Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Opakowania w medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-CM-OM
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Opakowania w medycynie
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Grupy przedmiotów dla chemii medycznej s2
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.): 40

- udział w wykładach – 10

- udział w laboratorium – 30


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):50

w tym:

- przygotowanie do wykładu – 5

-przygotowanie do pracowni i opracowanie wyników: 35

- przygotowanie do egzaminu - 10


Łącznie: 90 godz. (5. ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawowe rodzaje materiałów opakowaniowych ich wady i zalety.

W2: Zna podstawowe wymagania dotyczące stosowania materiałów do produkcji opakowań medycznych.

W3: Ma wiedzę na temat rodzajów polimerów naturalnych i syntetycznych stosowanych w produkcji opakowań.

W4: Zna role i funkcje opakowań

W5: Zna metody sterylizacji materiałów opakowaniowych

W6: Opisuje wpływ budowy cząsteczkowej na właściwości polimerów.

W7: Zna różnice pomiędzy polimerem i tworzywem sztucznym.

W8: Zna klasyfikację metod przetwórstwa tworzyw sztucznych

W9: Ma wiedzę na temat otrzymywania opakowań metodą wtryskiwania tworzyw polimerowych.

W10: Ma wiedzę na temat otrzymywania opakowań metodą termoformowania tworzyw polimerowych.

W12: Ma wiedzę na temat problematyki związanej z recyklingiem opakowań medycznych i leków.Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: umie omówić różnice pomiędzy polimerami naturalnymi i syntetycznymi

U2: potrafi wykonać pojemniki metodą termoformowania próżniowego.

U3: potrafi wyznaczyć stopień skurczu termicznego folii zgodnie z obowiązującymi normami.

U4: umie przeprowadzić aktywację powierzchniową folii i ocenić wartość energii powierzchniowej aktywowanej folii.

U5: potrafi wykonać pomiar wytrzymałości zgrzewu opakowania polimerowego i zinterpretować ich wyniki.

U6: potrafi zbadać kolorystykę materiałów opakowaniowych i obliczyć wartości parametru różnicującego kolor


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: - potrafi samodzielnie pracować i efektywnie organizować pracę;

K2: dostrzega problem i potrafi go rozwiązać;

K3: poprawnie formuje wnioski;

K4: potrafi systematyczne i sumiennie pracować;

K5:potrafi pracować w grupie;


Metody dydaktyczne:

Wykład: metoda dydaktyczna podająca :

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Laboratorium: samodzielna praca studenta


Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student ma możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi materiałów do produkcji opakowań medycznych z naciskiem na opakowania z tworzyw sztucznych. wykład zawiera zarys historii materiałów opakowaniowych i opakowań, ich charakterystykę i wpływ na gospodarkę człowieka. Zagadnienia dotyczące chemii polimerów obejmują omówienie budowy cząsteczkowej i podstawowych właściwości polimerów. Wykład obejmuje również podstawowe treści dotyczące produkcji opakowań ich właściwości i roli, a także procesów sterylizacji. Tematykę zamyka proces recyklingu opakowań polimerowych.

Pełny opis:

WYKŁAD:

Zarys historii stosowania różnych materiałów do produkcji opakowań.

Omówienie podstawowych rodzajów materiałów opakowaniowych oraz ich wad i zalet w kontekście stosowania do opakowań medycznych.

Systematyka i terminologia w opakowaniach.

Funkcje opakowań.

Wymiana masy miedzy opakowaniem i otoczeniem

Opakowania aktywne i inteligentne.

Omówienie wymagań i regulacji prawnych dotyczących produkcji opakowań medycznych.

Materiały polimerowe - pojęcia podstawowe systematyka i nazew-nictwo polimerów

Podstawowe aspekty budowy cząsteczkowej polimerów i metody ich badania

Polimer a tworzywo sztuczne.

Rola, funkcje, projektowanie i oznakowanie opakowań w medycynie

Systematyka procesów przetwórczych w technologii materiałów polimerowych.

Podstawy teoretyczne procesu wtryskiwania tworzyw polimerowych.

Recykling polimerów oraz leków.

