Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Carbon Materials Preparation and Properties

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-ChAM-W-SWMW
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Carbon Materials Preparation and Properties
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Specjalność: Chemistry of Advanced Materials - Przedmioty do wyboru
Specjalność: Chemistry of Advanced Materials - Semestr 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 8.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Chemia fizyczna

Analiza instrumentalna

Chemia stosowana i materiałów

Podstawy chemii kwantowej

Chemia organiczna


Całkowity nakład pracy studenta:

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (30 godz.):

- przygotowanie do laboratorium – 20 godz.

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim – 10 godz.Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: knows the advanced techniques used in chemical processes – K_W13

W2: knows and understands the theoretical background of various analytical methods and their use in the interpretation of measurement results – KW_12

W3: knows the basic concepts and research methods of modern chemistry of carbonaceous materials – KW_10

W4: knows the principles of proper planning of the experiment and verify the validity of the result – KW_09


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: is able to evaluate the conditions of synthesis and modification of carbons, K_U04

U2: interprets the results of the experiments – K_U03, K_U08

U3: can prepare the workplace and plan the process of synthesis – K_U06

U4: has the ability to perform measurements of key chemical properties and is able to develop the experimental results – K_U06Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: recognizes the relationship between phenomena and correctly draw conclusions – K_K01

K2: is focused on how to best performance of his duties – K_K03

K3: is focused on acquiring new knowledge, skills and experience – K_K02, K_K05

K4: knows the limits of his own knowledge and abilities – K_K01, K_K05, K_K09

K5: working systematically – K_K06

K6: student establishes cooperation in group – K_K02Metody dydaktyczne:

Teaching methods searching:

- laboratory:

Student performs tasks, independently, after preparing, basing on the available instructions and recommended literature

Based on the observations and the results of measurements, student writes the appropriate equations, performs calculations, and draws conclusions.


Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Course consists of a specialized laboratory. Its The aim is to familiarize students with the methods used at the nanoscale for novel carbonaceous materials, which are now becoming one of the basic methods of modern engineering materials.

Pełny opis:

Treści programowe laboratorium:

1. Functionalization of CNTs (Oxidation, Decoration with proteins, Decoration with other large molecules)

2. Acid-base properties of the surface of carbon materials (TPD, propan-2-ol decomposition, NH3 adsorption)

3. CNT synthesis

4. Graphene synthesis

5. NOx removal over the carbon and carbon-supported catalysts

6. Removal of S-containing compounds over carbonaceous materials

7. Synthesis and properties of „hydrothermal carbons”

8. Synthesis and properties of CNT Based Composites

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Przygocki, Fulereny i nanorurki, Wyd, Naukowo-Techniczne, 2001.

2. A. Huczko, Nanorurki węglowe – czarne diamenty XXI wieku, BEL, 2004.

3. P.J.F. Harris, Carbon Nanotube Science: Synthesis, Properties and Applications, Cambridge University Press, 2009

Literatura uzupełniająca:

1. R. Setton et al., Carbon Molecules and Related Materials, Taylor, Londyn, 2002.

2. H. Marsh, F. Rodriguez – Reinoso, Sciences of Carbon Materials, Alicante, 2000.

3. P.J.F. Harris, Carbon Nanotubes and Related Structures. New Materials for the Twenty-First Century, Cambridge University Press, 1999.

Metody i kryteria oceniania:

K_W09, K_W10, K_W12, K_W13

K_U03, K_U04, K_U06, K_U08

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K09,

Grading based on:

- prepared reports based on the results of independently conducted tasks

Threshold required to assess:

- dostateczną: 50 -60 %

- dostateczną plus: 61 – 65 %

- dobrą: 66 – 75 %

- dobrą plus: 76 – 80 %

- bardzo dobrą: 81-100 %

Praktyki zawodowe:

------

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wiśniewski
Prowadzący grup: Emil Korczeniewski, Marek Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)