Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Marketing i PR w branży kosmetycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-ChK-MPRK
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Marketing i PR w branży kosmetycznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Kierunek: Chemia kosmetyczne - semestr 4
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 15 h wykład, tj. 15 h kontaktowych,

2. 10 h praca indywidualna,

3. całkowity czas nakładu pracy studenta to h 25 = 1 ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna podstawy marketingu oraz promocji wyrobów i usług kosmetycznych

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: umie sporządzić wstępny plan marketingowy oraz wstępny plan promocji dla produktu wprowadzanego na rynek oraz przeprowadzić analizę SWOT przedsiębiorstwa

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi wykorzystać dostępne źródła informacji do poszerzania wiedzy z przedmiotu K_K01.

Metody dydaktyczne:

Wykład:

Wykład z wykorzystaniem pokazu i technik multimedialnych.


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z elementami współczesnego marketingu i ukazanie narzędzi stosowanych przez marketing z uwzględnieniem problematyki rynku kosmetycznego. Wykład obejmuje zagadnienia związane z narzędziami różnych form promocji.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym marketingu i promocji kosmetyków i obejmuje następujące treści:

- regulacje prawne dotyczące marketingu w branży kosmetyków,

- istota i geneza marketingu,

- środowisko marketingu,

- zintegrowana komunikacja marketingowa,

- nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej,

- nowoczesne formy promocji

- public relations.

Literatura:

1. P. Kotler, Marketing Podręcznik Europejski Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2002

2. D. M. Scott, Marketing i PR w czasie rzeczywistym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

3. G. Rosa, A. Smalec, Marketing Przyszłości, Trendy. Strategie. Instrumenty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2015

4. M. Gębarowski, Nowoczesne formy promocji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007

5. D. Filar, Współczesny marketing : skuteczna komunikacja i promocja, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2013

6. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

7. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. określające wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę na podstawie testu sprawdzającego wiedzę

Wymagany próg na ocenę dostateczną: 50%

50-60% - 3,

61-65% - 3+,

66-75% - 4,

76-80% - 4+,

81-100% - 5.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kozłowska
Prowadzący grup: Justyna Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kozłowska
Prowadzący grup: Justyna Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kozłowska
Prowadzący grup: Justyna Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kozłowska
Prowadzący grup: Justyna Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)