Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-ChK-SP/W-ChG
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia gospodarcza
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Kierunek: Chemia Kosmetyczna - semestr 2
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej, organicznej, fizycznej oraz technologii chemicznej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach – 20 h

- udział w laboratorium – 20 h

- ćwiczenia – 20 h

- konsultacje – 20 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do wykładu – 5 h

- przygotowanie do laboratorium – 20 h

-przygotowanie do ćwiczeń – 20 h

- przygotowanie do egzaminu – 25 h


Łącznie: 150 godz. (6 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma pogłębioną wiedzę w dziedzinie chemii gospodarczej – K_W02

W2: Zna podstawowe grupy produktów chemii gospodarczej, metody ich otrzymywania i kontroli jakości – K_W02, K_W05

W3: Zna relacje łączące związek chemiczny z procesem technologicznym prowadzącym do jego uzyskania, łącznie z kontrolą jakości produktu oraz zagospodarowaniem odpadów – K_W05

W4: Zna i rozumie podstawy teoretyczne różnych metod analitycznych i ich wykorzystanie w interpretacji wyników pomiarowych – K_W13


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi korzystać z rozszerzonej wiedzy z podstawowych działów chemii oraz twórczo wykorzystać ją w zakresie chemii gospodarczej. - K_U01

U2: Potrafi dobrać odpowiednie surowce chemiczne do produktu o danym zastosowaniu – K_U02

U3: posiada umiejętność pracy z normami polskimi oraz międzynarodowymi w celu wykonania oznaczania wybranych właściwości fizycznych i chemicznych substancji chemicznych – K_U04

U4: wskazuje zagrożenia i problemy środowiskowe z dziedziną chemii gospodarczej oraz proponuje alternatywne rozwiązania – K_U12

U5: Potrafi posługiwać się metodami analitycznymi -K_U09


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada świadomość możliwości praktycznego wykorzystania i znaczenia dla gospodarki związków chemicznych i nowych materiałów oraz potencjalnych zagrożeń związanych z ich wykorzystywaniem - K_K03

K2: ma świadomość profesjonalizmu, doceniania uczciwości intelektualnej i przestrzegania etyki zawodowej, zarówno w działaniach własnych, jak i innych osób - K_K05

K3: potrafi formułować i przedstawiać opinie na temat podstawowych zagadnień chemicznych w chemii gospodarczej – K_K06

K4: potrafi pracować w grupie – K_K02

Metody dydaktyczne:

Wykład:

Wykład konwencjonalny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i elementami dyskusji.

Ćwiczenia:

Prezentacje, dyskusja, praca metodą projektu.

Laboratorium:

Samodzielna praca laboratoryjna.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi grupami surowców stosowanych w produktach chemii gospodarczej oraz z podstawowymi zasadami komponowani i wytwarzania produktów chemii gospodarczej np. środków do mycia naczyń, prania i zmiękczania tkanin, czyszczenia i konserwacji powierzchni różnego typu, itp. Studenci zapoznają się z metodami analizy składu i oceny właściwości użytkowych wybranych produktów chemii gospodarczej. Przedstawione zostaną również główne kierunki rozwoju branży chemii gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych, zarówno wytwarzania jaki i stosowania produktów.

W ramach ćwiczeń studenci zapoznają się z metodami wypracowywania innowacyjnych rozwiązań i opracują nowy produkt chemii gospodarczej.

Pełny opis:

Wykłady:

Podczas wykładu omówione zostaną główne grupy surowców wchodzących w skład preparatów chemii gospodarczej: środki powierzchniowo czynne, wypełniacze, dodatki kwaśne, alkaliczne, rozpuszczalniki, wybielacze, enzymy, zagęstniki, środki zapobiegające redepozycji brudu itp. oraz celowość ich zastosowania do otrzymywania danej grupy produktów. Przedstawione zostaną różne typy produktów współczesnej chemii gospodarczej: środków do ręcznego i maszynowego mycia naczyń, do prania i zmiękczania tkanin, dezynfekcji, czyszczenia i konserwacji powierzchni różnego typu, usuwania zabrudzeń tłustych i mineralnych, czyszczenia i konserwacji podłóg, do mycia szyb, kosmetyki samochodowe. Omówione zostaną także podstawowe zasady tworzenia receptur określonych typów produktów. Przedstawione zostaną główne kierunki rozwoju branży chemii gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych, zarówno wytwarzania jaki i stosowania produktów.

Ćwiczenia:

Analiza grup produktów chemii gospodarczej dostępnych na rynku. Zapoznanie z metodami pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami - elementy metody Design Thinking oraz TRIZ. Projektowanie nowego produktu chemii gospodarczej od „pomysłu do produktu”.

Laboratorium:

Zapoznanie z metodami badania i oceny jakości wybranych produktów chemii gospodarczej.

1. Oznaczanie zawartości anionowych związków powierzchniowo czynnych metodą miareczkowania dwufazowego.

2. Oznaczanie zdolności emulgowania.

3. Oznaczanie zawartości aktywnego tlenu w środkach piorących.

4. Oznaczanie własności pianotwórczych.

5. Ocena zdolności piorącej wybranych preparatów komercyjnych.

6. Ocena własności myjących środków do ręcznego mycia naczyń.

Literatura:

J. Przondo, Związki powierzchniowo czynne i ich zastosowanie w produktach chemii gospodarczej, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, 2010

R. Zieliński, Surfaktanty: towaroznawcze i ekologiczne aspekty ich stosowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, 2000

L. Boliński, Wybrane zagadnienia z chemii gospodarczej. Materiały do ćwiczeń. Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa, 1988

Chemia i Biznes, Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej - kwartalnik biznesowo-informacyjny z zakresu przemysłu kosmetycznego i środków czystości

Literatura uzupełniająca:

G. Jakobi, A. Lohr, Detergents and textile washing. Principles and practice, VCH, Dusseldorf, 1987

R.J. Palma, M. Espenscheid, The Complete Guide to Household Chemicals, Prometheus Books, New York, 1995

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

Wykład: zaliczenie na ocenę na podstawie egzaminu - W1-W3, U1, U2, U4

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę projektu nowego produktu chemii gospodarczej - W1, W2, U1, U2, U4, K1-K4

Laboratorium: zaliczenie na ocenę na podstawie wykonanych ćwiczeń eksperymentalnych i opracowań - W4, U3, U5, K2-K4

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Skopińska-Wiśniewska
Prowadzący grup: Joanna Skopińska-Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)