Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Elementy chemii farmaceutycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-ChK-EChF
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Elementy chemii farmaceutycznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Kierunek: Chemia Kosmetyczna - semestr 2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii organicznej i bioorganicznej. Znajomość surowców kosmetycznych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 30 h wykład tj. 30 h kontaktowych,

2. 30 h praca indywidualna,

3. 30 h czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania,

4. całkowity czas nakładu pracy studenta to 90h


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada wiedzę z zakresu budowy, właściwości, metabolizmu i projektowania struktury związków czynnych, dermatologii estetycznej i kosmetologii K_W09, K_W10

W2: Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu metod nowoczesnej syntezy związków biologicznie czynnych i ich identyfikacji K_W03

W3: Zna budowę skóry i jej przydatków oraz zna zasady ich pielęgnacji K_W09

W4: zna i rozumie chemiczne i biochemiczne mechanizmy działania związków chemicznych stosowanych jako substancje czynne K_W10

W4: zna związki chemiczne stosowane jako substancje czynne z uwzględnieniem nomenklatury międzynarodowej oraz nazw synonimowych K_W10


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi korzystać z rozszerzonej wiedzy z podstawowych działów chemii oraz twórczo wykorzystać ją w zakresie chemii kosmetycznej lub chemii gospodarczej. - K_U01

U2: Potrafi wyjaśnić właściwości substancji czynnej w oparciu o budowę i mechanizm działania, przypisać ją do odpowiedniej grupy i wymienić możliwości jej modyfikacji. - K_U10

U3: umie ocenić wpływ właściwości fizykochemicznych i chemicznych związków na ich metabolizm i toksyczność K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada świadomość możliwości praktycznego wykorzystania i znaczenia dla gospodarki związków chemicznych i nowych materiałów oraz potencjalnych zagrożeń związanych z ich wykorzystywaniem; potrafi zidentyfikować i rozstrzygnąć związane z tym dylematy - K_K03

Metody dydaktyczne:

Wykład: Wykład konwencjonalny z wykorzystaniem technik multimedialnych

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi związków chemicznych stosowanych jako substancje czynne w lecznictwie ze szczególnym ukierunkowaniem na substancje czynne stosowane w terapii chorób skóry, terapii hormonalnej oraz chorób układu krążenia.

Pełny opis:

Wykłady:

Podczas wykładów omówione zostaną elementy chemii farmaceutycznej ze szczególnym uwzględnieniem substancji czynnych stosowanych w preparatach leczniczych w kosmetologii.

Tematyka wykładów obejmie min:

1. Początków chemii medycznej i farmaceutycznej.

2. Pojęcie aktywności biologicznej i farmakologicznej substancji, powiązanie struktury z aktywnością.

3. Molekularne mechanizmy działania substancji czynnych, receptory, zmiany reaktywności receptorów; nośniki cząsteczek, enzymy.

4. Metabolizm leków

5. Proleki i układy transportujące

6. Metody poszukiwania nowych substancji czynnych: bez i ze strukturą wiodącą.

Literatura:

1. „Chemia Medyczna”, D. Steinhilber, M. Schubert-Zsilavecz, H. J. Roth;, MedPharm 2012, red. wyd. pol; A. Jelińska, J. Pałka, M. Zając

2. „Chemia Medyczna” G. L. Patrick; WNT 2003

3. „Chemia organiczna w projektowaniu leków”, R. B. Silverman; WNT 2004

4. „Chemiczne mechanizmy działania leków”, E. Pawełczyk, M. Zając;, 1995

5. „Farmakologia i Toksykologia”, Red. E. Mutschler, G. Geisslinger, H.K Kroemer, P. Ruth, M. Schafer-Korting; Red. wyd. pol. W. Buczko, MedPharm Wydawnictwo Wrocław 2010, wyd.2

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

Wykład: W1-W4, U1-U3

Kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium pisemnego.

Wymagany próg na ocenę dostateczną: 50%, dostateczny plus: 61%, dobry: 66%, dobry plus: 76%, bardzo dobry: 81%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Ziegler-Borowska
Prowadzący grup: Marta Ziegler-Borowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)