LABORATORIUM

1. Termoformowanie próżniowe.

2. Oznaczanie barwności opakowań z tworzyw sztucznych.

3. Testy wytrzymałościowe opakowań polimerowych.

4. Badania termokurczliwości folii.

5. Aktywacja powierzchniowa folii metodą wyładowań koronowych.

Literatura:

1. Gert Strobl; The physics of polymers; Springer New York 2007.

2. Charles E. Carraher Jr.; Introduction to polymer chemistry; CRC Press, Taylor & Francis Group London 2007.

3. John Scheirs; Polymer recycling; John Wiley & Sons, LTD New York 1998.

4. Leslie H. Speling; Introduction to physical polymer science; John Wiley & Sons, Inc. New York 2001.

5. John W. Nicholson; The chemistry of polymers; The Royal Society of Chemistry London 1997.

6. John Scheirs; Compositional and failure analysis of polymers; John Wiley & Sons, LTD 2000.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

np.

- egzamin pisemny- np. W1-W20

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny w formie testu

ndst – 0-49 pkt (0-49%)

dst - 50-60 pkt (50 - 60%)

dst plus- 61-65 pkt (61 - 65%)

db- 66-75 pkt (66 - 75%)

db plus- 76-80 pkt (76 - 80%)

bdb- 81-100 pkt (81-100%)

laboratorium: zaliczenie na ocenę podstawie oceny wykonania ćwiczeń i prezentacji zaliczeniowych ze wskazanych zadań laboratoryjnych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Olewnik-Kruszkowska
Prowadzący grup: Jacek Nowaczyk, Ewa Olewnik-Kruszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student ma możliwość zapoznania się z podsta-wowymi informacjami dotyczącymi materiałów do produkcji opakowań medycznych z naciskiem na opakowania z tworzyw sztucz¬nych. wykład zawiera zarys historii materiałów opakowaniowych i opakowań, ich charakterystykę i wpływ na gospodarkę człowieka. Zagadnienia dotyczące chemii polimerów obejmują omówienie budowy cząsteczkowej i podstawowych właściwości polimerów. Wykład obejmuje również podstawowe treści dotyczące produkcji opakowań ich właściwości i roli, a także procesów sterylizacji. Tematykę zamyka proces recyklingu opakowań polimerowych.

Pełny opis:

WYKŁAD:

Zarys historii stosowania różnych materiałów do produkcji opakowań.

Omówienie podstawowych rodzajów materiałów opakowaniowych oraz ich wad i zalet w kontekście stosowania do opakowań medycznych.

Systematyka i terminologia w opakowaniach.

Funkcje opakowań.

Wymiana masy miedzy opakowaniem i otoczeniem

Opakowania aktywne i inteligentne.

Omówienie wymagań i regulacji prawnych dotyczących produkcji opakowań medycznych.

Materiały polimerowe - pojęcia podstawowe systematyka i nazew-nictwo polimerów

Podstawowe aspekty budowy cząsteczkowej polimerów i metody ich badania

Polimer a tworzywo sztuczne.

Rola, funkcje, projektowanie i oznakowanie opakowań w medycynie

Systematyka procesów przetwórczych w technologii materiałów polimerowych.

Podstawy teoretyczne procesu wtryskiwania tworzyw polimerowych.

Recykling polimerów oraz leków.

LABORATORIUM

1. Termoformowanie próżniowe.

2. Oznaczanie barwności opakowań z tworzyw sztucznych.

3. Testy wytrzymałościowe opakowań polimerowych.

4. Badania termokurczliwości folii.

5. Aktywacja powierzchniowa folii metodą wyładowań koronowych.

Literatura:

