Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Preparaty pielęgnacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-ChK-SP/W-PP
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Preparaty pielęgnacyjne
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Kierunek: Chemia Kosmetyczna - semestr 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej, chemii organicznej, chemii fizycznej, surowców kosmetycznych, receptury kosmetycznej, budowy skóry i jej przydatków.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 20 h - wykład, 20 godzin - ćwiczenia, 20 godzin – laboratorium, 15 godzin konsultacje

tj. 75 h kontaktowych

2. 30 h praca indywidualna

3. 45 h czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania

Łącznie 150 h (6 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma pogłębioną wiedzę w dziedzinie chemii kosmetycznej - K_W02

W2: zna budowę skóry i jej przydatków oraz zasady ich pielęgnacji - K_W09

W3: zna podstawowe grupy substancji czynnych stosowanych w preparatach kosmetycznych specjalnego przeznaczenia, ich budowę, metabolizm oraz metody syntezy i oznaczania K_W15


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi korzystać z pogłębionej wiedzy z podstawowych działów chemii oraz twórczo wykorzystać ją w zakresie chemii kosmetycznej - K_U01

U2: potrafi samodzielnie wyszukać informacje w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz chemicznych bazach danych w języku polskim, angielskim; formułuje problemy naukowe z zakresu chemii, szuka ich rozwiązania, przedstawia wyniki pracy w formie raportów pisemnych w języku polskim i obcym oraz w formie samodzielnie przygotowanego referatu K_U05

U3: potrafi zaplanować, wyszukać w literaturze, przewidywać możliwe kierunki, wykonać i weryfikować sposób syntezy, badania składu oraz właściwości nowego związku chemicznego - K_U08

U4: umie posługiwać się wybraną grupą metod analitycznych; potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki analiz i przedyskutować błędy pomiarowe - K_U09

U5: potrafi wyjaśnić właściwości substancji czynnej w oparciu o budowę i mechanizm działania, odpowiednio ją sklasyfikować i zaprojektować możliwości jej modyfikacji - K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego uczenia się przez całe życie; potrafi samodzielnie podjąć działania w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy chemicznej - K_K01

K2: potrafi współdziałać w zespole (przyjmując w nim różne role) i kreatywnie rozwiązywać problemy dotyczące badań naukowych oraz syntezy chemicznej - K_K02

K3: posiada świadomość możliwości praktycznego wykorzystania i znaczenia dla gospodarki związków chemicznych i nowych materiałów oraz potencjalnych zagrożeń związanych z ich wykorzystywaniem; potrafi zidentyfikować i rozstrzygnąć związane z tym dylematy - K_K03

K4: ma świadomość profesjonalizmu, doceniania uczciwości intelektualnej i przestrzegania etyki zawodowej, zarówno w działaniach własnych, jak i innych osób - K_K05

K5: potrafi formułować i przedstawiać opinie na temat podstawowych zagadnień chemicznych w chemii kosmetycznej i osiągnięć w tych dyscyplinach - K_K06


Metody dydaktyczne:

Wykład:

Wykład konwencjonalny z wykorzystaniem środków audiowizualnych.


Ćwiczenia:

praca w grupach, dyskusja, prezentacje multimedialne


Laboratorium:

Zajęcia praktyczne wykonywane indywidualnie.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z preparatami pielęgnacyjnymi do skóry, włosów i paznokci oraz zapoznanie z substancjami aktywnymi stosowanymi do otrzymywania preparatów pielęgnacyjnych. Celem jest również zaznajomienie studentów z zagadnieniami dotyczącymi procesowi enkapsulacji składników kosmetycznych.

Pełny opis:

Wykład

Przenikanie składników kosmetyków przez skórę i promotory przenikania. Preparaty pielęgnacyjne do ciała, kondycjonery do włosów, kosmetyki nawilżające, charakterystyka podstawowych preparatów kosmetycznych, składniki aktywne w kosmetykach w zależności od wieku konsumenta, kosmetyki wielofunkcyjne, charakterystyka wybranych składników kosmetyków oraz ich wpływ na organizm człowieka. Aparatura stosowana w kosmetologii.

Problemy technologiczne związane z wprowadzeniem substancji aktywnych do produktu kosmetycznego. Metody badania działania aktywnego kosmetyków

Proces enkapsulacji składników aktywnych w makro-, mikro- i nanocząstki. Metody enkapsulacji składników aktywnych w recepturowaniu preparatów pielęgnacyjnych. Zalety enkapsulacji składników kosmetycznych.

Krótka charakterystyka paznokcia z uwzględnieniem budowy (w tym skład chemiczny), funkcji paznokcia oraz diagnostyka paznokcia. Substancje aktywne oraz substancje filmotwórcze stosowane w kosmetykach do paznokci. Lakiery, emalie do paznokci oraz inne nowej generacji produkty stosowane do odbudowy płytki paznokciowej i stylizacji paznokci: skład, właściwości oraz zalety i wady poszczególnych formulacji. Substancje niebezpieczne obecne w produktach kosmetycznych przeznaczonych do paznokci.

Ćwiczenia

Analiza rynku kosmetyków pielęgnacyjnych. Omówienie aktualnych trendów na rynku preparatów pielęgnacyjnych. Zadania projektowe bazujące na nowoczesnych metodach pracy dydaktycznej z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

Przygotowanie projektu kosmetyku z wykorzystaniem narzędzi takich jak Mind Maps, WBS, Gantt chart. Opracowanie receptury produktu oraz przedstawienie pomysłu na prezentację produktu na rynku. Dyskusja nad kontrowersyjnym surowcem, który był stosowany w produkcji kosmetyku. Przygotowanie ankiety pod kątem badań aplikacyjnych produktów kosmetycznych.

