Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy technik membranowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-W-PTM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy technik membranowych
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru - stacjonarne studia pierwszego stopnia (S1)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie podstawowych rodzajów i właściwości membran, ich otrzymywania oraz zastosowań praktycznych w podstawowych technikach membranowych.

Pełny opis:

Membrany i ich budowa, charakterystyka podstawowych właściwości i metody otrzymywania. Układ membrany; moduł membranowy, podstawy zastosowań do procesów separacji - siły napędowe tych procesów. Procesy separacji: (a) dyfuzyjne - dializa, separacja par i gazów, perwaporacja, separacja w układach z membranami ciekłymi, (b) ciśnieniowe - mikrofiltracja, ultrafiltracja, nanofiltracja, odwrócona osmoza, (c) termiczne - destylacja membranowa. Membrany jonowymienne mono- i bipolarne, budowa, właściwości, otrzymywanie. Prądowe procesy separacji - elektrodializa, elektrodializa z membraną bipolarną, elektrodejonizacja; elektroliza membranowa; membrany jako elektrolity stałe w elektrochemicznych źródłach prądu. Membrany w procesach specyficznych: elektrody membranowe, sensory, kontrolowane uwalnianie leków, hemodializa, transdermalne środki terapeutyczne, membrany katalityczne (w tym enzymatyczne) i inne do separacji specyficznych.

Literatura:

Podstawowa:

H.Strathmann, Introduction to Membrane Science and Technology, Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim 2011

R.W. Baker, Membrane Technology and Applications (second edition), J. Wiley and Sons Ltd.,, Chichester 2004

M.Mulder, , Basic Principles of Membrane Technology (second edition), Kluwer Academic Publisher1991

S.P.Nunes, K.-V.Peinemann, Membrane Technology in the Chemical Industry, Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, 2003

N.N.Li, A.G.Fane, W.S.W. Ho, T.Matsuura (Eds.) Advanced Membrane Technology and Applications, J. Wiley and Sons Inc, Hoboken, 2008.

W.L. McCabe, J.C.Smith, P.Harriott, Unit Operations of Chemical Engineering (seventh edition), McGraw-Hill Higher Education, New York 2005

A. Narębska (Red), Membrany i membranowe techniki rozdziału, UMK Toruń 1997

R. Rautenbach, Procesy membranowe. Podstawy projektowania modułów i instalacji, WNT, Warszawa 1996

M. Bodzek, J. Bohdziewicz, K. Konieczny, Techniki membranowe w ochronie środowiska, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997,

Uzupełniająca:

R.W.Kelsall, I.W.Hamley, M.Geoghegan, Nanoscale Science and Technology, J. Wiley and Sons Ltd., Chichester, 2005

A.K.Pabby, S.S.H.Rizvi, A.M.Sastre, Handbook of Membrane Separations. Chemical, Pharmaceutical, Food and Biotechnological Applications, CRC Press Taylor & Francis Group, 2009

C.Guell, M.Ferrando, F.Lopez, Monitoring and Visualizing Membrane-Based Processes, Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, 2009

Vladimir. S.Kislik (Ed.), Liquid membranes: Principles and Applications in Chemical Separations and Wastewater Treatment, Elsevier Publications, 2010

E. Drioli, G. Barbieri, Membrane Engineering for the Treatment of Gases, Volume 1, 2, RSC Publishing, Cambridge 2011

A.B.Kołtuniewicz, E.Drioli, Membranes in Clean Technologies, Volume 1,2, Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, 2008

A. Seidel-Morgenstern, Membrane Reactors. Distributing Reactants to Improve Selectivity and Yield, Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, 2010

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)