Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zaawansowana analiza w chemii kosmetyków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-ChK-ZAChK
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zaawansowana analiza w chemii kosmetyków
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Kierunek: Chemia Kosmetyczna - semestr 1
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Kurs chemii analitycznej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 30 h wykład; 45 h zajęcia laboratoryjne,

2. 10 h przygotowanie do egzaminu; 8 h przygotowanie do zajęć laboratoryjnych; 5 h przygotowanie do kolokwium; 10 h przygotowanie sprawozdań teoretycznych i eksperymentalnych; 5 h praca indywidualna do ćwiczeń seminaryjnych; 2 h udział w konsultacjach

3. 10 h czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania,

4. całkowity czas nakładu pracy studenta to 125 h = 5ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu podstawowych działów chemii, jej rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości - K_W01.

W2: ma pogłębioną wiedzę w dziedzinie chemii kosmetycznej lub chemii gospodarczej – K_W02

K3: zna zasady prawidłowego planowania eksperymentu i weryfikacji wiarygodności wyniku; posiada wiedzę na temat metod statystycznych potrzebnych w analizie danych eksperymentalnych – K_W08

K 4: posiada wiedzę z zakresu podstaw biotechnologii enzymów i kosmetyków – K_W12

K 5: zna i rozumie podstawy teoretyczne różnych metod analitycznych i ich wykorzystanie w interpretacji wyników pomiarowych - K_W15.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U 1: potrafi korzystać z rozszerzonej wiedzy z podstawowych działów chemii oraz twórczo wykorzystać ją w zakresie chemii kosmetycznej lub chemii gospodarczej – K_U01

U 2: potrafi samodzielnie wyszukać informacje w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz chemicznych bazach danych w języku polskim, angielskim; formułuje problemy naukowe z zakresu chemii, szuka ich rozwiązania, przedstawia wyniki pracy w formie raportów pisemnych w języku polskim i obcym oraz w formie samodzielnie przygotowanego referatu –K_U05

U 3: umie samodzielnie zaprojektować i przeprowadzić eksperyment oraz krytycznie przeanalizować wyniki; potrafi zastosować przykładowy pakiet programów do statystycznej analizy eksperymentu – K_U07

U 4: umie posługiwać się wybraną grupą metod analitycznych; potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki analiz i przedyskutować błędy pomiarowe – K_U09


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego uczenia się przez całe życie; potrafi samodzielnie podjąć działania w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy chemicznej - K_K01

K 2: potrafi współdziałać w zespole (przyjmując w nim różne role) i kreatywnie rozwiązywać problemy dotyczące badań naukowych - K_K02

K 3: posiada świadomość możliwości praktycznego wykorzystania i znaczenia dla gospodarki związków chemicznych i nowych materiałów oraz potencjalnych zagrożeń związanych z ich wykorzystywaniem; potrafi zidentyfikować i rozstrzygnąć związane z tym dylematy – K_K03

K 4: ma świadomość profesjonalizmu, doceniania uczciwości intelektualnej i przestrzegania etyki zawodowej, zarówno w działaniach własnych, jak i innych osób – K_K04


Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład z prezentacją multimedialną

Laboratorium: wykonywanie doświadczeńMetody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Zapoznanie się z analityką różnorodnych związków występujących w kosmetykach; pobieranie i przygotowanie próbek, aparatura, techniki rozdzielania, metody analityczne i instrumentalne; błędy pomiarowe, walidacja. Aparatura pomiarowa.

Pełny opis:

Wykłady:

Podstawy chromatografii. Podział metod separacyjnych, przegląd i charakterystyka (HPLC, UHPLC, GC. SFC, IC, GPC, FFF, IFT, CZE, CEC, etc.). Retencja a mechanizm retencji. Ilościowa relacja retencja – struktura (QSRR). Adsorpcja i adsorbenty. Fazy stacjonarne, kolumny, akcesoria. Miniaturyzacja a skala makro. Techniki elektromigracyjne. Metody sprzężone. Metody przygotowania próbek do analizy śladowej. Przykłady zastosowań w różnych wariantach oznaczeń. Walidacja.

