Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nanochemistry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-EN-N
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nanochemistry
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Specjalność: Chemistry of Advanced Materials - Przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Basic knowledge of: Physics, Inorganic Chemistry, Polymer Chemistry, Physical Chemistry and Instrumental Analysis.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Activities requiring a direct participation of the teacher - Lecture: 30 1

Own work: Supplementing knowledge on its own, based on literature 25 1

Own work: preparation for the final exam 30 1

Activities requiring a direct participation of the teacher - Laboratory: 30 1

Own work: Supplementing knowledge on its own, based on literature 30 1

Own work: Preparation for passing exercises and laboratory 30 1


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) K_W01 - has extended knowledge in the field of basic nanochemistry sections, its development and importance for the progress of strict and natural sciences and knowledge of the world and the development of humanity.

K_W02 - has deep knowledge in the chosen field of chemistry materials.

K_W03 - has basic skills in the field of manufacturing nanomaterials for nanochemistry methods.

K_W05 - knows relationships connecting the chemical compound with the technological process leading to its obtaining, including the quality control of the product and waste management; has knowledge of the creation and development of economic activity related to the production of chemicals and their processing

K_W12 - knows and understands theoretical foundations of various analytical methods and their use in the interpretation of measuring results.

K_W13 - knows advanced techniques used in nanochemical processes.

K_W14 - knows the principles of occupational safety and hygiene in a degree allowing for independent work on a research or measurement position.

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) K_U01 - can use extended knowledge from basic chemistry sections and creatively use it in terms of their specialty.

K_U03 - chemical knowledge in assessing the possibilities of the technological process, including: selection of raw materials, production control, waste management, material balance calculation.

K_U04 - can choose the terms of synthesis and transformation of a natural compound, choose a method of its secretion from a natural source, carry out its analysis and quality assessment.

K_U06 - can prepare a workplace and plan a synthesis process of a specific compound or chemical product.

K_U08 - can find information on the information in scientific and popular scientific journals and chemical databases in Polish, English; It formulates scientific problems in the field of chemistry, looks for their solutions, presents the results of work in the form of written reports in Polish and foreign language and in the form of a self-prepared paper.

K_11 - can design and perform an experiment itself and critically analyze the results; He can apply a sample package of programs for statistical analysis of the experiment.

K-13 - can analyze selected types of spectral methods (eg SEM, TEM, AFM, XRD, NMR, IR, MS) and draw conclusions regarding the structure of compounds; can search and compare with data collected in various databases

K_14 - can use a selected group of analytical methods; It can assess the results of analyzes and discuss measurement errors.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K_K01 - knows its own knowledge and understands the need to further learn throughout life; He can take action alone to expand and deepen chemical knowledge.

K_K02 - can interact in the team (adopting different roles in it) and creatively solve problems regarding scientific research and chemical synthesis.

K_K03 - has awareness of the possibility of practical use and importance for the economy of chemical compounds and new materials and potential threats associated with their use; He can identify and resolve the dilemmas associated with this.

K_K05 - can properly determine priorities to solve determined by themselves or other chemical problems.

K_k07 - can formulate and present opinions about basic chemical issues and achievements in this discipline

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Lecture - assisted by audiovisual devices.


