Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Hyphenated Separation Techniques

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-EN-HST
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Hyphenated Separation Techniques
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: studia stacjonarne II stopnia, Chemistry of Advanced Materials semestr 4
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) General issues of advanced chromatographic and electromigration techniques

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Lecture:

Total student workload Contact hours with teacher:

np.

- participation in lectures - 30 hrs

- consultations - 15 hrs


Self-study hours:

np.

- preparation for lectures - 15 hrs

- writing essays/ papers/ projects - 5 hrs

- reading literature - 5 hrs

- preparation for test/ examination - 30 hrs


Altogether: 100 hrs (7 ECTS)


Laboratory:

Contact hours with teacher:

np.

- participation in lectures - 30 hrs

- consultations - 15 hrs


Self-study hours:

np.

- preparation for lectures - 15 hrs

- writing essays/ papers/ projects - 5 hrs

- reading literature - 5 hrs

- preparation for test/ examination - 30 hrs


Altogether: 100 hrs (7 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Lecture:

W01: uses and explains terminology specific to the subject in English and its equivalent in Polish - K_W01

W02: recognizes and distinguishes between issues related to the subject of classes - K_W13, K_W14

Laboratory:

W01: uses and explains terminology specific to the subject in English and its equivalent in Polish - K_W01

W02: recognizes and distinguishes between issues related to the subject of classes - K_W13, K_W14


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Lecture:

U01: apply theoretical knowledge in practice, including the use of facilities and other small laboratory equipment in a correct and proper way - K_U11.

U02: make measurements - K_U11.

U03: prepare on their own preparations for the tests, analytical procedures - K_U14.

U04: can analyzes, interprets and calculates the results obtained in the laboratory, in the course of his work - K_U11.

U05: can develop analytical methodology - K_U14


Laboratory:

U01: apply theoretical knowledge in practice, including the use of facilities and other small laboratory equipment in a correct and proper way - K_U11.

U02: make measurements - K_U11.

U03: prepare on their own preparations for the tests, analytical procedures - K_U14.

U04: can analyzes, interprets and calculates the results obtained in the laboratory, in the course of his work - K_U11.

U05: can develop analytical methodology - K_U14


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Lecture:

K01: apply appropriate analytical procedures - K_K02.

K02: draw up test reports and notes, which can be used as a basis for the preparation of scientific publications - K_K05.


Laboratory:

Learning outcomes - social competencies K01: apply appropriate analytical procedures - K_K02.

K02: draw up test reports and notes, which can be used as a basis for the preparation of scientific publications - K_K05.


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- informative lecture

- lectures with discussion

Laboratory experiments

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of course is to familiarize students with the theoretical basics and possibilities of the application of modern methods, especially chromatographic techniques in analytics.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Sample preparation using solid phase extraction (SPE) and quantitative analysis by high performance liquid chromatography (HPLC).

Application of GC/MS coupled technique.

Separation of nanoparticles by field-flow fractionation - FFF.

Determination of inorganic ions by ion chromatography.

The determination of volatile organic compounds (VOCs) by use of SPME-GC, P&T-GC and LLE-GC methods.

The comparison of HPLC and UHPLC techniques.

Miniaturized separation techniques: capillary liquid chromatography (nanoLC) and capillary electrophoresis.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. B. Buszewski, E. Dziubakiewicz, M. Szumski [red.], Electromigration techniques, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2013.

2. J.R. Dean, Methods for environmental trace analysis, John Wiley & Sosns Inc., Chichester 2003.

3. B. Ardrey, Liquid chromatography-mass spectrometry: an introduction, John Wiley & Sosns Inc., Chichester 2003.

4. I. Baranowska [Ed.], Handbook of Trace Analysis Fundamentals and Applications, Springer International Publishing 2015.

5. P. Bocek, Analytical capillary isotachophoresis, Verlag Chemie, Weinheim 1987.

6. S. Mitra, Sample preparation techniques in analytical chemistry, Wiley, New Jersey 2003.

7. R.P. W. Scott , Tandem techniques, J. Wiley & Sons, New York 1998.

8. C.F. Poole, The Essence of Chromatography, Elsevier, Amsterdam 2003.

9. J. Pawliszyn [Ed.], Sampling and sample preparation for field and laboratory Elsevier Science B.V., Amsterdam 2002

10. C. F. Poole, S. K. Poole, Chromatography Today, Elsevier, Amsterdam 1991.

11. J. Pawliszyn, Solid Phase Microextraction, Wiley & Sons, New York 1997.

12. D. C. Harris, Quantitative & Qualitative Chemical Analysis, Freeman, New York 1999.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

To pass of laboratory experiments is the knowledge of analytical procedures required for the correct execution of exercises-laboratory analysis, a positive evaluation of the colloquium preceding the exercise include the written report for each experiment – W01, W02, K02

fail - 2 pts (≥50%)

satisfactory - 3 pts (50-60%)

satisfactory plus - 3,5 pts (61-65%)

good - 4 pts (66-75%)

good plus - 4,5 pts (76-80%)

very good - 5 pts (≤81%)

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

Work placement not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Buszewski
Prowadzący grup: Szymon Bocian, Sylwia Studzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Buszewski
Prowadzący grup: Szymon Bocian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)