Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia nieorganiczna i koordynacyjna w kosmetyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-ChK-ChNiKK
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia nieorganiczna i koordynacyjna w kosmetyce
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Kierunek: Chemia Kosmetyczna - semestr 1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ugruntowana wiedza z chemii ogólnej, analitycznej, nieorganicznej, fizycznej oraz matematyki. Znajomość języka angielskiego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

- udział w wykładach – 30 godz.

- udział w zajęciach laboratoryjnych – 30 godz.

- udział w ćwiczeniach - 15 godz.

- konsultacje – 15 godz.


Czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania:

- przygotowanie do zajęć/pisanie raportów 20 godz.

- czytanie literatury 20 godz.

- przygotowanie do kolokwiów/egzaminu - 20 godz.


Łącznie: 150 godz./25 = 6 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu podstawowych działów chemii, jej rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości – K_W01;

W2: posiada wiedzę w zakresie syntezy i charakterystyki związków nieorganicznych, organicznych i biologicznie czynnych i ich identyfikacji – K_W03;


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi korzystać z rozszerzonej wiedzy z podstawowych działów chemii oraz twórczo wykorzystać ją w zakresie chemii kosmetycznej lub chemii gospodarczej - K_U01

U2: potrafi samodzielnie wyszukać informacje w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz chemicznych bazach danych w języku polskim, angielskim; formułuje problemy naukowe z zakresu chemii, szuka ich rozwiązania, przedstawia wyniki pracy w formie raportów pisemnych w języku polskim i obcym oraz w formie samodzielnie przygotowanego referatu – K_U05;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego uczenia się przez całe życie; potrafi samodzielnie podjąć działania w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy chemicznej - K_K01

K2: potrafi współdziałać w zespole (przyjmując w nim różne role) i kreatywnie rozwiązywać problemy dotyczące badań naukowych oraz syntezy chemicznej - K_K02


Metody dydaktyczne:

Wykład: metoda podająca – wykład problemowy, informacyjny (konwencjonalny)

Laboratorium: samodzielna praca studentów; metoda eksperymentu

Ćwiczenia: elementy ćwiczeń audytoryjnych, rozwiązywanie zadań problemowych, praca samodzielna (prace domowe i ich dyskusja).


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Przedmiotem kursu są zagadnienia z zakresu chemii nieorganicznej i koordynacyjnej, rozszerzonej o zastosowanie związków nieorganicznych w życiu człowieka, w tym w przemyśle kosmetycznym. Zasadniczym celem jest ukazanie praktycznych aspektów chemii nieorganicznej, w tym koordynacyjnej na tle niezbędnych podstaw teoretycznych. Zajęcia laboratoryjne umożliwiają studentowi zapoznanie się z techniką syntezy, separacji i analizy związków koordynacyjnych w kosmetykach i o znaczeniu biologicznym i medycznym.

Pełny opis:

Wykład połączony z dyskusją

Na wykładzie wprowadzone zostaną zasady nazewnictwa stosowane w chemii koordynacyjnej. Omówiona będzie koncepcja twardych i miękkich kwasów i zasad, budowa związków koordynacyjnych, teoria pola ligandów oraz schemat rozszczepienia w kompleksach o symetrii Oh i Td. Wyjaśniony zostanie efekt Jahna-Tellera. Wykład obejmie również zagadnienia dotyczące klasyfikacji ligandów i ich roli w przemyśle kosmetycznym. Omówione zostaną zastosowania kompleksów wielordzeniowych oraz związków mixed-valence. Przedstawione zostaną podstawy termodynamiki i kinetyki przemian związków koordynacyjnych, stałe trwałości, czynniki wpływające na tworzenie kompleksów (właściwości jonu centralnego i ligandów). Omówione zostaną mechanizmy reakcji substytucji i mechanizmy reakcji redoks, fotochemia związków koordynacyjnych. Poruszone zostaną najciekawsze tematy z chemii koordynacyjnej mającej zastosowanie w życiu człowieka min. znaczenie biologiczne i medyczne kompleksów, kompleksy jako pigmenty, ligandy w maskowaniu i usuwaniu metali ciężkich, witaminy jako ligandy, biogenne utleniacze i reduktory kompleksów …

Laboratorium:

Na zajęciach laboratoryjnych student zapozna się z podstawowymi czynnikami redoksowymi stosowanymi w przemyśle kosmetycznym, z ich reakcjami, oznaczaniem. Samodzielnie zsyntezuje i oznaczy skład wybranych związków koordynacyjnych. Wyznaczy stałe trwałości i stałe kwasowe związków koordynacyjnych. Zbada wpływ pH na kompleksowanie. Pozna wybrane fotoczułe związki koordynacyjne.

Ćwiczenia:

Poszerzenie wybranej tematyki wykładów. Rozwiązywanie zadań problemowych. Dyskusja podstaw teoretycznych niezbędnych do zrozumienia każdego z bloków tematycznych.

Literatura:

1. P. Atkins, T. Overton i in., Shriver&Atkins Inorganic Chemistry, 5 wyd. Oxford University Press 2010;

2. C.E. Housecroft, A.G. Sharpe, „Inorganic Chemistry”, 4 wyd., Person Education Limited 2005;

3. J. R. Gispert, “Coordination Chemistry”, Wiley-VCh 2008;

4. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, tomy 1-2, PWN, Warszawa, 2012;

5. L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna, PWN Warszawa, 2009 lub nowsze;

6. Z. Sarbak, B. Jachymska-Sarbak, A. Sarbak, Chemia w kosmetyce i kosmetologii, MedPharm Polska, Wrocław 2013;

7. H. Puzanowska-Tarasiewicz, A.Z. Wilczewska, Podstawy chemii kosmetycznej, Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, Białystok 2006;

8. A. Marzec, Chemia kosmetyków. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom organizatora”, Toruń 2005;

9. G. Schroeder, Kosmetyki – chemia dla ciała, Cursiva 2011;

10. M. Molski, Chemia piękna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012;

11. A. Katafias, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej i koordynacyjnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.

12. Wewnętrzne materiały dydaktyczne udostępniane studentom.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Egzamin (W1, W2, U1, K1);

Wiadomości sprawdzane w formie pisemnej (W1, U1, U2, K1);

Pisemne raporty z przeprowadzonych doświadczeń (U2, K1, K2).

Metody oceniania:

Egzamin (W1, W2, U1, K1);

Wiadomości sprawdzane w formie pisemnej (W1, U1, U2, K1);

Pisemne raporty z przeprowadzonych doświadczeń (U2, K1, K2).

Kryteria oceniania:

niedostateczny - 0-49%

dostateczny - 50-60%

dostateczny plus - 61-65%

dobry - 66-75%

dobry plus - 76-80%

bardzo dobry - 81-100%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Impert, Aleksandra Radtke
Prowadzący grup: Olga Impert, Aleksandra Radtke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Impert, Aleksandra Radtke
Prowadzący grup: Olga Impert, Aleksandra Radtke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Impert, Aleksandra Radtke
Prowadzący grup: Olga Impert, Aleksandra Radtke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)