Laboratorium:

Ćwiczenia laboratoryjne pozwalają zapoznać się metodami przygotowania próbki (ASE, SFE, P&T, HS, SPME, SDE, LLE, SPE, Empore, Speedisk, MSPD) oraz technikami chromatograficznymi (GC, GC/MS, HPLC, LC/MS/MS, ITP, CZE i CEC) z uwzględnieniem analizy jakościowej i ilościowej wybranych związków wchodzących w skład kosmetyków. Uzupełnieniem ćwiczeń będzie odpowiednie dobranie warunków analizy przy odmiennych systemów detekcji oraz statystyczne opracowanie wyników.

Literatura:

Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii, PWN, Warszawa 2000.

C. F. Poole, S. K. Poole, Chromatography today, Elsevier, Amsterdam 1991.

W. Rödel, G. Wölm. Chromatografia gazowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

J. Pawliszyn, Solid Phase Microextraction, Wiley & Sons, Nowy Jork 1997.

R.J. Hamilton, P.A. Sewell, Wysokosprawna chromatografia cieczowa, PWN, Warszawa 1982.

R. Mikkelsen, E. Corton, Bioanalytical chemistry, Wiley-Interscience, Hoboken, 2004

R. L. Bertholf, R. E. Winecker, Chromatographic methods in clinical chemistry & toxicology, John Wiley & Sons, Ltd, West Sussex, 2007

Z. Szmal, T. Lipiec, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej; wydanie VII, PZWL, 1997

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Wykład:

Egzamin pisemny z pytaniami otwartymi

Laboratorium:

Ocena ciągła obejmująca aktywność na zajęciach, jakość pracy

laboratoryjnej i pisemną prezentację uzyskanych wyników

(sprawozdania), kontrolne testy pisemne - ustalenie oceny zaliczeniowej, jako średniej z ocen cząstkowych

otrzymywanych w trakcie trwania semestru

Kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę na podstawie zagadnień wymienionych w treściach programowych przedmiotu; odpowiedzi na pytania wymagać będą rozwiązania zadań związanych z założonymi efektami kształcenia;

Laboratorium: zaliczenie na ocenę na podstawie ilości punktów z kolokwiów wejściowych obejmujących tematykę

wykonywanych doświadczeń w ramach ćwiczeń laboratoryjnych, wykonanie wszystkich eksperymentów przewidzianych programem zajęć (ocenie podlegać będzie jakość pracy laboratoryjnej, sposób prowadzenia eksperymentów, a także umiejętność współpracy w grupie) oraz analiza uzyskanych wyników w formie sprawozdań.

Wymagany próg dla poszczególnych zajęć to: na ocenę dostateczną – 50-60%, dostateczny plus– 61-65%, dobry– 66-75%, dobry plus– 76-80%, bardzo dobry– 81-100%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Buszewski
Prowadzący grup: Bogusław Buszewski, Magdalena Ligor, Tomasz Ligor, Sylwia Studzińska, Małgorzata Szultka-Młyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zapoznanie się z analityką różnorodnych związków występujących w kosmetykach; pobieranie i przygotowanie próbek, aparatura, techniki rozdzielania, metody analityczne i instrumentalne; błędy pomiarowe, walidacja. Aparatura pomiarowa.

Pełny opis:

Wykłady:

Podstawy chromatografii. Podział metod separacyjnych, przegląd i charakterystyka (HPLC, UHPLC, GC. SFC, IC, GPC, FFF, IFT, CZE, CEC, etc.). Retencja a mechanizm retencji. Ilościowa relacja retencja – struktura (QSRR). Adsorpcja i adsorbenty. Fazy stacjonarne, kolumny, akcesoria. Miniaturyzacja a skala makro. Techniki elektromigracyjne. Metody sprzężone. Metody przygotowania próbek do analizy śladowej. Przykłady zastosowań w różnych wariantach oznaczeń. Walidacja.

Laboratorium:

Ćwiczenia laboratoryjne pozwalają zapoznać się metodami przygotowania próbki (ASE, SFE, P&T, HS, SPME, SDE, LLE, SPE, Empore, Speedisk, MSPD) oraz technikami chromatograficznymi (GC, GC/MS, HPLC, LC/MS/MS, ITP, CZE i CEC) z uwzględnieniem analizy jakościowej i ilościowej wybranych związków wchodzących w skład kosmetyków. Uzupełnieniem ćwiczeń będzie odpowiednie dobranie warunków analizy przy odmiennych systemów detekcji oraz statystyczne opracowanie wyników.

Ćwiczenia: zagadnienia poruszane na wykładach oraz rozwiązywanie problemów dotyczących tematyki laboratoryjnej.

