Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy metod separacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-SP/W-PMS
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy metod separacyjnych
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty specjalnościowe - stacjonarne studia pierwszego stopnia (S1)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zagadnienia ogólne z zakresu technik chromatograficznych i elektromigracyjnych.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30,

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury; 60,

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach): 60,

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk): 0.


Efekty uczenia się - wiedza:

W01: zna teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania technik chromatograficznych, elektromigracyjnych i spektroskopowych w analityce - K_W12.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: samodzielnie przygotowuje próbkę do analizy w sposób właściwy, warunkujący otrzymanie wyników zgodnych ze stanem faktycznym - K_U12.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: zdobyte przez studenta umiejętności, umożliwią mu samodzielne opracowywanie procedur analitycznych - K_K01.

Metody dydaktyczne:

wykłady

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi i praktycznymi nowoczesnych metod separacyjnych, głównie technik chromatograficznych i elektomigracyjnych w analityce.

Pełny opis:

Wykład

Teorie rozdzielania chromatograficznego i elektromigracyjnego, sygnał a detekcja, aparatura, kalibracja, analiza jakościowa i ilościowa, interpretacja chromatogramów

i elektroforegramów, materiały referencyjne, techniki przygotowania próbek (ekstrakcja, destylacja, sączenie membranowe, liofilizacja, cięcie enzymatyczne, derywatyzacja, miniaturyzacja, itp.), walidacja i zapewnienie jakości.

Ćwiczenia: Zestaw 13-tu ćwiczeń

1. Dobór kolumny do GC (polarna, niepolarna) - analiza węglowodorów, ketonów, alkoholi.

2. Interpretacja chromatogramów, parametry retencji - (czas retencji, czas martwy, zredukowany czas retencji, objętość retencji, ilość półek, sprawność kolumny.

3. Dobór detektora w GC (specyficzność, selektywność, granica wykrywalności

i oznaczalności - DECLD, PID, FID).

4. Optymalizacja rozdzielania cząsteczek koloidalnych za pomocą "SPLITT-FFF".

5. Analiza wybranych kationów w wodach lub płynach infuzyjnych za pomocą ITP.

6. Analiza wybranych anionów w próbkach ciekłych za pomocą chromatografii jonowymiennej (IC).

7. Ocena układu chromatograficznego w LC - przygotowanie fazy ruchomej, instalacja kolumny, zasady postępowania dla efektywnego wykorzystania aparatu.

8. Ocena jakości kolumn w HPLC.

9. Dobór składu fazy ruchomej do rozdzielania analitów z pomocą chromatografii cieczowej.

10. Analiza ilościowa związków biologicznie aktywnych za pomocą chromatografii cieczowej.

11. Charakterystyka polimerów i biopolimerów. Wyznaczanie mas cząsteczkowych za pomocą chromatografii żelowej (GPC).

12. Opracowanie warunków oznaczania pigmentów roślinnych techniką TLC.

13. Porównanie technik chromatografii planarnej (TLC i OPTLC) w oznaczaniu składników ekstraktów roślinnych.

Literatura:

B. Buszewski, Chromatografia i inne techniki separacyjne w ekoanalityce, Notus, Toruń 1997.

B. Buszewski, Ekoanalityka w chemii środowiska, SAR Pomorze, Toruń 1998.

Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii, PWN, Warszawa 2000.

C. F. Poole, S. K. Poole, Chromatography today, Elsevier, Amsterdam 1991.

W. Rödel, G. Wölm. Chromatografia gazowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

J. Pawliszyn, Solid Phase Microextraction, Wiley & Sons, Nowy Jork 1997.

R.J. Hamilton, P.A. Sewell, Wysokosprawna chromatografia cieczowa, PWN, Warszawa 1982.

J. Namieśnik, Z. Jamrógiewicz (red), Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, WNT, Warszawa 1998.

P. Bocek, Analytical capillary isotachophoresis, Verlag Chemie, Wienheim 1987.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny – W01, W02, W03, K01

Praktyki zawodowe:

nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Buszewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi i praktycznymi nowoczesnych metod separacyjnych, głównie technik chromatograficznych i elektomigracyjnych w analityce.

Pełny opis:

Wykład:

Mechanizmy separacji, teoria półkowa i kinetyczna chromatografii, właściwości i wybór faz stacjonarnych, zasady doboru faz ruchomych w LC, aparatura chromatograficzna, przygotowanie próbek, sposoby oceny i kryteria sprawności kolumn w HPLC i GC, analiza jakościowa, analiza ilościowa i mikropreparatyka związków organicznych metodą HPLC, TLC i GC.

Literatura:

B. Buszewski, Chromatografia i inne techniki separacyjne w ekoanalityce, Notus, Toruń 1997.

B. Buszewski, Ekoanalityka w chemii środowiska, SAR Pomorze, Toruń 1998.

Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii, PWN, Warszawa 2000.

C. F. Poole, S. K. Poole, Chromatography today, Elsevier, Amsterdam 1991.

W. Rödel, G. Wölm. Chromatografia gazowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

J. Pawliszyn, Solid Phase Microextraction, Wiley & Sons, Nowy Jork 1997.

R.J. Hamilton, P.A. Sewell, Wysokosprawna chromatografia cieczowa, PWN, Warszawa 1982.

J. Namieśnik, Z. Jamrógiewicz (red), Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, WNT, Warszawa 1998.

P. Bocek, Analytical capillary isotachophoresis, Verlag Chemie, Wienheim 1987.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)