Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pharmaceutical and Cosmetic Materials

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-ChAM-W-MFK
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pharmaceutical and Cosmetic Materials
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Specjalność: Chemistry of Advanced Materials - Przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 8.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej, organicznej, analitycznej i fizycznej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 30 h wykład,30 h laboratorium, tj. 60 godzin kontaktowych,

2. 60 h praca indywidualna,

3. 60 h czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania,

4. całkowity czas nakładu pracy studenta to 120 h.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma pogłębioną wiedzę w dziedzinie związków chemicznych stosowanych w recepturowaniu kosmetyków, produkcji materiałów farmaceutycznych oraz fizykochemii podstawowych form preparatów kosmetycznych i farmaceutycznych – K_W02.

W2: ma pogłębioną wiedzę z zakresu Chemii kosmetycznej K_W02.

W3: Zna nowoczesne metody stosowane w syntezie i analizie materiałów farmaceutycznych i kosmetycznych K_W03.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi twórczo wykorzystać wiedzę z podstawowych działów chemii w dziedzinie materiałów farmaceutycznych i kosmetycznych K_U01.

U2: Umie posługiwać się wybraną grupą metod analitycznych stosowaną w badaniach materiałów farmaceutycznych i kosmetyków K_U03.

U3: Potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki analiz K_U11.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę samokształcenia i śledzenia postępu w dziedzinie materiałów farmaceutycznych i kosmetycznych i ich wykorzystania w praktyce – K_K01.

K2: Potrafi wykorzystać dostępne źródła informacji dotyczące prawnych, ekonomicznych i społecznych aspektów produkcji kosmetyków i farmaceutyków oraz bierze odpowiedzialność za przeprowadzane eksperymenty – K_K04.Metody dydaktyczne:

Wykład:

Prezentacje, dyskusja, słowna metoda problemowa.

Laboratorium:

Samodzielna praca laboratoryjna.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia historię stosowania materiałów farmaceutycznych i kosmetycznych, zastosowanie związków chemicznych do kondycjonowania skóry, podstawowe środki powierzchniowo-czynne, podstawowe składniki kosmetyków, kosmeceutyki, biopolimery, biomateriały polimerowe oraz wybrane materiały farmaceutyczne.

Pełny opis:

Treści przedmiotu

Wykład ma za zadanie:

1) omówienie historii stosowania kosmetyków i produkcji środków farmaceutycznych w oparciu o składniki pochodzenia naturalnego i składniki syntetyczne.

2) omówienie głównych elementów skóry, włosów i paznokci ze szczególnym uwzględnieniem przenikania przez skórę; uwodnienie skóry, pielęgnacja skóry, włosów i paznokci, pomiar parametrów skóry.

3) omówienie podziału surowców kosmetycznych oraz wskazanie jakie pełnią funkcję w preparatach kosmetycznych; formy fizyko-chemiczne kosmetyków; podstawy recepturowania.

4) omówienie pojęcia napięcia powierzchniowego oraz środków powierzchniowo-czynnych (surfaktantów) z podziałem na anionowe, kationowe, niejonowe i amfoteryczne, krytyczne stężenie micelarne, pojęcia HLB.

5) omówienie formy fizykochemicznej emulsji, stabilności emulsji, emulsje olej w wodzie i woda w oleju, metody otrzymywania i badania emulsji, emulgatory.

6) Omówienie substancji odpowiedzialnych za prawidłowe nawilżanie skóry: naturalny czynnik nawilżający, przeznaskórkowy ubytek wody, emolienty, humektanty, związki filmotwórcze.

7) omówienie podstawowych grup konserwantów oraz ich działania, omówienie budowy antyutleniaczy i wybranych witamin.

8) omówienie procesu widzenia barw oraz podstawowych związków barwnych; budowa pigmentów i barwników, budowa pigmentów perłowych, otrzymywanie laków. Omówienie zastosowania związków barwnych w kosmetykach.

9) omówienie zmysłu węchu, omówienie związków o charakterze zapachowym, w tym estrów i olejków eterycznych.

10) omówienie procesów zachodzących w skórze pod wpływem promieniowania słonecznego; omówienie związków o charakterze promieniochronnym oraz sposobu ich ochronnego działania.

