Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia bioorganiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-ChK-ChBO
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia bioorganiczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Kierunek: Chemia Kosmetyczna - semestr 1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej, analitycznej i organicznej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w wykładach – 15 h

- udział w laboratoriach – 30 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do pracowni – 5 h

- przygotowanie do kolokwiów – 3 h

-przygotowanie do egzaminu – 20 h

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim – 2 h


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: ma pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów chemii – K_W01

W2: posiada wiedzę w zakresie syntezy i charakterystyki związków organicznych i biologicznie czynnych – K_W03

W3: potrafi prawidłowo zaplanować eksperymenty oraz zweryfikować uzyskane wyniki – K_W07

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: wykorzystuje rozszerzoną wiedzę z podstawowych działów chemii i stosuje ją w zakresie chemii kosmetycznej – K_U01

U2: potrafi syntezować i przekształcać związki naturalne, wydzielać je ze źródeł naturalnych i analizować – K_U03

U3: wyszukuje informacje w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz chemicznych bazach danych w języku polskim i angielskim; przedstawia wyniki pracy w formie raportów pisemnych – K_U05

U4: potrafi wyszukać w literaturze sposoby syntezy, badania składu oraz właściwości związków organicznych i naturalnych – K_U08

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: rozumie potrzebę dalszego uczenia się; potrafi samodzielnie podjąć działania w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy chemicznej – K_K01

K2: potrafi współdziałać w zespole i rozwiązywać problemy dotyczące badań naukowych oraz syntezy chemicznej – K_K02

K3: ma świadomość profesjonalizmu, doceniania uczciwości intelektualnej i przestrzegania etyki zawodowej, zarówno w działaniach własnych, jak i innych osób – K_K05

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny) z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratorium: zajęcia laboratoryjne związane są z treściami programowymi przerabianymi na wykładzie. Student wykonuje samodzielnie syntezy preparatów i wydziela związki naturalne w oparciu o dostępne instrukcje oraz zalecaną literaturę.Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi związkami naturalnymi i ich właściwościami, metodami ich wydzielania ze źródeł naturalnych oraz technikami eksperymentalnymi z tej dziedziny.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące treści:

Monosacharydy, disacharydy, oligosacharydy i polisacharydy – budowa, właściwości, reakcje, modyfikacje skrobi i celulozy. Lipidy - kwasy tłuszczowe, tłuszcze, oleje i woski, terpeny, kauczuk, steroidy. Biosyntezy kwasów tłuszczowych, terpenów i cholesterolu. Alkaloidy, główne grupy i ich właściwości, wybrane metody syntezy związków heterocyklicznych: piroli, pirydyn, chinolin, izochinolin i indoli. Aminokwasy: budowa, właściwości, wiązanie peptydowe, metody syntezy aminokwasów. Metody syntezy peptydów, grupy zabezpieczające. Oligopeptydy i białka – przykłady, właściwości i struktury. Metody analizy budowy białek.

Laboratorium:

1/2. Przegrupowanie Wagnera-Meerwaina, hydroliza estru. Synteza izoborneolu z kamfenu.

3. Rozdział składników olejku eterycznego za pomocą chromatografii kolumnowej

4. Estryfikacja glukozy.

5. Wyodrębnianie kofeiny z herbaty.

Literatura:

1. A. Kołodziejczyk, Związki naturalne, Wyd. 2, PWN 2004.

2. J. McMurry, Chemia Organiczna T. 4 i 5, Wyd. 3, PWN, Warszawa, 2007/2010.

3. I. Vogel, Preparatyka organiczna, wyd. 3, Warszawa, WNT, 2006.

4. R. Kasprzykowska, A. S. Kołodziejczyk, K. Stachowiak, E. Jankowska, Preparatyka i analiza związków naturalnych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny – W1-W2, U1, U3, U4, K1, K3

Laboratorium – W1-W3, U1-U4, K1-K3

Blok Chemia Bioorganiczna składa się z wykładu (15 godz.) i laboratorium (30 godz.).

Wykład – warunkiem zaliczenia egzaminu jest:

1) zaliczenie wszystkich składowych bloku;

2) uzyskanie min 50 % punktów z egzaminu pisemnego.

Laboratorium:

Student zobowiązany jest do wykonania 4 preparatów, a uzyskane wyniki muszą być opracowane w formie pisemnych raportów w dzienniku laboratoryjnym oraz zdania trzech kolokwiów (każde po 10 pkt) obejmujących zakres wiedzy zawartej w wykonywanych ćwiczeniach.

Sprawozdania oceniane są w skali punktowej 0 – 10 pkt w następującym podziale:

0 – 4 pkt – opis w dzienniku laboratoryjnym przeprowadzonego eksperymentu, technika pracy w laboratorium, znajomość instrukcji wykonania ćwiczenia itp.

0 – 6 pkt. – jakość otrzymanych wyników, obliczenie wydajności, pomiar stałych fizykochemicznych, opis zarejestrowanych widm IR, wnioski itp.

Wymagany próg na ocenę dostateczną – 50%, dostateczny plus – 61%, dobry – 66%, dobry plus – 76%, bardzo dobry – 81%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Krzemiński
Prowadzący grup: Marek Krzemiński, Agata Pacuła-Miszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Krzemiński
Prowadzący grup: Marek Krzemiński, Agata Pacuła-Miszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Krzemiński
Prowadzący grup: Marek Krzemiński, Magdalena Obieziurska-Fabisiak, Jacek Ścianowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Krzemiński
Prowadzący grup: Marek Krzemiński, Jacek Ścianowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)