Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fizykochemia koloidów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-ChK-FK
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizykochemia koloidów
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Kierunek: Chemia Kosmetyczna - semestr 2
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej, fizycznej oraz matematyki na poziomie na poziomie I roku 1 stopnia studiów chemicznych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1) wykład - 15 h, laboratorium - 30 h, konsultacje - 20 h, razem 65 godzin kontaktowych,

2) praca indywidualna 35 h,

3) czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania - 30 h,

4) całkowity czas nakładu pracy studenta (1+2+3) 130 h.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu podstawowych działów chemii, jej rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości.

W2: ma pogłębioną wiedzę w dziedzinie fizykochemii koloidów.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi korzystać z rozszerzonej wiedzy z podstawowych działów chemii oraz twórczo wykorzystać w zakresie swojej specjalności.

U2: umie samodzielnie zaprojektować i przeprowadzić eksperyment oraz krytycznie przeanalizować wyniki; potrafi zastosować przykładowy pakiet programów do statystycznej analizy eksperymentu

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego uczenia się przez całe życie; potrafi samodzielnie podjąć działania w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy chemicznej.

K2: posiada świadomość możliwości praktycznego wykorzystania i znaczenia dla gospodarki koloidów oraz potencjalnych zagrożeń związanych z ich wykorzystywaniem; potrafi zidentyfikować i rozstrzygnąć związane z tym dylematy.

K3: ma świadomość profesjonalizmu, doceniania uczciwości intelektualnej i przestrzegania etyki zawodowej, zarówno w działaniach własnych, jak i innych osób.Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Wykonywanie doświadczeń w parach pod nadzorem osoby prowadzącej zajęcia, samodzielne wykonywanie obliczeń numerycznych, dyskusja wyników.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Wykład:

Pojęcie stanu koloidalnego, rodzaje koloidów, zjawiska powierzchniowe, stabilność koloidów, metody otrzymywania, oczyszczanie koloidów, właściwości optyczne, reologiczne, zjawiska elektrokinetyczne, rozpadanie się układów koloidalnych, koloidy w przemyśle kosmetycznym.

Celem laboratorium jest zdobycie umiejętności eksperymentalnego badania układów koloidalnych i interpretacji uzyskanych wyników. Celem jest również doskonalenie umiejętności matematycznego opracowania wyników badań eksperymentalnych z wykorzystaniem metod statystycznych i techniki komputerowej.

Pełny opis:

Wykład:

Pojęcie stanu koloidalnego; stopień dyspersji, podział koloidów wg stanu skupienia ośrodka dyspersyjnego i fazy rozproszonej; koloidy liofobowe, liofilowe, fazowe, cząsteczkowe, asocjacyjne; emulsje, aerozole, pianki, proszki, suspensje, pasty; zjawiska powierzchniowe: napięcie międzyfazowe, adsorpcja (równanie Gibbsa); budowa cząstki koloidalnej; stabilność koloidów: ładunek elektryczny, solwatacja, oddziaływania elektrostatyczne, van der Waalsa, dyspersyjne; metody otrzymywania: metody dyspersyjne, kondensacyjne; oczyszczanie koloidów: dializa, elektrodializa, diafiltracja; właściwości optyczne: zjawisko Tyndalla, nefelometria, ultramikroskop; reologiczne: lepkość, ciecze newtonowskie, nienewtonowskie; zjawiska elektrokinetyczne: elektroforeza, elektroosmoza, potencjał przepływu; rozpadanie się układów koloidalnych: koagulacja, koalescencja, flokulacja, sedymentacja; koloidy w przemyśle kosmetycznym.

Laboratorium:

koagulacja zoli pod wpływem elektrolitów; wyznaczanie wartości koagulacyjnej; wyznaczanie krytycznego stężenia micelarnego z pomiarów konduktancji; oznaczanie stężenia zolu metodą nefelometryczną; kinetyka pęcznienia żelu; wpływ pH na pęcznienie żelu; stabilność piany; sedymentacja suspensji.

Literatura:

literatura w j. polskim

1. TH Dzido, W. Gołkiewicz, Zjawiska powierzchniowe i układy dyspersyjne, Rozdz.6 w TW Hermann (red.), Chemia fizyczna. Podręcznik dla studentów farmacji i analityki medycznej, WL PZWL, W-wa, 2007.

