Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia koordynacyjna w kosmetykach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-ChK-CKK
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia koordynacyjna w kosmetykach
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ugruntowana wiedza z chemii ogólnej, analitycznej, nieorganicznej, fizycznej oraz matematyki. Znajomość języka angielskiego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

a. 15h - wykład, tj. 15h kontaktowych;

b. 15h – laboratorium, tj. 15h kontaktowych;

c. 15h – ćwiczenia, tj. 15h kontaktowych;

d. 15h - praca indywidualna,

e. 15h - czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania.

Całkowity czas nakładu pracy studenta to 75h.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu podstawowych działów chemii, jej rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości – K_W01;

W2: posiada wiedzę w zakresie syntezy i charakterystyki związków nieorganicznych, organicznych i biologicznie czynnych i ich identyfikacji – K_W03;


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi korzystać z rozszerzonej wiedzy z podstawowych działów chemii oraz twórczo wykorzystać ją w zakresie chemii kosmetycznej lub chemii gospodarczej - K_U01

U2: potrafi samodzielnie wyszukać informacje w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz chemicznych bazach danych w języku polskim, angielskim; formułuje problemy naukowe z zakresu chemii, szuka ich rozwiązania, przedstawia wyniki pracy w formie raportów pisemnych w języku polskim i obcym oraz w formie samodzielnie przygotowanego referatu – K_U05;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego uczenia się przez całe życie; potrafi samodzielnie podjąć działania w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy chemicznej - K_K01

K2: potrafi współdziałać w zespole (przyjmując w nim różne role) i kreatywnie rozwiązywać problemy dotyczące badań naukowych oraz syntezy chemicznej - K_K02


Metody dydaktyczne:

Wykład i ćwiczenia:

Wykład połączony z dyskusją i elementami ćwiczeń audytoryjnych, praca samodzielna (prace domowe i ich dyskusja).

Laboratorium:

Wykonywanie zaplanowanych ćwiczeń laboratoryjnych, dyskusja z paramy podczas wykonywania danego zadania, praca samodzielna.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Przedmiotem kursu są zagadnienia z zakresu chemii koordynacyjnej, rozszerzonej o zastosowanie związków nieorganicznych w życiu człowieka, w tym w przemyśle kosmetycznym. Zasadniczym celem jest ukazanie praktycznych aspektów chemii koordynacyjnej na tle niezbędnych podstaw teoretycznych. Zajęcia laboratoryjne umożliwiają studentowi zapoznanie się z techniką syntezy, separacji i analizy związków koordynacyjnych w kosmetykach i o znaczeniu biologicznym i medycznym.

Pełny opis:

Wykład połączony z dyskusją

Na wykładzie wprowadzone zostaną zasady nazewnictwa stosowane w chemii koordynacyjnej. Omówiona będzie koncepcja twardych i miękkich kwasów i zasad, budowa związków koordynacyjnych, teoria pola ligandów oraz schemat rozszczepienia w kompleksach o symetrii Oh i Td. Wyjaśniony zostanie efekt Jahna-Tellera. Wykład obejmie również zagadnienia dotyczące klasyfikacji ligandów i ich roli w przemyśle kosmetycznym. Omówione zostaną zastosowania kompleksów wielordzeniowych oraz związków mixed-valence. Przedstawione zostaną podstawy termodynamiki i kinetyki przemian związków koordynacyjnych, stałe trwałości, czynniki wpływające na tworzenie kompleksów (właściwości jonu centralnego i ligandów). Omówione zostaną mechanizmy reakcji substytucji i mechanizmy reakcji redoks, fotochemia związków koordynacyjnych. Poruszone zostaną najciekawsze tematy z chemii koordynacyjnej mającej zastosowanie w życiu człowieka min. znaczenie biologiczne i medyczne kompleksów, kompleksy jako pigmenty, ligandy w maskowaniu i usuwaniu metali ciężkich, witaminy jako ligandy, biogenne utleniacze i reduktory kompleksów …

Laboratorium:

Czynniki redoksowe stosowane w przemyśle kosmetycznym, ich reakcje, oznaczanie. Zastosowanie kolumnowej chromatografii jonowymiennej i ligandów chelatujących (dodawanych do produktów kosmetycznych) do separacji jonów metali. Synteza i oznaczanie składów wybranych związków koordynacyjnych. Rejestracja i analiza widm elektornowych, oscylacyjnych i epr. Wyznaczanie stałych trwałości i stałych kwasowych związków koordynacyjnych metodą spektrofotometryczną. Reakcje wybranych witamin z metalami d-elektronowymi. Synteza, charakterystyka nieorganicznych barwników stosowanych w przemyśle kosmetycznym.

