Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fizykochemiczne metody rozdzielania w medycynie i farmacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-CM-FMRMF
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizykochemiczne metody rozdzielania w medycynie i farmacji
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Grupy przedmiotów dla chemii medycznej s2
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zagadnienia ogólne z zakresu metod rozdzielania mieszanin wieloskładnikowych. Metody wyodrębniania, oczyszczenia i oznaczania jednego lub więcej związków składowych. Techniki chromatograficzne i spektroskopowe.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 10h wykład

Laboratorium: 45 h

konsultacje: 35 h

Godziny samodzielnej nauki:

przygotowanie do wykładów - 20 h

pisanie raportów - 15 h

czytanie literatury - 20 h

przygotowanie do egzaminu/kolokwium - 30 h
Efekty uczenia się - wiedza:

W01: posługuje się, używa i wyjaśnia specjalistyczną terminologię dotyczącą przedmiotu w j. polskim - K_W01

W02: rozpoznaje i rozróżnia zagadnienia związane z tematyką prowadzonych zajęć z zakresu zastosowania technik analitycznych w oznaczaniu substancji biologicznie aktywnych - K_W13, K_W14


Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty kształcenia – umiejętności U01: student stosuje zdobytą wiedzę teoretyczną, w tym możliwości zastosowania nowoczesnej aparatury analitycznej w sposób poprawny i właściwy - K_U11.

U02: dokonuje doboru źródeł literaturowych z danego zakresu - K_U11.

U03: student potrafi opracować procedury analityczne - K_U14.

U04: samodzielnie analizuje i interpretuje wyniki badań - K_U11.

U05: potrafi opracować skomplikowane metodyki analityczne - K_U14


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: stosuje właściwe procedury analityczne - K_K02.

K02: sporządza notatki, które mogą być podstawą do przygotowania publikacji naukowej - K_K05.


Metody dydaktyczne:

ćwiczenia laboratoryjne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami wyodrębniania i oczyszczania substancji czynnych, mające zastosowanie w medycynie i farmacji oraz wykorzystanie metod separacyjnych, głównie ekstrakcji, technik chromatograficznych i procesów membranowych w wydzielaniu substancji biologicznie aktywnych.

Pełny opis:

Wykład:

1. Rozdzielanie mieszanin

2. Destylacja

3. Procesy adsorpcyjne

4. Podstawowe metody ekstrakcji

5. Zaawansowane techniki ekstrakcyjne

6. Techniki chromatograficzne

7. Chromatografia cieczowa w skali preparatywnej

8. Rozdzielanie z wykorzystaniem membran

9. Techniki elektromigracyjne

10. Rozdzielanie mieszanin w praktyce

Laboratorium:

Wyodrębnianie fenoli lotnych ze ścieków szpitalnych

Chromatografia cienkowarstwowa w oznaczaniu izomerów związków biologicznie czynnych

Oczyszczanie i frakcjonowanie ekstraktów roślinnych za pomocą

ekstrakcji do fazy stałej

Zastosowanie chromatografii gazowej w analizie zanieczyszczeń

opakowań farmaceutycznych

Badanie kinetyki adsorpcji kwasu salicylowego z roztworów wodnych na węglu aktywnym

Badanie izotermy adsorpcji ibuprofenu z roztworów wodnych na węglu aktywnym

Badanie adsorpcji kwasu salicylowego z roztworów wodnych na węglu aktywnym w warunkach dynamicznych

Wyodrębnianie i oznaczanie ilościowe białek pochodzenia zwierzęcego

Oznaczanie kazeiny metodą biuretową oraz badanie wpływu pH roztworu na jej rozpuszczalność

Ekstrakcja tłuszczów roślinnych z wykorzystaniem aparatu Soxhleta

Literatura:

Literatura B. Buszewski. E. Dziubakiewicz, M. Szumski [red.]; Techniki elektromigracyjne. Teoria i praktyka. Malamut, Warszawa 2012.

I. Baranowska, B. Buszewski [red.], Bioanalityka w nauce i życiu - tom 1, PWN, Warszawa 2020, wyd. 1. ISBN: 978-83-01-21281-0.

I. Baranowska [red.]; Analiza śladowa. Zastosowania, Wydawnictwo MALAMUT, Warszawa 2013.

Z. Brzózka [red.]; Miniaturyzacja w analityce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.

J.R. Dean, Methods for environmental trace analysis, John Wiley & Sosns Inc., Chichester 2003.

A. Hulanicki, Współczesna chemia analityczna. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

R. A. W. Johnstone, E. R. Malcolm, Spektrometria mas. Podręcznik dla chemików i biochemików. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

R. Kellner, J.-M. Mermet, M. Otto, M. Valcarcel, M. Widmer, Analytical Chemistry: A Modern Approach to Analytical Science – 2nd Edition. Wiley-VCH, Weinheim 2004.

R. Kellner, J.-M. Mermet, M. Otto, H. M. Widmer [red], Analytical Chemistry. Wiley-VCH, Weinheim 1998.

D. A. Skoog, D. M. West, J. F. Holler, S. R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej. T. 2, przekład zbiorowy pod redakcją A. Hulanickiego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

O. D. Sparkman, Z. Penton, F. G. Kitson, Gas Chromatography and Mass Spectrometry: A Practical Guide – 2nd Edition. Academic Press, USA, Massachusetts, Cambridge 2011.

C. F. Poole, S. K. Poole, Chromatography today, Elsevier, Amsterdam 1991.

B. Solnica, K. Sztefko; Medyczne laboratorium diagnostyczne. Metodyka i aparatura. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.

P. Konieczka, J. Namieśnik, B. Zygmunt; Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem.

• na ocenę dostateczną: uzyskanie przez studenta powyżej 50% punktów.

LAB:

Uzyskanie minimum 50% na kolokwiach wstępnych i 50% z pisemnych raportów po ćwiczeniach.

Praktyki zawodowe:

nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Buszewski
Prowadzący grup: Szymon Bocian, Katarzyna Pauter-Iwicka, Katarzyna Rafińska, Agnieszka Rodzik-Krzyżanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ligor
Prowadzący grup: Szymon Bocian, Katarzyna Rafińska, Myroslav Sprynskyy, Sylwia Studzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ligor
Prowadzący grup: Szymon Bocian, Paweł Fijałkowski, Katarzyna Rafińska, Sylwia Studzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ligor
Prowadzący grup: Szymon Bocian, Katarzyna Rafińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)