Laboratory classes - traditional form using laboratory equipment. Shows and exercises will be carried out to collect experimental data that will be used when writing final work.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course will be to provide students with basic knowledge of nanochemistry, nanomaterials, chemical synthesis and structural characteristics of nanomaterials, and also the study on their physicochemical, mechanical, and biological properties. The discussed issues will be concern metal nanoparticles, transition metal oxides, thin layers of inorganic materials, high-molecular semiconductors, inorganic-organic hybrid polymers and materials forming self-assembling nanostructures. The lecture will considers elements of inorganic chemistry, physical chemistry, instrumental analysis, chemistry and advanced materials engineering. The aim of the laboratory classes will be to provide students with basic knowledge of the production of modern materials using vapor deposition techniques, sol-gel and chemical synthesis of nanoparticles, their structural characteristics and the study of physicochemical properties.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The lecture will cover the following topics: 1. Basic concepts of nanochemistry, nanomaterials. 1.1. Basic concepts and historical aspects. 1.2. Introduction to the chemistry of nanomaterials. 1.3. Influence of the system size reduction effects on its structure, morphology and properties. 1.4. Physical and chemical properties of nano-objects. 2. Obtaining inorganic nanomaterials. 2.1. Reactions between components in the solid phase. 2.2. Deposition of nano-layers from the gas phase. 2.3. Obtaining materials from solutions. 2.4. Inorganic polymers. 3. Analysis of thin materials. 3.1. Sample imaging techniques (scanning electron microscopy, scanning tunneling microscopy, atomic force microscopy). 3.2. Electron detection (photoelectron spectroscopy, electron spectroscopy Auger, other methods using electron detection). 3.3. Detection of photons (structural studies using X-ray diffraction, X-ray fluorescence, techniques of X-ray energy-scattered spectroscopy, emission spectroscopy of fluorescent radiation). 3.4. Vibrational spectroscopy (IR absorption spectroscopy of reflected radiation, infrared ellipsometry, surface enhanced Raman spectroscopy of scattered radiation). 3.5. Ion detection (secondary ion mass spectrometry). 4. Applications of nanomaterials. 4.1. Applications in electronics, electronics and opto-electronics. 4.2. Applications in medicine. 4.3. Applications in catalysis. 5. Risks related to nanotechnologies. As part of the laboratory classes, it is necessary to perform 6 laboratory exercises, with the estimated time for one laboratory exercise being 5 teaching hours. Laboratory exercises will cover the following topics: 1. Solar cell based on titanium dioxide and raspberry juice. 2. Synthesis and study of silver nanoparticles 3. Photocatalitic properties of titanium dioxide thin films obtained by sol-gel method. 4. Application of X-ray diffraction to studies on nanomaterials. 5. Growth kinetics and determination of diffusion coefficients of ZnO nanoparticles. 6. Synthesis and characterization of layered materials

Literatura: (tylko po angielsku)

1. C. Brėchignac, P. Houdy, M. Lahmani, "Nanomaterials and Nanochemistry", E-MRS, 2007 Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

2. C.N.R. Rao, A. Müller, A.K. Cheetham, ”The Chemistry of Nanomaterials; Synthesis, Properties and Applications”, 2004 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, Weinheim.

3. U. Schubert, N. Hüsing, "Synthesis of Inorganic Materials", 2005 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, Weinheim.

4. T. Kodas, M. Hampden-Smith, "The Chemistry of Metal CVD", VCH 1994.

5. H. Bubert, H. Jenett, “Surface and Thin Film Analysis”, 2002 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, Weinheim.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Lecture

The basis for passing the exam will be to write an examination paper on the topic chosen by the student.

The assessment will be: knowledge of the basic sections of nanochemistry, its development and importance for the progress of science, skills in the field of material production, knowledge of the relationship between a chemical compound and the technological process leading to its obtaining, including product quality control and waste management; knowledge in the field enabling the creation and development of economic activities related to the production of chemical substances and their processing; knowledge of the theoretical basis of various analytical methods and their use in the analysis of nanomaterials.

Laboratory classes

Completion of the exercise will be based on a report describing the results obtained during the laboratory classes. The report (in English) will consist of the theoretical part, the descriptive part and the interpretation of the results obtained during the classes.

Reports on the performance of the laboratory task will be assessed on a scale of 0-10 points. The final grade for passing the Laboratory will be issued on the basis of the sum of points collected during the implementation of 6 exercises.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

It is not expected

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Piszczek
Prowadzący grup: Piotr Piszczek, Aleksandra Radtke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)