Ćwiczenia:

Poszerzenie wybranej tematyki wykładów. Dyskusja podstaw teoretycznych niezbędnych do zrozumienia każdego z bloków tematycznych.

Literatura:

1. P. Atkins, T. Overton i in., Shriver&Atkins Inorganic Chemistry, 5 wyd. Oxford University Press 2010;

2. C.E. Housecroft, A.G. Sharpe, „Inorganic Chemistry”, 4 wyd., Person Education Limited 2005;

3. J. R. Gispert, “Coordination Chemistry”, Wiley-VCh 2008;

4. Artykuły publikowane na łamach: Wiadomości Chemicznych, Chemii w Szkole, Journal of Chemical Education, Coordination Chemistry Reviews.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (60%) w sesji zimowej, laboratorium (30%), ćwiczenia audytoryjne (10%)

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Impert
Prowadzący grup: Olga Impert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiotem kursu są zagadnienia z zakresu chemii koordynacyjnej, rozszerzonej o zastosowanie związków nieorganicznych w życiu człowieka, w tym w przemyśle kosmetycznym. Zasadniczym celem jest ukazanie praktycznych aspektów chemii koordynacyjnej na tle niezbędnych podstaw teoretycznych. Zajęcia laboratoryjne umożliwiają studentowi zapoznanie się z techniką syntezy, separacji i analizy związków koordynacyjnych w kosmetykach i o znaczeniu biologicznym i medycznym.

Pełny opis:

Wykład połączony z dyskusją

Na wykładzie wprowadzone zostaną zasady nazewnictwa stosowane w chemii koordynacyjnej. Omówiona będzie koncepcja twardych i miękkich kwasów i zasad, budowa związków koordynacyjnych, teoria pola ligandów oraz schemat rozszczepienia w kompleksach o symetrii Oh i Td. Wyjaśniony zostanie efekt Jahna-Tellera. Wykład obejmie również zagadnienia dotyczące klasyfikacji ligandów i ich roli w przemyśle kosmetycznym. Omówione zostaną zastosowania kompleksów wielordzeniowych oraz związków mixed-valence. Przedstawione zostaną podstawy termodynamiki i kinetyki przemian związków koordynacyjnych, stałe trwałości, czynniki wpływające na tworzenie kompleksów (właściwości jonu centralnego i ligandów). Omówione zostaną mechanizmy reakcji substytucji i mechanizmy reakcji redoks, fotochemia związków koordynacyjnych. Poruszone zostaną najciekawsze tematy z chemii koordynacyjnej mającej zastosowanie w życiu człowieka min. znaczenie biologiczne i medyczne kompleksów, kompleksy jako pigmenty, ligandy w maskowaniu i usuwaniu metali ciężkich, witaminy jako ligandy, biogenne utleniacze i reduktory kompleksów …

Laboratorium:

Czynniki redoksowe stosowane w przemyśle kosmetycznym, ich reakcje, oznaczanie. Zastosowanie kolumnowej chromatografii jonowymiennej i ligandów chelatujących (dodawanych do produktów kosmetycznych) do separacji jonów metali. Synteza i oznaczanie składów wybranych związków koordynacyjnych. Rejestracja i analiza widm elektornowych, oscylacyjnych i epr. Wyznaczanie stałych trwałości i stałych kwasowych związków koordynacyjnych metodą spektrofotometryczną. Reakcje wybranych witamin z metalami d-elektronowymi. Synteza, charakterystyka nieorganicznych barwników stosowanych w przemyśle kosmetycznym.