2. H. Sonntag, Koloidy, PWN, Warszawa 1982.

3. A. Scheludko, Chemia koloidów, WNT, Warszawa, 1969.

4. S. Minc, L. Stolarczyk, Elementy fizykochemii koloidów, PWN, Warszawa, 1956.

5. A. Basiński, Zarys fizykochemii koloidów, PWN, Warszawa 1957.

6. Hydrokoloidy w produkcji żywności, praca zbiorowa pod red. A. Rutkowskiego, Polska Izba Dodatków do Żywności, Drukarnia Wydawnicza "Trans-Druk", Konin 2001.

7. J. Ceynowa, M. Litowska, R. Nowakowski, J. Ostrowska-Czubenko, Podręcznik do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii fizycznej, Wyd. UMK, Toruń, 1999.

literatura w j. angielskim

8. D.H. Everett, Basic principles of colloid science, RSC, London, 1992; dostęp z sieci UMK.

9. T.F. Tadros, Interfacial Phenomena and Colloid Stability, Vol.1 Basic Principles, Vol. 2: Industrial Applications, de Gruyter, 2015.

10. J.C. Berg, An Introduction to Interfaces and Colloids. The Bridge to Nanoscience, World Scientific, 2015.

11. G.M. Kontogeorgis and S. Kiil, Introduction to Applied Colloid and Surface Chemistry, Wiley, 2016.

12. J.W. Goodwin, Colloids and Interfaces with Surfactants and Polymers. An Introduction, Wiley 2004.

13. D.J. Shaw, Introduction to Colloid and Surface Chemistry, Butterworth-Heinemann, 1992.

14. J. Stauff, Kolloidchemie, Springer-Verlag, 1960.

15. H. Szeląg, E. Sadecka, P. Szumała, Wybrane układy zdysper-gowane: budowa i właściwości: ćwiczenia laboratoryjne, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010.

16. I. Putiłowa, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii koloidów, PWN, Warszawa 1955.

17. S. Bucak, D. Rende, Colloid and Surface Chemistry. A Laboratory Guide for Exploration of the Nano World, CRC Press, Boca Raton, 2014.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin pisemny – W1, W2, U1, K1, K2, K3

Wymagania egzaminacyjne:

Pojęcie stanu koloidalnego; podział koloidów wg stanu skupienia ośrodka dyspersyjnego i fazy rozproszonej; koloidy liofobowe, liofilowe, fazowe, cząsteczkowe, asocjacyjne; emulsje, aerozole, pianki, proszki, suspensje, pasty; zjawiska powierzchniowe: napięcie międzyfazowe, adsorpcja (równanie Gibbsa); budowa cząstki koloidalnej; stabilność koloidów: ładunek elektryczny, solwatacja, oddziaływania elektrostatyczne, van der Waalsa, dyspersyjne; metody otrzymywania: metody dyspersyjne, kondensacyjne; oczyszczanie koloidów: dializa, elektrodializa, diafiltracja; właściwości optyczne: zjawisko Tyndalla, nefelometria, ultramikroskop; reologiczne: lepkość, ciecze newtonowskie, nienewtonowskie; zjawiska elektrokinetyczne: elektroforeza, elektroosmoza, potencjał przepływu; rozpadanie się układów koloidalnych: koagulacja, koalescencja, flokulacja, sedymentacja; koloidy w przemyśle kosmetycznym.

Laboratorium:

Zaliczenie na podstawie wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych i opracowań oraz wyników kolokwiów – W1, W2, U1, U2, ocena ciągła studenta w czasie zajęć – K1, K2, K3.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Koter
Prowadzący grup: Stanisław Koter, Jacek Nowaczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

patrz - Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Pełny opis:

patrz - Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Literatura:

patrz - Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Uwagi:

Literatura przedmiotu jest stale uzupełniana nowymi istotnymi pozycjami dot. koloidów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Koter
Prowadzący grup: Stanisław Koter, Jacek Nowaczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

patrz - Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Pełny opis:

patrz - Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Literatura:

patrz - Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Uwagi:

Literatura przedmiotu jest stale uzupełniana nowymi istotnymi pozycjami dot. koloidów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Koter
Prowadzący grup: Izabela Koter, Stanisław Koter, Jacek Nowaczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

patrz - Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Pełny opis:

patrz - Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Literatura:

patrz - Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Uwagi:

Literatura przedmiotu jest stale uzupełniana nowymi istotnymi pozycjami dot. koloidów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Koter
Prowadzący grup: Izabela Koter, Stanisław Koter, Jacek Nowaczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

patrz - Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Pełny opis:

patrz - Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Literatura:

patrz - Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Uwagi:

Literatura przedmiotu jest stale uzupełniana nowymi istotnymi pozycjami dot. koloidów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)