Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Materiały opakowaniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-ChK-MO
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Materiały opakowaniowe
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii nieorganicznej i chemii polimerów

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 15h wykład, 15h laboratorium, tj. 30 h kontaktowych,

2. 7.5 h konsultacje,

3. 37.5 h czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania,

4. całkowity czas nakładu pracy studenta to 75 h


75h: 25h = 3ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

W1: posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu podstawowych działów chemii, jej rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości - K_W01

W2: zna relacje łączące związek chemiczny z procesem technologicznym prowadzącym do jego uzyskania, łącznie z kontrolą jakości produktu oraz zagospodarowaniem odpadów; posiada wiedzę w zakresie umożliwiającym tworzenie i rozwój działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem substancji chemicznych i ich przetwórstwem - K_W05

W3: zna zasady prawidłowego planowania eksperymentu i weryfikacji wiarygodności wyniku; posiada wiedzę na temat metod statystycznych potrzebnych w analizie danych eksperymentalnych - K_W08

W4: zna teoretyczne podstawy funkcjonowania chemicznej aparatury naukowej i przemysłowej - K_W09,

W5: posiada wiedzę o materiałach opakowaniowych i ich recyklingu- K_W13

W6: zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopni pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym - K_W16


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: posługuje się wiedzą chemiczną w ocenie możliwości realizacji procesu technologicznego, w tym: doboru surowców, kontroli produkcji, zagospodarowania odpadów - K_U02

U2: posiada umiejętność pracy z normami polskimi oraz międzynarodowymi w celu wykonania oznaczania wybranych właściwości fizycznych i chemicznych substancji chemicznych- K_U04


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi współdziałać w zespole (przyjmując w nim różne role) i kreatywnie rozwiązywać problemy dotyczące badań naukowych oraz syntezy chemicznej K_K02

K2: posiada świadomość możliwości praktycznego wykorzystania i znaczenia dla gospodarki związków chemicznych i nowych materiałów oraz potencjalnych zagrożeń związanych z ich wykorzystywaniem; potrafi zidentyfikować i rozstrzygnąć związane z tym dylematy K_K03


Metody dydaktyczne:

Wykład:

Wykład konwencjonalny z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Laboratorium:

Samodzielna praca laboratoryjna. Praca w zespołach dwuosobowych.Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza właściwości fizyko-mechanicznych oraz chemicznych materiałów przeznaczonych na opakowania kosmetyków, ze szczególnym uwzględnieniem polimerów.

Pełny opis:

Wykład:

1. Podział i charakterystyka materiałów stosowanych na opakowania kosmetyków (opakowania z tworzyw sztucznych, papierniczych, szklane, metalowe, wieloskładnikowe, laminaty).

2. Wymagania dotyczące materiałów stosowanych na opakowania kosmetyków (akty prawne).

3. Zasady doboru materiału opakowaniowego do pakowania produktów kosmetycznych, projektowanie opakowań.

4. Właściwości materiałów opakowaniowych (działanie ochronne, właściwości barierowe, mechaniczne, odporność na starzenie i zmienne warunki otoczenia, odporność chemiczna i fotochemiczna).

5. Formy i technologie otrzymywania opakowań oraz techniki pakowania (tradycyjne, próżniowe, aseptyczne, z zastosowaniem absorberów, sterylizacja).

6. Metody badania właściwości fizykochemicznych i użytkowych opakowań.

7. Utylizacja zużytych opakowań; opakowania degradowalne.

8. Sposoby oznaczania opakowań i przepisy związane informacją o produkcie kosmetycznym (sposoby znakowania, etykiety informacyjne, symbole, kody kreskowe, funkcje estetyczne i marketingowe).

9. Aspekty ekologiczne i ekonomiczne wytwarzania opakowań kosmetyków.

Laboratorium:

Celem realizowanym w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych są badania właściwości fizyko-chemicznych oraz mechanicznych tworzyw polimerowych oraz materiałów papierowych przeznaczonych na opakowania kosmetyków. Taka kompleksowa i złożona analiza jest miarą jakości i przydatności opakowania pod konkretne zastosowania.