Ćwiczenia:

Poszerzenie wybranej tematyki wykładów. Dyskusja podstaw teoretycznych niezbędnych do zrozumienia każdego z bloków tematycznych.

Literatura:

1. P. Atkins, T. Overton i in., Shriver&Atkins Inorganic Chemistry, 5 wyd. Oxford University Press 2010;

2. C.E. Housecroft, A.G. Sharpe, „Inorganic Chemistry”, 4 wyd., Person Education Limited 2005;

3. J. R. Gispert, “Coordination Chemistry”, Wiley-VCh 2008;

4. Artykuły publikowane na łamach: Wiadomości Chemicznych, Chemii w Szkole, Journal of Chemical Education, Coordination Chemistry Reviews.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Impert
Prowadzący grup: Olga Impert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiotem kursu są zagadnienia z zakresu chemii koordynacyjnej, rozszerzonej o zastosowanie związków nieorganicznych w życiu człowieka, w tym w przemyśle kosmetycznym. Zasadniczym celem jest ukazanie praktycznych aspektów chemii koordynacyjnej na tle niezbędnych podstaw teoretycznych. Zajęcia laboratoryjne umożliwiają studentowi zapoznanie się z techniką syntezy, separacji i analizy związków koordynacyjnych w kosmetykach i o znaczeniu biologicznym i medycznym.

Pełny opis:

Wykład połączony z dyskusją

Na wykładzie wprowadzone zostaną zasady nazewnictwa stosowane w chemii koordynacyjnej. Omówiona będzie koncepcja twardych i miękkich kwasów i zasad, budowa związków koordynacyjnych, teoria pola ligandów oraz schemat rozszczepienia w kompleksach o symetrii Oh i Td. Wyjaśniony zostanie efekt Jahna-Tellera. Wykład obejmie również zagadnienia dotyczące klasyfikacji ligandów i ich roli w przemyśle kosmetycznym. Omówione zostaną zastosowania kompleksów wielordzeniowych oraz związków mixed-valence. Przedstawione zostaną podstawy termodynamiki i kinetyki przemian związków koordynacyjnych, stałe trwałości, czynniki wpływające na tworzenie kompleksów (właściwości jonu centralnego i ligandów). Omówione zostaną mechanizmy reakcji substytucji i mechanizmy reakcji redoks, fotochemia związków koordynacyjnych. Poruszone zostaną najciekawsze tematy z chemii koordynacyjnej mającej zastosowanie w życiu człowieka min. znaczenie biologiczne i medyczne kompleksów, kompleksy jako pigmenty, ligandy w maskowaniu i usuwaniu metali ciężkich, witaminy jako ligandy, biogenne utleniacze i reduktory kompleksów …

Laboratorium:

Czynniki redoksowe stosowane w przemyśle kosmetycznym, ich reakcje, oznaczanie. Zastosowanie kolumnowej chromatografii jonowymiennej i ligandów chelatujących (dodawanych do produktów kosmetycznych) do separacji jonów metali. Synteza i oznaczanie składów wybranych związków koordynacyjnych. Rejestracja i analiza widm elektornowych, oscylacyjnych i epr. Wyznaczanie stałych trwałości i stałych kwasowych związków koordynacyjnych metodą spektrofotometryczną. Reakcje wybranych witamin z metalami d-elektronowymi. Synteza, charakterystyka nieorganicznych barwników stosowanych w przemyśle kosmetycznym.

Ćwiczenia:

Poszerzenie wybranej tematyki wykładów. Dyskusja podstaw teoretycznych niezbędnych do zrozumienia każdego z bloków tematycznych.

Literatura:

1. P. Atkins, T. Overton i in., Shriver&Atkins Inorganic Chemistry, 5 wyd. Oxford University Press 2010;

2. C.E. Housecroft, A.G. Sharpe, „Inorganic Chemistry”, 4 wyd., Person Education Limited 2005;

3. J. R. Gispert, “Coordination Chemistry”, Wiley-VCh 2008;

4. Artykuły publikowane na łamach: Wiadomości Chemicznych, Chemii w Szkole, Journal of Chemical Education, Coordination Chemistry Reviews.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)