszewska, Izabela Koter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szczepański
Prowadzący grup: Magdalena Gierszewska, Izabela Koter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szczepański
Prowadzący grup: Magdalena Gierszewska, Izabela Koter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)