Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wybrane elementy bromatologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-CKR-SP/W-WEB
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane elementy bromatologii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: studia stacjonarne II stopnia, chemia kryminalistyczna semestr 2
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony egzamin z:

Podstaw Chemii Analitycznej,

Analizy instrumentalnej


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godziny kontaktowe):

- godziny realizowane w ramach wykładu 15h;

-godziny realizowane w ramach pracowni 45h.

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim 15 h.


2. Praca indywidualna studenta:

- przygotowanie do egzaminu – 15h

- przygotowanie studenta do zajęć laboratoryjnych 20 h;

- przygotowywanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń 40 h;

Łącznie 150godzin/25h =6pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu bromatologii, jej rozwoju i znaczenie dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych K_W02,

W2: Student zna zasady prawidłowego planowania eksperymentu i weryfikacji wiarygodności jego wyników. K_W09,

W3: Student zna i rozumie podstawy teoretyczne różnych metod analitycznych i ich wykorzystanie w interpretacji wyników pomiarowych K_W12

W4: Student zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym K_W14


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi korzystać z pogłębionej wiedzy z różnych działów chemii oraz twórczo wykorzystać ją w zakresie bromatologii K_U01,

U2: Student posiada umiejętność pracy z normami polskimi oraz międzynarodowymi w celu wykonania oznaczania wybranych właściwości fizycznych i chemicznych substancji chemicznych K_U05,

U3: Student umie samodzielnie zaprojektować i przeprowadzić eksperyment oraz krytycznie przeanalizować wyniki; potrafi zastosować przykładowy pakiet programów do statystycznej analizy

eksperymentu K_U11

U4: Student umie posługiwać się wybraną grupą metod analitycznych; potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki analiz i przedyskutować błędy pomiarowe K_U14


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego uczenia się przez całe życie; potrafi samodzielnie podjąć działania w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy chemicznej, K_K01,

K2: Student potrafi współdziałać w zespole (przyjmując w nim różne role) i kreatywnie rozwiązywać problemy dotyczące analizy składników żywności, K_K02,

K3: Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące rozwiązaniu określonego przez siebie lub innych problemu chemicznego K_K05

K4: Student ma świadomość profesjonalizmu, doceniania uczciwości intelektualnej i przestrzegania etyki zawodowej, zarówno w działaniach własnych, jak i innych osób K_K06


Metody dydaktyczne:

Wykład –metoda podająca – wykład problemowy.

Laboratorium – metoda poszukująca laboratoryjna.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu prowadzone są następujące zajęcia:

- wykład 15 h.

- laboratorium 45 h.

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu ogólnie pojętej bromatologii. Ponadto w ramach laboratorium studenci samodzielnie wykonują ćwiczenia z analizy żywności.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów ze składnikami żywności mających wpływ na zdrowie człowieka. Interakcje pomiędzy składnikami pożywienia. Ogólna charakterystyka grup żywności i ich analiza.

Laboratorium poświęcone jest zapoznaniu studenta z metodami pobierania i przygotowania próbek żywnościowych do analizy oraz procedurami analitycznymi wykorzystywanymi w badaniach żywności. Zajęcia laboratoryjne obejmują następujące ćwiczenia:

1. Fluorymetryczne oznaczanie chininy w napojach typu tonik

2. Chromatograficzne oznaczanie kofeiny w napojach energetycznych i kawie

3. Polarymetryczne analiza czystości cukrów

4. Oznaczanie zawartości białka w piwach

5. Spektrofotometryczne oznaczanie zawartości fosforanów w przetworach mięsnych

6. Chromatograficzne oznaczanie zawartości barwników spożywczych w produktach stałych i ciekłych

7. Oznaczanie aktywności antyutleniającej warzyw i owoców metodą CUPRAC i DPPH

8. Oznaczanie kwasowości i zawartości jonów chlorkowych w kiszonkach

9. Fluorymetryczne oznaczanie witaminy E w produktach spożywczych

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Z.S. Sikorski, Chemia żywności, WNT, Warszawa, 2002

2. H. Giertig, J. Przysławski, Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu, PZWL, Warszawa

3. E.Kolarzyk, Antyodżywcze i antyzdrowotne aspekty żywienia człowieka, Uniwersytet Jagielloński, 2016

4. E. Pijanowski, M. Dłużewski, A. Dłużewska, A. Jarczyk, Ogólna technologia żywności, WNT, Warszawa, 2004

5. Red. A. Klepacka, Analiza żywności, skrypt SGGW, Warszawa, 2005

6. Red. Z. Żegarska, Ćwiczenia z analizy żywności, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2000

Literatura uzupełniająca:

1. W. Bednarski, A. Repsa, Biotechnologia żywności, WNT, Warszawa, 2003

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – egzamin pisemny, na podstawie ilości zdobytych punktów

Na ocenę dostateczną (60-65%)

Student ma wiedzę na temat bromatologii i zna podstawowy teoretyczne różnych metod analitycznych. K_W02; K_W12; K_W14,

Na ocenę dostateczny plus (65-70%)

Student zna i rozumie podstawy teoretyczne metod analitycznych oraz zna zasady opisu analizy chemicznej. Potrafi zaproponować metodę do konkretnej analizy. K_W02; K_W09; K_W12; K_W14, K_U01

Na ocenę dobrą (70-80%)

