Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Współczesne trendy w przetwórstwie żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-ChK-SP/W-WTP
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne trendy w przetwórstwie żywności
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Kierunek: Chemia Kosmetyczna - semestr 2
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony egzamin z:

Podstaw Chemii Analitycznej

Analizy Instrumentalnej

Chemii Fizycznej

Technologii i Inżynierii Chemicznej

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (75 godz.):

- udział w wykładach – 15 godz.

- udział w laboratorium – 45 godz.

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim 15 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (75 godz.):

- przygotowanie studenta do laboratorium 55 godz.

- przygotowanie studenta do egzaminu 20 godz.

Łącznie 150 godzin/25 godzin = 6 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student nabywa wiedzę o:

W1: procesach technologicznych w produkcji żywności pozwalających na zachowanie składu i aktywności biologicznej surowca

W2: materiałach, technikach i narzędziach badawczych stosowanych w przetwórstwie żywności

W3: etapach, operacja i procesach zachodzących podczas przetwarzania, utrwalania oraz przechowywania surowców i produktów spożywczych i ich wpływie na jakość artykułów spożywczych

W4: źródłach, rodzaju oraz przydatności technologicznej surowców przemysłu spożywczego

W5: prawie i zasadach stosowanych w przetwórstwie żywności, by zapewnić bezpieczeństwo produktu finalnego dla konsumenta

W6: terminologii stosowanej w analizie sensorycznej i w badaniach konsumenckich

W7: różnicy między oceną sensoryczną a organoleptyczną

W8: analitycznych i konsumenckich testach sensorycznych

W9: warunkach przeprowadzenia ocen sensorycznych, sposobie przygotowania i prezentacji materiału do badań sensorycznych

W10: zależności pomiędzy wynikami sensorycznymi a instrumentalnymi

W11: wykorzystaniu analizy sensorycznej w działach Kontroli Jakości, Marketingu oraz Badań i Rozwoju.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

U1: na podstawie standardowych metod i urządzeń określić wielkości charakteryzujące proces technologiczny i jakość żywności

U2: przewidzieć zjawiska oraz przemiany towarzyszące procesom technologicznym wpływające na jakość produktu finalnego

U3: rozwiązać problemy technologiczne związane z przetwórstwem żywności oraz modyfikować procesy jednostkowe

U4: korelować zjawiska fizyczne, chemiczne i biologiczne zachodzące w surowcach i produktach towarzyszące procesom technologicznym

U5: zaplanować i zrealizować eksperyment sensoryczny dowolnego produktu

U6: zastosować poznane procedury sensoryczne w analizie żywności i zaproponować metodykę sensoryczną do określonego problemu oraz wymienić czynniki wpływają na poprawność uzyskanych wyników

U7: opisać różnicę między oceną sensoryczną a organoleptyczną

U8: opisać rolę analizy sensorycznej w zakładach przemysłowych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: rozumie potrzebę samokształcenia przez całe życie i śledzenia postępu w dziedzinie przetwórstwa żywności

K2: ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania dotyczące przetwórstwa żywności związane z jej bezpieczeństwem

K3: ma świadomość profesjonalizmu i przestrzegania etyki zawodowej

K4: jest kreatywny w upowszechnianiu wiedzy dotyczącej modernizacji procesów technologicznych w celu zapewnienia najwyższej jakości produktów żywnościowych.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i pokazów.

Zajęcia laboratoryjne.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi procesów technologicznych w produkcji żywności, jej przemian podczas procesów jednostkowych i magazynowania oraz analizą sensoryczną. Ponadto student nabywa umiejętności wykorzystania w praktyce odpowiednich procesów technologicznych oraz metod oceny sensorycznej różnych produktów spożywczych.

Pełny opis:

Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi przetwórstwa spożywczego.

Treści programowe wykładu:

• podstawowe definicje i terminologia związana z przetwórstwem żywności,

• charakterystyka surowców, półproduktów i produktów spożywczych przemysłu spożywczego,

• kategorie produktów spożywczych,

• kryteria i zasady technologiczne,

• procesy jednostkowe,

• operacje i etapy technologiczne,

• udoskonalanie i unowocześnianie procesów technologicznych,

• sposoby magazynowania, fortyfikowania i utrwalania żywności.

• znaczenie analizy sensorycznej w ocenie jakości produktów, w rozwoju nowych produktów oraz w badaniu preferencji konsumenta.

Treści programowe laboratorium:

• Analiza napojów roślinnych: przygotowanie napojów; analiza semi-konsumencka; oznaczenie całkowitej zawartości polifenoli za pomocą metody Folina-Ciocoltaeu.

• Analiza olejów tłoczonych na zimno: tłoczenie olejów z nasion oleistych; oznaczanie charakterystycznych liczb świadczących o jakości oleju zgodnie z standardowymi procedurami; oznaczanie aktywności przeciwutleniającej i całkowitej zawartości związków fenolowych w nasionach oleistych, wytłoczonych olejach oraz produktach ubocznych (wytłokach); oznaczanie barwy oleju; ocena organoleptyczna olejów tłoczonych na zimno – metoda opisowa

• Analiza muffinek otrzymanych z różnych rodzajów mąk: wypiek muffinek; oznaczanie masy glutenu w mące pszennej; oznaczanie elastyczności i rozpływalności glutenu; oznaczanie wilgotności mąki; oznaczanie zawartości wody w muffinkach; obliczanie wydajności ciasta i pieczywa; badanie aktywności przeciwutleniającej muffinek

• Analiza herbat owocowych: oznaczenie całkowitej zawartości polifenoli i aktywności przeciwutleniającej; oznaczanie całkowitej zawartości antocyjanów i flawonoidów; analiza sensoryczna

• Projektowanie nowego produktu.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Z.S. Sikorski, Chemia żywności, WNT, Warszawa, 2002

2. E. Pijanowski, M. Dłużewski, A. Dłużewska, A. Jarczyk, Ogólna technologia żywności, WNT, Warszawa, 2004

3. M. Boruch, B. Król, Procesy technologii żywności, Politechnika Łódzka 1993

Literatura uzupełniająca:

1. W. Bednarski, A. Repsa, Biotechnologia żywności, WNT, Warszawa, 2003.

2. H. Niewiadomski, Technologia tłuszczów jadalnych, WNT, Warszawa, 1993

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny w formie odpowiedzi na pytania (1 godz.)

Wymagany próg na ocenę:

- dostateczną (40-50%):

- dostateczny plus (51-60%)

- dobry (61-70%)

- dobry plus (71-80%)

- bardzo dobry (81-100%)

Laboratorium: kolokwium i sprawozdania z ćwiczeń;

Wymagany próg na ocenę:

- dostateczną (50-55%):

- dostateczny plus (56-65%)

- dobry (66-75%)

- dobry plus (76-85%)

- bardzo dobry (86-100%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Prowadzący grup: Dobrochna Rabiej-Kozioł, Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Prowadzący grup: Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)