Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kosmetyki pielęgnacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-ChK-W-KP
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kosmetyki pielęgnacyjne
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Kierunek: Chemia kosmetyczna - przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 12.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej, chemii organicznej, chemii fizycznej, surowców kosmetycznych, dermatologii estetycznej, podstaw farmakologii.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 60h – wykład , 30h – ćwiczenia, 30h - laboratorium, tj. 120h kontaktowych,

2. 140 godz. - Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu,

3. 140 godz. - Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach),


całkowity czas nakładu pracy studenta to 400h = 16 ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawowe zagadnienia z zakresu kosmetologii. K_W09

W2: Zna podstawowe grupy substancji czynnych stosowanych w preparatach kosmetycznych specjalnego przeznaczenia, ich budowę, metabolizm oraz metody syntezy i oznaczania. K_W15

W3: Wie jak zbudowana jest skóra, włosy i paznokcie, zna zasady ich pielęgnacji oraz posiada wiedzę z zakresu podstaw dermatologii estetycznej i kosmetologii K_W09

W4: Posiada wiedzę w zakresie syntezy i charakterystyki związków nieorganicznych i organicznych, adsorbentów, związków naturalnych, metalo-organicznych, polimerów i nanomateriałów oraz ich praktycznego zastosowania. - K_W03


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1:Potrafi korzystać z rozszerzonej wiedzy z podstawowych działów chemii oraz twórczo wykorzystać ją w zakresie chemii kosmetycznej lub chemii gospodarczej. - K_U01

U2: Potrafi samodzielnie wyszukać informacje w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz chemicznych bazach danych w języku polskim i angielskim dotyczące kosmetologii; K_U05


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Umie pracować samodzielnie i efektywnie, zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego uczenia się przez całe życie; potrafi samodzielnie podjąć działania w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy chemicznej; K_K01

K2: Potrafi współpracować w grupie. K _K02

K3: Potrafi pracować z dużą ilością informacji, dostrzega zależności i poprawnie wyciąga logiczne wnioski; rozumie związek pomiędzy właściwościami kosmetyku a jego wpływem na skórę K_K03

K4: Umie zorganizować sobie stanowisko pracy i postępować zgodnie z zasadami BHP, PPOŻ oraz Sanepidu. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach zagrożenia; K_K04

K5: Posiada świadomość możliwości praktycznego wykorzystania i znaczenia dla gospodarki związków chemicznych i nowych materiałów oraz potencjalnych zagrożeń związanych z ich wykorzystywaniem; potrafi zidentyfikować i rozstrzygnąć związane z tym dylematy - K_K03


Metody dydaktyczne:

Wykład:

Wykład konwencjonalny z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

Ćwiczenia:

praca w grupach, dyskusja, prezentacje multimedialne

Laboratorium:

Zajęcia praktyczne wykonywane indywidualnie.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu kosmetyków pielęgnacyjnych, kosmetyków wielofunkcyjnych, składników preparatów kosmetycznych, zaznajomienie studentów z podstawową wiedzą z zakresu fizykochemii barwników oraz przeciwutleniaczy.

Pełny opis:

Wykład:

Budowa skóry i przenikanie składników kosmetyków przez skórę, kosmetyki myjące, kosmetyki pielęgnacyjne do ciała, kondycjonery do włosów, kosmetyki nawilżające, charakterystyka podstawowych preparatów kosmetycznych, składniki aktywne w kosmetykach, kosmetyki wielofunkcyjne, charakterystyka wybranych składników kosmetyków oraz ich wpływ na organizm człowieka. Substancje aktywne w kosmetykach specjalnego przeznaczenia: sposób działania, metody syntezy laboratoryjnej i przemysłowej, metabolizm. Wpływ postaci preparatu na podstawowe właściwości farmakologiczne preparatu. Metody oznaczania zawartości substancji czynnej w kosmetykach funkcyjnych o przeznaczeniu terapeutycznym. Związki barwne w kosmetykach: zagadnienia związane z pojęciem barwnika i barwy, fizyczne podstawy barwności i podstawowe prawa związane z absorpcją promieniowania elektromagnetycznego, chemiczne teorie barwności w zarysie historycznym i elektronowa teoria barwności, podział barwników ze względu na strukturę chemiczną, wpływ struktury barwnika na absorpcję promieniowania elektromagnetycznego (barwę), synteza niektórych barwników stosowanych w kosmetyce. Rodzaje i mechanizm powstawania wolnych rodników, reaktywnych form tlenu (RFT) i azotu. Czynniki starzeniowe. Systemy chroniące przed działaniem RFT. Charakterystyka podział i mechanizmy działania przeciwutleniaczy występujących w preparatach kosmetycznych oraz metody ich oznaczania.

Ćwiczenia:

Interpretacja składu komercyjnych kosmetyków pielęgnacyjnych (preparaty myjące, nawilżające, tonizujące, kondycjonujące, rozjaśniające, promieniochronne). Określenie substancji czynnych zawartych w gotowych preparatach kosmetycznych specjalnego przeznaczenia. Przewidywanie odpowiedzi farmakologicznej układu. Ocena i porównanie preparatów o tym samym przeznaczeniu pod kątem składu, postaci leku i spodziewanych efektów działania.

Laboratorium:

Otrzymywanie i badanie właściwości kosmetyków myjących.

Otrzymywanie i badanie właściwości kosmetyków nawilżających.

Otrzymywanie i badanie właściwości kosmetyków kondycjonujących.

Synteza substancji aktywnych stosowanych w preparatach kosmetycznych specjalnego przeznaczenia, oznaczenie ich czystości i przydatności zaproponowanej metody.

Literatura:

1. „Kosmetologia współczesna” B. Jaroszewska, I. Korabiewska, Wyd. Atena, Warszawa 2010 wydanie I

2. „ Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska”, M. Noszczyk, Wyd. PZWL, 2011.

3. „Farmakologia ogólna i kliniczna” Tom 1 i 2, B. G. Katzung., S. B. Masters, A. J., Wyd. Czelej, 2012

4. „ Podstawy fizykochemii barwników” J. Gronowska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 1999

5. „ The Chemistry and Application of Dyes”, D. R. Waring, G. Hallas, Plenum Press, New York, 1990

6. „Color Chemistry“ H. Zollinger, VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim, 1987

7. „ Podstawy chemii i technologii barwników organicznych”, B. I. Stiepanow WNT, Warszawa, 1980

8. „Kosmetyki - bioaktywne składniki” , praca zbiorowa pod red. Grzegorza Schroedera. Kostrzyn, Cursiva, 2012.

9. „Kosmetyki - chemia dla ciała”, praca zbiorowa pod red. Grzegorza Schroedera. Kostrzyn, Cursiva, 2011.

10. „Kosmetyki naturalne”, Heike Helen Rech ; z niem. przeł. Urszula Szymanderska, Warszawa : Świat Książki, 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny (pytania testowe lub problemowe)

Ćwiczenia: kolokwium pisemne, interpretacja składu kosmetyku (pytania problemowe)

Laboratorium: zaliczenie praktyczne na podstawie wykonanych zadań oraz kolokwium końcowe

Wymagany próg dla poszczególnych zajęć to: na ocenę dostateczną – 50-60%, dostateczny plus– 61-65%, dobry– 66-75%, dobry plus– 76-80%, bardzo dobry– 81-100%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Sionkowska
Prowadzący grup: Mariusz Bosiak, Beata Kaczmarek-Szczepańska, Anna Kozakiewicz-Piekarz, Justyna Kozłowska, Katarzyna Lewandowska, Alina Sionkowska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak, Agnieszka Tafelska-Kaczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)