Zna metodę i rozumie zasady teoretyczne oraz sposób wykonania analizy chemicznej żywności. Potrafi planować i samodzielnie opisać analizę oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski. K_W02; K_W09; K_W12, K_W14,; K_U01; K_U05;

Na ocenę dobry plus (80-90%)

Posiada pełną wiedzę o metodzie analitycznej, rozumie zasadę pracy z wykorzystaniem właściwego sprzętu i szkła laboratoryjnego. Potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania nowych problemów analitycznych. K_W02,. K_W09: K_W12; K_W14, ; K_U01; K_U05; K_U11, K_U14,

Na ocenę bardzo dobry (> 90%)

Posiada wiedzę wykraczająca poza zakres tematyczny laboratorium zdobytą samodzielnie podczas pracy w bibliotece, stosuje właściwe metody badania złożonych matryc i potrafi je zastosować do rozwiązywania nowych problemów analitycznych. K_W02,. K_W09: K_W12; K_W14, ; K_U01; K_U05; K_U11, K_U14, K_K01; K_K02; K_K05; K_K06;

Laboratorium: zaliczenie na podstawie punktacji uzyskanej ze sprawozdań z wykonywanych ćwiczeń.

Na ocenę dostateczną (60-65%)

Student zna podstawy teoretyczne metod analitycznych oraz potrafi opisać analizy przeprowadzane w pracowni.

K_W02; K_W09; K_W12,

Na ocenę dostateczny plus (65-70%)

Student zna i rozumie podstawy teoretyczne metod analitycznych oraz zna zasady opisu analizy chemicznej i mikrobiologicznej przeprowadzonej w pracowni. Potrafi zaproponować metodę do konkretnej analizy. K_W02; K_W09; K_W12, K_U01: K_U05

Na ocenę dobrą (70-80%)

Zna metodę i rozumie zasady teoretyczne oraz sposób wykonania analizy chemicznej i mikrobiologicznej. Potrafi planować i samodzielnie opisać analizę oraz wyciągnąć prawidłowe wnioski. K_W02; K_W09; K_W12, ; K_U01; K_U05; K_U11

Na ocenę dobry plus (80-90%)

Posiada pełną wiedzę o metodzie analitycznej, rozumie zasadę pracy z wykorzystaniem właściwego sprzętu i szkła laboratoryjnego. Potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania nowych problemów analitycznych. K_W02; K_W09; K_W12, ; K_U01; K_U05; K_U11; K_U14

Na ocenę bardzo dobry (> 90%)

Posiada wiedzę wykraczająca poza zakres tematyczny laboratorium zdobytą samodzielnie podczas pracy w bibliotece, stosuje właściwe metody badania złożonych matryc i potrafi je zastosować do rozwiązywania nowych problemów analitycznych. K_W02; K_W09; K_W12, ; K_U01; K_U05; K_U11; K_U14

K_K01; K_K02; K_K05; K_K06;

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jastrzębska, Marzanna Kurzawa
Prowadzący grup: Aneta Jastrzębska, Marzanna Kurzawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu prowadzone są następujące zajęcia:

- wykład 15 h.

- laboratorium 45 h.

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu ogólnie pojętej bromatologii. Ponadto w ramach laboratorium studenci samodzielnie wykonują ćwiczenia z analizy żywności.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów ze składnikami żywności mających wpływ na zdrowie człowieka. Interakcje pomiędzy składnikami pożywienia. Ogólna charakterystyka grup żywności i ich analiza.

Laboratorium poświęcone jest zapoznaniu studenta z metodami pobierania i przygotowania próbek żywnościowych do analizy oraz procedurami analitycznymi wykorzystywanymi w badaniach żywności. Zajęcia laboratoryjne obejmują następujące ćwiczenia:

1. Fluorymetryczne oznaczanie chininy w napojach typu tonik

2. Chromatograficzne oznaczanie kofeiny w napojach energetycznych i kawie

3. Polarymetryczne analiza czystości cukrów

4. Oznaczanie zawartości białka w piwach

5. Spektrofotometryczne oznaczanie zawartości fosforanów w przetworach mięsnych

6. Chromatograficzne oznaczanie zawartości barwników spożywczych w produktach stałych i ciekłych

7. Oznaczanie aktywności antyutleniającej warzyw i owoców metodą CUPRAC i DPPH

8. Oznaczanie kwasowości i zawartości jonów chlorkowych w kiszonkach

9. Fluorymetryczne oznaczanie witaminy E w produktach spożywczych

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Z.S. Sikorski, Chemia żywności, WNT, Warszawa, 2002

2. H. Giertig, J. Przysławski, Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu, PZWL, Warszawa

3. E.Kolarzyk, Antyodżywcze i antyzdrowotne aspekty żywienia człowieka, Uniwersytet Jagielloński, 2016

4. E. Pijanowski, M. Dłużewski, A. Dłużewska, A. Jarczyk, Ogólna technologia żywności, WNT, Warszawa, 2004

5. Red. A. Klepacka, Analiza żywności, skrypt SGGW, Warszawa, 2005

6. Red. Z. Żegarska, Ćwiczenia z analizy żywności, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2000

Literatura uzupełniająca:

1. W. Bednarski, A. Repsa, Biotechnologia żywności, WNT, Warszawa, 2003

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)