11) omówienie różnicy pomiędzy kosmetykami i lekami; omówienie pojęcia "Kosmeceutyki "; kosmetyki wielofunkcyjne, omówienie zasad klasyfikowania związków do odpowiedniej grupy.

12) omówienie podstawowych materiałów form farmaceutycznych: związki pochodzenia naturalnego i otrzymywane syntetycznie; maści, opatrunki, hydrożele, tabletki, zawiesiny, czopki, plastry, pasty, cementy.

13) omówienie struktury podstawowych biopolimerów występujących w skórze i włosach oraz stosowanych w preparatach farmaceutycznych i kosmetycznych: kolagen, chitozan, jedwab, elastyna, keratyna, kwas hialuronowy, glukozoaminoglikany.

14) omówienie polimerowych składników kosmetyków: polimery filmotwórcze (PVP,PVA, PEG, polimery akrylowe); polimerowe regulatory reologii; silikony; nitroceluloza.

15) omówienie polimerów stosowanych w medycynie jako biomateriały: polimetakrylan metylu, polichlorek winylu, politereftalan etylenu, poliestry biodegradowalne, polifosfazeny, poliamidy; biomateriały z mieszanin polimerowych.

Literatura:

[1] Randy Schueller and Perry Romanowski; Conditioning Agents for Hair and Skin, Marcel Dekker Inc. New York - Basel 1999.

[2] Randy Schueller and Perry Romanowski, Beginning Cosmetic Chemistry 3rd Edition.

[3] Natalia Michalun, Milady's Skin Care and Cosmetic Ingredients Dictionary.

[4] Randy Schueller and Perry Romanowski; Multifunctional Cosmetics. Marcel Dekker Inc.

New York • Basel 2001.

[5] Amparo Salvador and Alberto Chisvert; Analysis of Cosmetic Products. Elsevier 2007.

[6] Peter Elsner and Howard I. Maibach; Cosmeceuticals - Drugs vs. Cosmetics. Marcel Dekker Inc. New York, Basel 2000.

[7] Zoe D. Draelos, Cosmeceuticals, Publisher: W.B. Saunders Co, 2008.

[8] Donald Cairns, Essential of Pharmaceutical Chemistry, Second Edition.

[9] Severian Dumitriu, Polymeric Biomaterials, Second edition, Marcel Dekker Inc. New Your-Basel 2002

[10] Alina Sionkowska, Current research on the blends of natural and synthetic polymers: Review. Progress in Polymer Science, 2011; 36: 1254-1276.

[11] Lakshmi S. Nair, Laurencin T. Cato, Biodegradable polymers as biomaterials. Progress in Polymer Science, 2007; 32: 762-798.

[12] Michel Vert, Polymeric biomaterials: Strategies of the past vs. strategies of the future. Progress in Polymer Science, 2007; 32,: 755-761.

[13] B.L. Seal, T.C. Otero, A. Panitch, Polymeric biomaterials for tissue and organ regeneration. Materials Science and Engineering: R: Reports 2001; 34: 147-230.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu wykładu student:

opisuje podstawowe grupy surowców kosmetycznych i farmaceutycznych, odpowiednio je nazywa, opisuje sposoby pozyskiwania surowców kosmetycznych, opisuje podstawowe formy fizyko-chemiczne kosmetyków, rozpoznaje właściwości związku po jego budowie, opisuje podstawowe grupy związków barwnych, opisuje podstawowe grupy związków zapachowych, odpowiednio je nazywa, opisuje sposoby pozyskiwania i wprowadzania do formuł kosmetycznych, opisuje skład wybranych formuł kosmetycznych, interpretuje skład prostych kosmetyków pielęgnacyjnych, kolorowych i preparatów zapachowych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin pisemny w formie testu

Laboratorium: zaliczenie na podstawie wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych i opracowań, kolokwium końcowe – W1-W3, U1-U3 ocena ciągła studenta w czasie zajęć - K1-K3.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Sionkowska
Prowadzący grup: Anna Kmieciak, Katarzyna Lewandowska, Alina Sionkowska, Agnieszka Tafelska-Kaczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Sionkowska
Prowadzący grup: Anna Kmieciak, Katarzyna Lewandowska, Alina Sionkowska, Agnieszka Tafelska-Kaczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)