Laboratorium

Recepturowanie wybranych preparatów pielęgnacyjnych (odżywka do włosów zniszczonych, serum anti-aging, pielęgnacyjny szampon dla niemowląt, preparat do cery trądzikowej). Zapoznanie z techniką enkapsulacji składników kosmetycznych - optymalizacja metody otrzymywania mikrokapsułek na bazie alginianu sodu.

Ocena jakości skóry i włosów za pomocą aparatu AramoTS oraz ocena wpływu preparatów pielęgnacyjnych na parametry skóry i włosów.

Literatura:

Z. Sarbak, B. Jachymska-Sarbak, A. Sarbak, Chemia w kosmetyce i kosmetologii, Medpharm, Wrocław 2013

Munmaya Mishra (ed), The Handbook of Encapsulation and Controlled Release, CRC Press, Boca Raton, 2015

M. Noszczyk, Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska, Wyd. PZWL, 2011.

J. Marcinkowska-Salmonowiczowa, Zarys chemii i technologii kosmetyków, wyd. Politechnika Gdańska, Gdańsk, 1995

A. Kołodziejczak, Kosmetologia, t 2, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa, 2021

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin – W1, W2, W3

Kolokwium – W1, W3, U4

Projekty – U1, U2, U3, U5, K1, K2, K3, K4, K5

Prezentacje – U1, U2, U3, U5

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Sionkowska
Prowadzący grup: Beata Kaczmarek-Szczepańska, Justyna Kozłowska, Katarzyna Lewandowska, Alina Sionkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z preparatami pielęgnacyjnymi do skóry, włosów i paznokci oraz zapoznanie z substancjami aktywnymi stosowanymi do otrzymywania preparatów pielęgnacyjnych. Celem jest również zaznajomienie studentów z zagadnieniami dotyczącymi procesowi enkapsulacji składników kosmetycznych.

Pełny opis:

Wykład

Przenikanie składników kosmetyków przez skórę i promotory przenikania. (1 h)

Preparaty pielęgnacyjne do ciała, kondycjonery do włosów, kosmetyki nawilżające, charakterystyka podstawowych preparatów kosmetycznych (2 h)

Składniki aktywne w kosmetykach w zależności od wieku konsumenta, kosmetyki wielofunkcyjne, charakterystyka wybranych składników kosmetyków oraz ich wpływ na organizm człowieka.(1 h)

Aparatura stosowana w kosmetologii. (1 h)

Surowce kosmetyczne wykorzystywane do produkcji kosmetyków pielęgnacyjnych (1h).

Problemy technologiczne związane z wprowadzeniem substancji aktywnych do produktu kosmetycznego (2h).

Metody badania działania aktywnego kosmetyków (2h).

Proces enkapsulacji składników aktywnych oraz metody enkaspulacji w recepturowaniu preparatów pielęgnacyjnych (2h)

Rodzaje kapsułek (makrocząstki, mikrocząstki, nanoczastki) (2h)

Mechanizmy uwalniania substancji aktywnych z kapsułek (1h)

Budowa paznokcia, funkcje paznokcia, diagnostyka (1h)

Substancje aktywne i filmotwórcze stosowane w produktach kosmetycznych do pielęgnacji i stylizacji paznokci. (2h)

Charakterystyka produktów kosmetycznych dedykowanych do pielęgnacji i stylizacji paznokci: skład, właściwości, zalety i wady stosowania (2h)

Ćwiczenia

Realizacja projektu metodą WebQuest (4h)

Analiza rynku preparatów pielęgnacyjnych (3h)

Zasady tworzenia deklaracji marketingowych preparatów pielęgnacyjnych (1h)

Prezentacje dotyczące preparatów pielęgnacyjnych na zaliczenie (2h)

Przygotowanie projektu kosmetyku z wykorzystaniem narzędzi takich jak Mind Maps, WBS, Gantt chart (4h).

Opracowanie receptury produktu oraz przedstawienie pomysłu na prezentację produktu na rynku (2h).

Dyskusja nad kontrowersyjnym surowcem, który był stosowany w produkcji kosmetyku (2h).

Przygotowanie ankiety pod kątem badań aplikacyjnych produktów kosmetycznych (2h).

Laboratorium

Recepturowanie wybranych preparatów pielęgnacyjnych (5h)

Optymalizacja metody otrzymywania mikrokapsułek na bazie alginianu sodu (9h)

Ocena jakości skóry i włosów za pomocą aparatu AramoTS oraz ocena wpływu preparatów pielęgnacyjnych na parametry skóry i włosów.

Kolokwium zaliczeniowe (1h)

Literatura:

Z. Sarbak, B. Jachymska-Sarbak, A. Sarbak, Chemia w kosmetyce i kosmetologii, Medpharm, Wrocław 2013

Munmaya Mishra (ed), The Handbook of Encapsulation and Controlled Release, CRC Press, Boca Raton, 2015

M. Noszczyk, Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska, Wyd. PZWL, 2011.

J. Marcinkowska-Salmonowiczowa, Zarys chemii i technologii kosmetyków, wyd. Politechnika Gdańska, Gdańsk, 1995

A. Kołodziejczak, Kosmetologia, t 2, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa, 2021

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)