Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-CM-C
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemometria
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Grupy przedmiotów dla chemii medycznej s2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu zastosowania arkusza kalkulacyjnego, znajomość rachunku macierzowego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w ćwiczeniach – 25 h

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 40 h

- przygotowanie do kolokwiów – 5 h

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 5 h

Łącznie: 75 godz.:25= 3 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna metodologię, cele i obszary stosowania metod chemometrycznych K_W01, K_W04

W2: Zna metody analizy i kontroli danych surowych oraz ich transformacji (normalizacji, standaryzacji) K_W01

W3: Zna różne metody planowania i optymalizacji eksperymentów K_W01

W4: Zna sposób tworzenia chemometrycznego modelu regresyjnego, jedno i wielowymiarowego K_W01

W5: Zna przykłady praktycznego zastosowania chemometrii w naukach medycznych K_W04


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi przeprowadzić analizę i transformację danych surowych K_U06

U2: Stosuje w praktyce wybrane metody planowania pomiarów i optymalizacji eksperymentów K_U01, K_U05

U3: Korzysta z różnorodnych statystycznych programów obliczeniowych K_U01

U4: Potrafi konstruować chemometryczne modele regresyjne jedno- i wieloparametrowe oraz sprawdzać istotność zmiennych, adekwatność modelu i zdolności prognostyczne K_U06

U5: Potrafi przeprowadzić analizę wielowymiarowych danych eksperymentalnych wybranymi metodami chemometrycznymi oraz poprawnie interpretować wyniki K_U01, K_U06, K_U07

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość poziomu własnej wiedzy dotyczącej chemometrii i potrzeby jej ciągłego pogłębiania K_K01

K2: Posiada świadomość roli chemometrii w naukach medycznych K_K01


Metody dydaktyczne:

Laboratorium:

metody programowane z użyciem komputera


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie teoretycznych wiadomości i praktycznych umiejętności pozwalających na samodzielne korzystanie z komputerów w zakresie chemometrycznej analizy, interpretacji wyników oraz planowania doświadczeń.

Pełny opis:

Treści programowe laboratorium:

Ćwiczenia mają na celu nabycie praktycznych umiejętności pozwalających na samodzielne korzystanie z programów komputerowych w zakresie wstępnego opracowania danych, modelowania zależności, planowania doświadczeń oraz zaawansowanych metod statystycznych takich jak: analiza podobieństwa cech i obiektów, analiza czynników głównych (PCA), metoda regresji czynników głównych (PCR), metoda częściowych najmniejszych kwadratów (PLS) oraz analiza dyskryminacyjna.

Literatura:

1. Jan Mazerski, Chemometria praktyczna, Wyd. Malamut, 2009.

2. Jan Mazerski, Podstawy chemometrii, Wyd. Politechniki Gdańskiej, 2000.

3. Richard G. Brereton, Chemometrics: data analysis for the laboratory and chemical plant, Wiley, 2003.

4. Practical guide to chemometrics, ed. Paul Gemperline, Taylor&Francis, 2006.

5. Chemometria w analityce – wybrane zagadnienia, praca pod red.

D. Zuby i A. Parczewskiego, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

laboratorium - K_W01, K_U01, K_U06, K_U07

Kryteria oceniania:

Ćwiczenia: np. zaliczenie na ocenę na podstawie wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych i jednego kolokwium śródsemestralnego; wymagany próg na ocenę dostateczną - 50%, 61% - dostateczny plus, 66% - dobry, 76% - dobry plus, 81% - bardzo dobry.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szczepański
Prowadzący grup: Piotr Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szczepański
Prowadzący grup: Piotr Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szczepański
Prowadzący grup: Piotr Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szczepański
Prowadzący grup: Piotr Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)