Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Analiza chromatograficzna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-CKR-AC
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza chromatograficzna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: studia stacjonarne II stopnia, chemia kryminalistyczna semestr 2
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zagadnienia ogólne z zakresu zaawansowanych technik chromatograficznych i elektromigracyjnych.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktu z lektorem:

- udział w wykładach - 15 godz.

- udział w laboratoriach –60 godz.

- konsultacje – 15 godz.

Godziny samodzielnej nauki:

- przygotowanie do wykładów - 15 godz.

- pisanie raportów - 25 godz.

- czytanie literatury - 10 godz.

- przygotowanie do kolokwium/egzaminu – 35 godz.
Efekty uczenia się - wiedza:

W01: znajduje i posługuje się literaturą przedmiotu w j. angielskim i polskim - K_W01,

W02: rozpoznaje i rozróżnia zagadnienia związane z tematyką prowadzonych zajęć - K_W13, K_W14


Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: potrafi stosować w praktyce wiedzę teoretyczną i właściwie korzystać z urządzeń i innego drobnego sprzętu laboratoryjnego - K_U11.

U02: potrafi dokonywać pomiarów - K_U11.

U03: samodzielnie przygotowuje preparaty do badań, procedury analityczne - K_U14.

U04: potrafi analizować, interpretować i obliczać wyniki uzyskane w laboratorium, w toku swojej pracy - K_U11.

U05: potrafi opracować metodykę analityczną - K_U14


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: sporządza raporty z badań i notatki, które mogą być podstawą do przygotowania publikacji naukowej - K_K07

K02: opisuje i porównuje uzyskane wyniki badań ze wzorcami (bibliotekami wzorców) jak i dostępną literaturą - K_K01, K_K02


Metody dydaktyczne:

Wykłady i prezentacje multimedialne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi i możliwościami zastosowania nowoczesnych metod separacyjnych, głównie technik chromatograficznych w analityce kryminalistycznej.

Pełny opis:

Wykłady:

1 Wprowadzenie do analizy chromatograficznej

2 Podstawy fizykochemiczne technik chromatograficznych

3 Optymalizacja procesu rozdzielenia w GC

4 Teoria kinetyczna

5. Aparatura do GC

6. Przegląd i rodzaje detektorów

7. Chromatografia HPLC

8 Chromatografia TLC

Laboratorium:

1. Identyfikacja organicznych pozostałości po wystrzale za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

2. Analiza ilościowa 1,3-dietylo-1,3-difenylomocznika na łuskach amunicji za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

3. Analiza anionów nieorganicznych w pozostałościach materiałów wybuchowych

4. Identyfikacja i oznaczanie zanieczyszczeń w etanolu za pomocą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC-FID)

5. Oznaczanie chloroformu w matrycach biologicznych (mocz, surowica) za pomocą chromatografii gazowej

6. Wykrywanie fałszerstw dokumentów - analiza porównawcza materiałów piśmienniczych z wykorzystaniem chromatografii cienkowarstwowej (TLC)

7. Zastosowanie ekstrakcji do fazy stałej (SPE) oraz chromatografii cienkowarstwowej (TLC) w analizie związków imitujących narkotyki

8. Analiza leków w materiale biologicznym. Izolowanie kwetiapiny i jej biologicznie aktywnego metabolitu z osocza za pomocą ekstrakcji do fazy stałej oraz oznaczanie z wykorzystaniem chromatografii cieczowej

9. Oznaczanie stężenia potasu w próbkach osocza za pomocą izotachoforezy

Literatura:

C. F. Poole, S. K. Poole, Chromatography today, Elsevier, Amsterdam 1991.

R.J. Hamilton, P.A. Sewell, Wysokosprawna chromatografia cieczowa, PWN, Warszawa 1982.

W. Rödel, G. Wölm. Chromatografia gazowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

J.R. Dean, Methods for environmental trace analysis, John Wiley & Sosns Inc., Chichester 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia eksperymentów laboratoryjnych należy posiadać znajomość procedur analitycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania ćwiczeń-analizy laboratoryjnej, pozytywna ocena z kolokwium poprzedzającego ćwiczenie zawiera pisemne sprawozdanie z każdego eksperymentu – W01, W02, K02

niedostateczny - 2 pkt (≥50%)

dostateczny - 3 pkt (50-60%)

dostateczny plus - 3,5 pkt (61-65%)

dobry - 4 pkt (66-75%)

dobry plus - 4,5 pkt (76-80%)

bardzo dobry - 5 pkt (≤81%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Buszewski
Prowadzący grup: Szymon Bocian, Tomasz Kowalkowski, Tomasz Ligor, Sylwia Studzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Ligor
Prowadzący grup: Szymon Bocian, Tomasz Kowalkowski, Tomasz Ligor, Sylwia Studzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Ligor
Prowadzący grup: Tomasz Kowalkowski, Tomasz Ligor, Sylwia Studzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Ligor
Prowadzący grup: Szymon Bocian, Tomasz Ligor, Sylwia Studzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)