Zadania będą obejmowały następującą tematy:

1. Badanie właściwości mechanicznych folii polimerowych przy rozciąganiu za pomocą aparatu Instron.

2. Oznaczenia i symbole opakowań.

3. Badanie właściwości materiałów papierowych oraz tworzyw sztucznych.

Literatura:

1. W. Szlezyngier, Tworzywa sztuczne, t.1 -3, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1996;

2. B. Łączyński, Tworzywa wielkocząsteczkowe, WNT, Warszawa 1982;

3. PN-C-89258-I:1997: Tworzywa sztuczne. Folie opakowaniowe. Metody badań.;

4. PN –EN ISO 527 1-3: Tworzywa sztuczne. Ocena właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu;

5. PN -84/C-89100: Współczynnik przepuszczania światła i zamglenia;

6. PN –ISO 2528:2000: Przenikalność pary wodnej metodą wagową.

7. Wybrane artykuły z czasopisma „Opakowania”, wyd. Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT NOT)

8. Opakowania żywności, red. B. Czerniawski i J. Michniewicz, Agro Food Technology, Czeladź, 1998.

9. http://bjutiprodzekt.blogspot.com/2013/08/oznaczenia-na-kosmetykach.html

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin pisemny

Laboratorium: Ocena studenta w trakcie zajęć laboratoryjnych oraz sprawozdań z wykonanych ćwiczeń.

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny w formie opisowej;

wymagany próg na ocenę dostateczną – 50-60%, 61-65% - dostateczny plus, 66-75% - dobry, 76-80% - dobry plus, 81-100% - bardzo dobry.

Laboratorium: zaliczenie na podstawie wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych i opracowań: 3 ćwiczenia, ocena ciągła studenta w czasie zajęć.

wymagany próg na ocenę dostateczną – 50-60%, 61-65% - dostateczny plus, 66-75% - dobry, 76-80% - dobry plus, 81-100% - bardzo dobry.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Kaczmarek
Prowadzący grup: Dorota Chełminiak-Dudkiewicz, Halina Kaczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Kaczmarek
Prowadzący grup: Dorota Chełminiak-Dudkiewicz, Halina Kaczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chełminiak-Dudkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Chełminiak-Dudkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem realizowanym w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych są badania właściwości fizyko-chemicznych oraz mechanicznych tworzyw polimerowych oraz materiałów papierowych przeznaczonych na opakowania kosmetyków. Taka kompleksowa i złożona analiza jest miarą jakości i przydatności opakowania pod konkretne zastosowania.

Pełny opis:

Zadania będą obejmowały następującą tematy:

1. Badanie właściwości mechanicznych folii polimerowych przy rozciąganiu za pomocą aparatu Instron.

2. Oznaczenia i symbole opakowań.

3. Badanie właściwości materiałów papierowych oraz tworzyw sztucznych.

Literatura:

1. . W. Szlezyngier, Tworzywa sztuczne, t.1 -3, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1996;

2. B. Łączyński, Tworzywa wielkocząsteczkowe, WNT, Warszawa 1982;

3. PN-C-89258-I:1997: Tworzywa sztuczne. Folie opakowaniowe. Metody badań.;

4. PN –EN ISO 527 1-3: Tworzywa sztuczne. Ocena właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu;

5. PN -84/C-89100: Współczynnik przepuszczania światła i zamglenia;

6. PN –ISO 2528:2000: Przenikalność pary wodnej metodą wagową.

7. Wybrane artykuły z czasopisma „Opakowania”, wyd. Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT NOT)

8. Opakowania żywności, red. B. Czerniawski i J. Michniewicz, Agro Food Technology, Czeladź, 1998.

9. http://bjutiprodzekt.blogspot.com/2013/08/oznaczenia-na-kosmetykach.html

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chełminiak-Dudkiewicz
Prowadzący grup: Dorota Chełminiak-Dudkiewicz, Kinga Mylkie
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem realizowanym w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych są badania właściwości fizyko-chemicznych oraz mechanicznych tworzyw polimerowych oraz materiałów papierowych przeznaczonych na opakowania kosmetyków. Taka kompleksowa i złożona analiza jest miarą jakości i przydatności opakowania pod konkretne zastosowania.

Pełny opis:

Zadania będą obejmowały następującą tematy:

1. Badanie właściwości mechanicznych folii polimerowych przy rozciąganiu za pomocą aparatu Instron.

2. Oznaczenia i symbole opakowań.

3. Badanie właściwości materiałów papierowych oraz tworzyw sztucznych.

Literatura:

1. . W. Szlezyngier, Tworzywa sztuczne, t.1 -3, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1996;

2. B. Łączyński, Tworzywa wielkocząsteczkowe, WNT, Warszawa 1982;

3. PN-C-89258-I:1997: Tworzywa sztuczne. Folie opakowaniowe. Metody badań.;

4. PN –EN ISO 527 1-3: Tworzywa sztuczne. Ocena właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu;

5. PN -84/C-89100: Współczynnik przepuszczania światła i zamglenia;

6. PN –ISO 2528:2000: Przenikalność pary wodnej metodą wagową.

7. Wybrane artykuły z czasopisma „Opakowania”, wyd. Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT NOT)

8. Opakowania żywności, red. B. Czerniawski i J. Michniewicz, Agro Food Technology, Czeladź, 1998.

9. http://bjutiprodzekt.blogspot.com/2013/08/oznaczenia-na-kosmetykach.html

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)