1. Gert Strobl; The physics of polymers; Springer New York 2007.

2. Charles E. Carraher Jr.; Introduction to polymer chemistry; CRC Press, Taylor & Francis Group London 2007.

3. John Scheirs; Polymer recycling; John Wiley & Sons, LTD New York 1998.

4. Leslie H. Speling; Introduction to physical polymer science; John Wiley & Sons, Inc. New York 2001.

5. John W. Nicholson; The chemistry of polymers; The Royal Society of Chemistry London 1997.

6. John Scheirs; Compositional and failure analysis of polymers; John Wiley & Sons, LTD 2000.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Olewnik-Kruszkowska
Prowadzący grup: Jacek Nowaczyk, Ewa Olewnik-Kruszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student ma możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi materiałów do produkcji opakowań medycznych z naciskiem na opakowania z tworzyw sztucznych. wykład zawiera zarys historii materiałów opakowaniowych i opakowań, ich charakterystykę i wpływ na gospodarkę człowieka. Zagadnienia dotyczące chemii polimerów obejmują omówienie budowy cząsteczkowej i podstawowych właściwości polimerów. Wykład obejmuje również podstawowe treści dotyczące produkcji opakowań medycznych takich jak blistry i buteleczki ich właściwości i roli oraz budowie poszczególnych opakowań medycznych Tematykę zamyka proces sterylizacji opakowań medycznych .

W ramach zajęć laboratoryjnych studenci zapoznają się z podstawowymi metodami otrzymywania i charakteryzowania właściwości opakowań.

Pełny opis:

Wykład skupi się na następujących tematach:

- omówieniu rodzajów materiałów opakowaniowych stosowanych dla materiałów medycznych ich wady i zalety - omówieniu wymagania dotyczące stosowania materiałów do produkcji opakowań medycznych.

-wyjaśnieniu roli i funkcji opakowań

- omówieniu metod sterylizacji materiałów opakowaniowych

-omówienie produkcji materiałów opakowaniowych w medycynie za pomocą wytłaczania.

- wyjaśnienie sposobu postępowania ze zużytymi materiałami opakowaniowymi

- otrzymywaniu buteleczek do farmaceutyków

-otrzymywaniu i właściwościach blistrów do tabletek

Laboratorium:

- badanie wytrzymałości zgrzewu w opakowaniach, medycznych

- analiza i porównanie kolorystyki materiałów opakowaniowych

- badania swobodnej kurczliwości objemek foliowych stosowanych w zabezpieczeniach farmaceutyków

-analiza zmiany energii powierzchniowej folii opakowaniowych pod wpływem wyładowań koronowych

- ocena wytrzymałości torebek przy swobodnym spadku

-otrzymywanie blistrów i pojemników metodą termoformowania

- przygotowanie prezentacji zaliczeniowej

Literatura:

-Wilczyński Krzysztof, Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2019

Rabek J. F., Współczesna wiedza o polimerach: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

- John Scheirs; Polymer recycling; John Wiley & Sons, LTD New York 1998..

- Szlezyngier W., Tworzywa sztuczne: chemia, technologia wytwarzania, właściwości, przetwórstwo, zastosowanie, t. i 2., FOSZE, Rzeszów 1998, t. 3, FOSZE, Rzeszów 1999.

- Piotr Jasiulek Łączenie tworzyw sztucznych metodami spawania, zgrzewania, klejenia i laminowania, KaBe 2014

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Olewnik-Kruszkowska
Prowadzący grup: Jacek Nowaczyk, Ewa Olewnik-Kruszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student ma możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi materiałów do produkcji opakowań medycznych z naciskiem na opakowania z tworzyw sztucznych. wykład zawiera zarys historii materiałów opakowaniowych i opakowań, ich charakterystykę i wpływ na gospodarkę człowieka. Zagadnienia dotyczące chemii polimerów obejmują omówienie budowy cząsteczkowej i podstawowych właściwości polimerów. Wykład obejmuje również podstawowe treści dotyczące produkcji opakowań medycznych takich jak blistry i buteleczki ich właściwości i roli oraz budowie poszczególnych opakowań medycznych Tematykę zamyka proces sterylizacji opakowań medycznych .

W ramach zajęć laboratoryjnych studenci zapoznają się z podstawowymi metodami otrzymywania i charakteryzowania właściwości opakowań.

Pełny opis:

Wykład skupi się na następujących tematach:

- omówieniu rodzajów materiałów opakowaniowych stosowanych dla materiałów medycznych ich wady i zalety - omówieniu wymagania dotyczące stosowania materiałów do produkcji opakowań medycznych.

-wyjaśnieniu roli i funkcji opakowań

- omówieniu metod sterylizacji materiałów opakowaniowych

-omówienie produkcji materiałów opakowaniowych w medycynie za pomocą wytłaczania.

