Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Laboratorium specjalizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-CM-LS
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Laboratorium specjalizacyjne
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Grupy przedmiotów dla chemii medycznej s2
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii analitycznej, analizy instrumentalnej, chemii medycznej, chemii leków

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 120h laboratorium, konsultacje z nauczycielem akademickim: 40h; godziny kontaktowe: 160h

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną: 60h

3. Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa

w procesie oceniania: 30h

Łącznie: 250h / 25 = 10 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie umożliwiającą prowadzenie prac badawczych

W2: zna metody analityczne i instrumentalne wykorzystywane w chemii medycznej

W3: zna aktualna literaturę specjalistyczną w zakresu studiowanego kierunku

W4: zna metody wykorzystywane do interpretacji i walidacji wyników

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi korzystać z nabytej wiedzy w laboratorium badawczym

U2: potrafi dobrać warunki analizy i identyfikacji wybranych leków syntetycznych i naturalnych

U3: potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment oraz przeanalizować wyniki

U4: posługuje się metodami analitycznymi i zaawansowanymi technikami instrumentalnymi w laboratorium badawczym

U5: potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki analiz i przedyskutować błędy pomiarowe

U6: potrafi korzystać z aktualnych źródeł literaturowych zarówno w jęz. polskim jak i angielskim

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi pracować w zespole i efektywnie organizować pracę

K2: dostrzega problem i potrafi go rozwiązać

K3: wyciąga i formułuje wnioski z własnych badań

K4: stosuje zasady pracy w laboratorium chemicznym

K5: wykonuje powierzone zadania

K_K01, K_K02, K_K03


Metody dydaktyczne:

metody dydaktyczne poszukujące: samodzielnie przeprowadzanie eksperymentów symulujących wybrane procesy, klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Celem laboratorium jest realizacja eksperymentów zgodnych z tematyką badawczą realizowaną w Katedrach, związaną z kierunkiem studiów

Pełny opis:

Studenci realizują laboratorium kolejno w różnych Katedrach Wydziału. Rozwiązują realne problemy związane z wykorzystaniem technik stosowanych w nowoczesnych laboratoriach zajmujących się analizami związanymi z szeroko pojętą medycyną, diagnostyką oraz analizą leków, przy wykorzystaniu specjalistycznej aparatury znajdującej się w Katedrach.

Zapoznają się z aktualną literaturą specjalistyczną, metodyką pracy w wybranych laboratoriach, w zakresie studiowanego kierunku.

Literatura:

Pozycje literaturowe dobierane są na bieżąco do tematyki realizowanej w laboratorium. Literatura związana z kierunkiem studiów ustalana w porozumieniu kierownikiem Katedry w której realizowane jest laboratorium

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę – W1-W4, U1-U6, K1-K5

ocena ciągła studenta w czasie zajęć (uczestnictwo w zajęciach, zaangażowanie, sumienność, przygotowanie do zajęć)

Kryteria oceniania:

Progi ocenia zgodne z regulaminem UMK

wymagany próg na ocenę dostateczną - 50-60%, dostateczny plus – 61-65%, dobry 66-75%, dobry plus 76-81%, bardzo dobry – 82-100%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kiełkowska
Prowadzący grup: Zbigniew Rafiński, Andrzej Wolan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kiełkowska
Prowadzący grup: Szymon Bocian, Magdalena Gierszewska, Anna Kaczmarek-Kędziera, Dariusz Kędziera, Tomasz Kowalkowski, Tomasz Ligor, Jacek Nowaczyk, Ewa Olewnik-Kruszkowska, Katarzyna Rafińska, Marek Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)