Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Związki powierzchniowo czynne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-ChK-ZPC
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Związki powierzchniowo czynne
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Kierunek: Chemia Kosmetyczna - semestr 2
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii organicznej

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 15h wykład

2. 15h konsultacje,

3. 5h praca indywidualna,

4. 15h czas wymagany do przygotowania w procesie oceniania,

5. całkowity czas nakładu pracy studenta to 50h = 2 punkt ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą związków powierzchniowo-czynnych i ich zastosowania w chemii kosmetycznej lub gospodarczej - K_W02

W2: Posiada wiedzę w zakresie syntezy i charakterystyki związków nieorganicznych i organicznych, powierzchniowo-czynnych - K_W03


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi korzystać z rozszerzonej wiedzy w zakresie związków powierzchniowo-czynnych - K_U01

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy w zakresie związków powierzchniowo-czynnych i ich zastosowania - K_K01

K2: Ma świadomość możliwości praktycznego wykorzystania i znaczenia dla gospodarki związków powierzchniowo-czynnych chemicznych - K_K03

K3: ma swoje zdanie na temat związków powierzchniowo-czynnych w chemii kosmetycznej lub gospodarczej - K_K06


Metody dydaktyczne:

Wykład: konwencjonalny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z budową, właściwościami i syntezą związków powierzchniowo czynnych. W trakcie zajęć omawiane są również: klasyfikacja związków powierzchniowo czynnych, metody ich oznaczania, zastosowanie związków powierzchniowo czynnych, ich wpływ na środowisko naturalne.

Pełny opis:

W trakcie wykładu omawiane są różnego rodzaju zagadnienia związane ze związkami powierzchniowo czynnymi. Omawiana jest ogólna budowa związków powierzchniowo czynnych oraz ich klasyfikacja ze względu na: budowę chemiczną, źródła surowców stosowanych do ich produkcji, właściwości użytkowe, oddziaływanie na środowisko naturalne. Omawiane są właściwości fizyczne i biologiczne związków powierzchniowo czynnych. Prezentowane są skróty stosowane w literaturze dotyczącej związków powierzchniowo czynnych. Szczegółowo omawiane są surowce (ich otrzymywanie i właściwości) stosowane do produkcji związków powierzchniowo czynnych. Prezentowane są wybrane wskaźniki jakości produktów pochodzenia tłuszczowego. Omawiane są metody analizy jakościowej i ilościowej związków powierzchniowo czynnych. Przedstawione są składniki wybranych preparatów chemii gospodarczej. W ramach wykładu omawiane są również procesy biodegradacji związków powierzchniowo czynnych.

Literatura:

1. J. Przondo, Związki powierzchniowo czynne i ich zastosowanie w produktach chemii gospodarczej, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2010.

2. R. Zieliński, Surfaktanty - towaroznawcze i ekologiczne aspekty ich stosowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000.

3. W. Malinka, Zarys chemii kosmetycznej, Wydawnictwo Volumed sp. z o.o., Wrocław 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę na podstawie pisemnego egzaminu

Wymagany próg na ocenę dostateczną – 50-60%, dostateczny plus – 61-65%, dobry – 66-75%, dobry plus – 76-80%, bardzo dobry – 81-100%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Tafelska-Kaczmarek
Prowadzący grup: Agnieszka Tafelska-Kaczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Tafelska-Kaczmarek
Prowadzący grup: Agnieszka Tafelska-Kaczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Tafelska-Kaczmarek
Prowadzący grup: Agnieszka Tafelska-Kaczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Tafelska-Kaczmarek
Prowadzący grup: Agnieszka Tafelska-Kaczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)