Literatura:

Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii, PWN, Warszawa 2000.

C. F. Poole, S. K. Poole, Chromatography today, Elsevier, Amsterdam 1991.

W. Rödel, G. Wölm. Chromatografia gazowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

J. Pawliszyn, Solid Phase Microextraction, Wiley & Sons, Nowy Jork 1997.

R.J. Hamilton, P.A. Sewell, Wysokosprawna chromatografia cieczowa, PWN, Warszawa 1982.

R. Mikkelsen, E. Corton, Bioanalytical chemistry, Wiley-Interscience, Hoboken, 2004

R. L. Bertholf, R. E. Winecker, Chromatographic methods in clinical chemistry & toxicology, John Wiley & Sons, Ltd, West Sussex, 2007

Z. Szmal, T. Lipiec, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej; wydanie VII, PZWL, 1997

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Szultka-Młyńska
Prowadzący grup: Bogusław Buszewski, Magdalena Ligor, Małgorzata Szultka-Młyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zapoznanie się z analityką różnorodnych związków występujących w kosmetykach; pobieranie i przygotowanie próbek, aparatura, techniki rozdzielania, metody analityczne i instrumentalne; błędy pomiarowe, walidacja. Aparatura pomiarowa.

Pełny opis:

Wykłady:

Podstawy chromatografii. Podział metod separacyjnych, przegląd i charakterystyka (HPLC, UHPLC, GC. SFC, IC, GPC, FFF, IFT, CZE, CEC, etc.). Retencja a mechanizm retencji. Ilościowa relacja retencja – struktura (QSRR). Adsorpcja i adsorbenty. Fazy stacjonarne, kolumny, akcesoria. Miniaturyzacja a skala makro. Techniki elektromigracyjne. Metody sprzężone. Metody przygotowania próbek do analizy śladowej. Przykłady zastosowań w różnych wariantach oznaczeń. Walidacja.

Laboratorium:

Ćwiczenia laboratoryjne pozwalają zapoznać się metodami przygotowania próbki (ASE, SFE, P&T, HS, SPME, SDE, LLE, SPE, Empore, Speedisk, MSPD) oraz technikami chromatograficznymi (GC, GC/MS, HPLC, LC/MS/MS, ITP, CZE i CEC) z uwzględnieniem analizy jakościowej i ilościowej wybranych związków wchodzących w skład kosmetyków. Uzupełnieniem ćwiczeń będzie odpowiednie dobranie warunków analizy przy odmiennych systemów detekcji oraz statystyczne opracowanie wyników.

Ćwiczenia: zagadnienia poruszane na wykładach oraz rozwiązywanie problemów dotyczących tematyki laboratoryjnej.

Literatura:

Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii, PWN, Warszawa 2000.

C. F. Poole, S. K. Poole, Chromatography today, Elsevier, Amsterdam 1991.

W. Rödel, G. Wölm. Chromatografia gazowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

J. Pawliszyn, Solid Phase Microextraction, Wiley & Sons, Nowy Jork 1997.

R.J. Hamilton, P.A. Sewell, Wysokosprawna chromatografia cieczowa, PWN, Warszawa 1982.

R. Mikkelsen, E. Corton, Bioanalytical chemistry, Wiley-Interscience, Hoboken, 2004

R. L. Bertholf, R. E. Winecker, Chromatographic methods in clinical chemistry & toxicology, John Wiley & Sons, Ltd, West Sussex, 2007

Z. Szmal, T. Lipiec, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej; wydanie VII, PZWL, 1997

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Szultka-Młyńska
Prowadzący grup: Magdalena Ligor, Małgorzata Szultka-Młyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zapoznanie się z analityką różnorodnych związków występujących w kosmetykach; pobieranie i przygotowanie próbek, aparatura, techniki rozdzielania, metody analityczne i instrumentalne; błędy pomiarowe, walidacja. Aparatura pomiarowa.

Pełny opis:

Wykłady:

Podstawy chromatografii. Podział metod separacyjnych, przegląd i charakterystyka (HPLC, UHPLC, GC. SFC, IC, GPC, FFF, IFT, CZE, CEC, etc.). Retencja a mechanizm retencji. Ilościowa relacja retencja – struktura (QSRR). Adsorpcja i adsorbenty. Fazy stacjonarne, kolumny, akcesoria. Miniaturyzacja a skala makro. Techniki elektromigracyjne. Metody sprzężone. Metody przygotowania próbek do analizy śladowej. Przykłady zastosowań w różnych wariantach oznaczeń. Walidacja.

