Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Supramolekularna chemia strukturalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-CM-SCS
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Supramolekularna chemia strukturalna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Grupy przedmiotów dla chemii medycznej s2
Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia Medyczna - semestr 2
Strona przedmiotu: http://brak
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

Wykład: 20 godzin

Ćwiczenia:20 godzin

Konsultacje z nauczycielem: 12 godzin

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: (przygotowanie do zajęć, przygotowanie do egzaminu) 48 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu chemii supramolekularnej (roztwór, ciało stałe).

W2: Zna i rozumie zależności między budową związków chemicznych oraz oddziaływaniami.

W3: Posiada wiedzę na temat rodzajów oddziaływań międzycząsteczkowych.

W4: Posiada wiedzę na temat metod modyfikacji strukturalnej cząsteczek związków organicznych oraz ich wpływu na właściwości kompleksów w tym oddziaływania z cząsteczkami aktywnymi biologicznie.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi korzystać z podstawowych działów chemii supramolekularnej.

U2: Potrafi wyszukiwać informacje o możliwościach oddziaływań międzycząsteczkowych związków chemicznych.

U3: Jest w stanie, stosując odpowiednie metody, analizować możliwości oddziaływań międzycząsteczkowych oraz wskazać ich rodzaje w strukturze krystalicznej.

U4: Potrafi, za pomocą wybranych metod instrumentalnych, badać strukturę kompleksów organicznych.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi formułować i przedstawiać opinie na temat napotkanych problemów na polu chemii supramolekularnej (ciecz, ciało stałe).

K2: Zna ograniczenia stosowanych metod badawczych jakie można użyć w badaniach kompleksów.

K3: Potrafi analizować dane pochodzące z pomiarów instrumentalnych wykonanych dla kompleksów.


Metody dydaktyczne:

Wykład konwencjonalny, ćwiczenia – metoda poszukująca

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

a) zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami jakie stosuje się w chemii supramolekularnej cieczy i ciała stałego

b) zapoznanie z siłami międzycząsteczkowymi w roztworach oraz krysztale

c) omówienie wpływu rodzaju, liczby i charakteru podstawników na stabilność kompleksów supramolekularnych

d) przedstawienie wpływu oddziaływań międzycząsteczkowych na takie pola zastosowania ich jak, diody OLED, biochemia, kataliza, inżynieria krystaliczna

e) zapoznanie studentów z oprogramowaniem umożliwiającym wizualizację struktur molekularnych/krystalicznych, identyfikację sił międzycząsteczkowych stabilizujących strukturę krystaliczną oraz obliczenia energii sieci krystalicznej.

Pełny opis:

Wykład

I część - supramolekularna chemia strukturalna - roztwór:

1. Właściwości geometryczne związków organicznych oraz konsekwencje istnienia równowag konformacyjnych. Opis rotametrii, tautomerii i izomerii w świetle oddziaływań międzycząsteczkowych oraz samoorganizacji cząsteczek związków organicznych.

2. Rodzaje oddziaływań stabilizujących oraz destabilizujących kompleksy supramolekularne. Liczba i charakter wiązań wodorowych, oddziaływań drugiego rzędu na trwałość kompleksów.

3. Wpływ struktury związków organicznych na tworzone przez nie kompleksy – równowagi konformacyjne, przeniesienie protonu, liczba wiązań wodorowych a liczba i charakter oddziaływań drugiego rzędu.

4. Zastosowanie kompleksów supramolekularnych w wybranych gałęziach chemii.

5. Metody eksperymentalne i obliczeniowe badania asocjacji związków organicznych.

6. Praca z literaturą naukową oraz krytyczne podejście do danych

II część – supramolekularna chemia strukturalna – ciało stałe:

1. Pojęcie struktury molekularnej oraz krystalicznej oraz krótkie wprowadzenie do oprogramowania umożliwiającego wizualizację struktur molekularnych/krystalicznych.

2. Siły międzycząsteczkowe stabilizujące struktury krystaliczne.

3. Energia sieci krystalicznej i jej znaczenie w formowaniu

i przewidywaniu struktur krystalicznych.

4. Układy typu gospodarz-gość w ciele stałym (klatraty, MOFy).

5. Dynamika w monokryształach a siły międzycząsteczkowe.

6. Wprowadzenie do inżynierii krystalicznej.

1. Wyszukiwanie cząsteczek w bazie danych (Reaxys) pod kątem ich właściwości związanych z występowaniem wiązań wodorowych.

2. Wyszukiwanie cząsteczek posiadających wewnątrzcząsteczkowe wiązania wodorowe oraz korelowanie parametrów geometrycznych z właściwościami.

3. Projektowanie cząsteczek mających tworzyć kompleksy stabilizowane wiązaniami wodorowymi oraz halogenowymi.

4. Projektowanie wpływu dodatkowych grup znajdujących się w cząsteczce związku organicznego na jej oddziaływania międzycząsteczkowe.

5. Zapoznanie się z programem Mercury umożliwiającym wizualizację struktury molekularnej/krystalicznej.

6. Identyfikacja sił międzycząsteczkowych występujących w krysztale z zastosowaniem analizy danych strukturalnych oraz programu CrystalExplorer.

7. Obliczenia energii sieci krystalicznej z zastosowaniem programu CrystalExplorer.

8. Porównanie oddziaływań międzycząsteczkowych w fazach krystalicznych wyodrębnionych podczas indukowanych transformacji strukturalnych w monokrysztale.

Literatura:

1. „Wybrane aspekty chemii supramolekularnej” red. Grzegorz Schroeder

2. „Wstęp do chemii supramolekularnej” H. Dodziuk

3. „Kompleksy typu gość-gospodarz” red. Grzegorz Schroeder

4. „Comprehensive Supramolecular Chemistry” J. Atwood

5. "Supramolecular Chemistry" Jonathan W. Steed

6. „Core concepts in supramolecular chemistry and nanochemistry” Jonathan W. Steed, David R. Turner, Karl J. Wallace

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin/zaliczenie:

niedostateczny – 2 (<50%)

dostateczny – 3 (>50%)

dostateczny plus – 3+ (>60%)

dobry – 4 (>65%)

dobry plus – 4+ (>75%)

bardzo dobry – 5 (>80%)

Praktyki zawodowe:

nie przewiduje się praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liliana Dobrzańska, Borys Ośmiałowski
Prowadzący grup: Liliana Dobrzańska, Borys Ośmiałowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liliana Dobrzańska, Borys Ośmiałowski
Prowadzący grup: Liliana Dobrzańska, Marek Krzemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liliana Dobrzańska, Borys Ośmiałowski
Prowadzący grup: Liliana Dobrzańska, Marek Krzemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)