- wyjaśnienie sposobu postępowania ze zużytymi materiałami opakowaniowymi

- otrzymywaniu buteleczek do farmaceutyków

-otrzymywaniu i właściwościach blistrów do tabletek

Laboratorium:

- badanie wytrzymałości zgrzewu w opakowaniach, medycznych

- analiza i porównanie kolorystyki materiałów opakowaniowych

- badania swobodnej kurczliwości objemek foliowych stosowanych w zabezpieczeniach farmaceutyków

-analiza zmiany energii powierzchniowej folii opakowaniowych pod wpływem wyładowań koronowych

- ocena wytrzymałości torebek przy swobodnym spadku

-otrzymywanie blistrów i pojemników metodą termoformowania

- przygotowanie prezentacji zaliczeniowej

Literatura:

-Wilczyński Krzysztof, Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2019

Rabek J. F., Współczesna wiedza o polimerach: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

- John Scheirs; Polymer recycling; John Wiley & Sons, LTD New York 1998..

- Szlezyngier W., Tworzywa sztuczne: chemia, technologia wytwarzania, właściwości, przetwórstwo, zastosowanie, t. i 2., FOSZE, Rzeszów 1998, t. 3, FOSZE, Rzeszów 1999.

- Piotr Jasiulek Łączenie tworzyw sztucznych metodami spawania, zgrzewania, klejenia i laminowania, KaBe 2014

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Olewnik-Kruszkowska
Prowadzący grup: Jacek Nowaczyk, Ewa Olewnik-Kruszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student ma możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi materiałów do produkcji opakowań medycznych z naciskiem na opakowania z tworzyw sztucznych. wykład zawiera zarys historii materiałów opakowaniowych i opakowań, ich charakterystykę i wpływ na gospodarkę człowieka. Zagadnienia dotyczące chemii polimerów obejmują omówienie budowy cząsteczkowej i podstawowych właściwości polimerów. Wykład obejmuje również podstawowe treści dotyczące produkcji opakowań medycznych takich jak blistry i buteleczki ich właściwości i roli oraz budowie poszczególnych opakowań medycznych Tematykę zamyka proces sterylizacji opakowań medycznych .

W ramach zajęć laboratoryjnych studenci zapoznają się z podstawowymi metodami otrzymywania i charakteryzowania właściwości opakowań.

Pełny opis:

Wykład skupi się na następujących tematach:

- omówieniu rodzajów materiałów opakowaniowych stosowanych dla materiałów medycznych ich wady i zalety - omówieniu wymagania dotyczące stosowania materiałów do produkcji opakowań medycznych.

-wyjaśnieniu roli i funkcji opakowań

- omówieniu metod sterylizacji materiałów opakowaniowych

-omówienie produkcji materiałów opakowaniowych w medycynie za pomocą wytłaczania.

- wyjaśnienie sposobu postępowania ze zużytymi materiałami opakowaniowymi

- otrzymywaniu buteleczek do farmaceutyków

-otrzymywaniu i właściwościach blistrów do tabletek

Laboratorium:

- badanie wytrzymałości zgrzewu w opakowaniach, medycznych

- analiza i porównanie kolorystyki materiałów opakowaniowych

- badania swobodnej kurczliwości objemek foliowych stosowanych w zabezpieczeniach farmaceutyków

-analiza zmiany energii powierzchniowej folii opakowaniowych pod wpływem wyładowań koronowych

- ocena wytrzymałości torebek przy swobodnym spadku

-otrzymywanie blistrów i pojemników metodą termoformowania

- przygotowanie prezentacji zaliczeniowej

Literatura:

-Wilczyński Krzysztof, Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2019

Rabek J. F., Współczesna wiedza o polimerach: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

- John Scheirs; Polymer recycling; John Wiley & Sons, LTD New York 1998..

- Szlezyngier W., Tworzywa sztuczne: chemia, technologia wytwarzania, właściwości, przetwórstwo, zastosowanie, t. i 2., FOSZE, Rzeszów 1998, t. 3, FOSZE, Rzeszów 1999.

- Piotr Jasiulek Łączenie tworzyw sztucznych metodami spawania, zgrzewania, klejenia i laminowania, KaBe 2014

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)