Laboratorium:

Ćwiczenia laboratoryjne pozwalają zapoznać się metodami przygotowania próbki (ASE, SFE, P&T, HS, SPME, SDE, LLE, SPE, Empore, Speedisk, MSPD) oraz technikami chromatograficznymi (GC, GC/MS, HPLC, LC/MS/MS, ITP, CZE i CEC) z uwzględnieniem analizy jakościowej i ilościowej wybranych związków wchodzących w skład kosmetyków. Uzupełnieniem ćwiczeń będzie odpowiednie dobranie warunków analizy przy odmiennych systemów detekcji oraz statystyczne opracowanie wyników.

Ćwiczenia: zagadnienia poruszane na wykładach oraz rozwiązywanie problemów dotyczących tematyki laboratoryjnej.

Literatura:

Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii, PWN, Warszawa 2000.

C. F. Poole, S. K. Poole, Chromatography today, Elsevier, Amsterdam 1991.

W. Rödel, G. Wölm. Chromatografia gazowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

J. Pawliszyn, Solid Phase Microextraction, Wiley & Sons, Nowy Jork 1997.

R.J. Hamilton, P.A. Sewell, Wysokosprawna chromatografia cieczowa, PWN, Warszawa 1982.

R. Mikkelsen, E. Corton, Bioanalytical chemistry, Wiley-Interscience, Hoboken, 2004

R. L. Bertholf, R. E. Winecker, Chromatographic methods in clinical chemistry & toxicology, John Wiley & Sons, Ltd, West Sussex, 2007

Z. Szmal, T. Lipiec, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej; wydanie VII, PZWL, 1997

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Szultka-Młyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zapoznanie się z analityką różnorodnych związków występujących w kosmetykach; pobieranie i przygotowanie próbek, aparatura, techniki rozdzielania, metody analityczne i instrumentalne; błędy pomiarowe, walidacja. Aparatura pomiarowa.

Pełny opis:

Wykłady:

Podstawy chromatografii. Podział metod separacyjnych, przegląd i charakterystyka (HPLC, UHPLC, GC. SFC, IC, GPC, FFF, IFT, CZE, CEC, etc.). Retencja a mechanizm retencji. Ilościowa relacja retencja – struktura (QSRR). Adsorpcja i adsorbenty. Fazy stacjonarne, kolumny, akcesoria. Miniaturyzacja a skala makro. Techniki elektromigracyjne. Metody sprzężone. Metody przygotowania próbek do analizy śladowej. Przykłady zastosowań w różnych wariantach oznaczeń. Walidacja.

Laboratorium:

Ćwiczenia laboratoryjne pozwalają zapoznać się metodami przygotowania próbki (ASE, SFE, P&T, HS, SPME, SDE, LLE, SPE, Empore, Speedisk, MSPD) oraz technikami chromatograficznymi (GC, GC/MS, HPLC, LC/MS/MS, ITP, CZE i CEC) z uwzględnieniem analizy jakościowej i ilościowej wybranych związków wchodzących w skład kosmetyków. Uzupełnieniem ćwiczeń będzie odpowiednie dobranie warunków analizy przy odmiennych systemów detekcji oraz statystyczne opracowanie wyników.

Ćwiczenia: zagadnienia poruszane na wykładach oraz rozwiązywanie problemów dotyczących tematyki laboratoryjnej.

Literatura:

Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii, PWN, Warszawa 2000.

C. F. Poole, S. K. Poole, Chromatography today, Elsevier, Amsterdam 1991.

W. Rödel, G. Wölm. Chromatografia gazowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

J. Pawliszyn, Solid Phase Microextraction, Wiley & Sons, Nowy Jork 1997.

R.J. Hamilton, P.A. Sewell, Wysokosprawna chromatografia cieczowa, PWN, Warszawa 1982.

R. Mikkelsen, E. Corton, Bioanalytical chemistry, Wiley-Interscience, Hoboken, 2004

R. L. Bertholf, R. E. Winecker, Chromatographic methods in clinical chemistry & toxicology, John Wiley & Sons, Ltd, West Sussex, 2007

Z. Szmal, T. Lipiec, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej; wydanie VII, PZWL, 1997

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)