Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Polymer Synthesis and Processing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-EN-PSP
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polymer Synthesis and Processing
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: studia stacjonarne II stopnia, Chemistry of Advanced Materials semestr 4
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza w zakresie chemii organicznej i chemii fizycznej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- wykłady - 30 godz.

- konsultacje: 15 godz. .

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu:

- praca samodzielna - 15 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 15 godz.

W sumie: 75 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Ma wiedzę z zakresu chemii polimerów - K_W03

W2: Student charakteryzuje budowę, właściwości i zastosowanie polimerów w różnych gałęziach gospodarki - K_W03

W3: Student zna podstawowe metody otrzymywania polimerów - K_W03

W4: Student zna podział polimerów pod względem budowy i pochodzenia - K_W03

W5: Student charakteryzuje proces polimeryzacji addycyjnej - K_W03

W6: Student opisuje proces polikondensacji - K_W03

W7: Student zna przykłady polimerów otrzymywanych metodami poliaddycji i polikondensacji - K_W03

W8: Student ma wiedzę z zakresu metod przetwórstwa polimerów - K_W03, K W10

W9. Student charakteryzuje zastosowanie różnych technik obróbki K_W03

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi nazwać polimery zgodnie z konwencją zwyczajową i zalecaną przez IUPAC - K_U01

U2: potrafi poprawnie używać terminów: polimer, mer, monomer, jednostka konstytucyjna, polikondensacja, poliaddycja - K_U01

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student myśli analitycznie: Dostrzega zależności i poprawnie wyciąga wnioski z wykorzystaniem zasad logiki- K_K01

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Skrócony opis:

Tematyka dotyczy wybranych zagadnień z dziedziny wiedzy o polimerach.

Omówione będą pojęcia związane z polidyspersją i średnimi masami cząsteczkowych polimerów. Termodynamika i kinetyka polimeryzacji. Sposoby otrzymywania polimerów. Urządzenia stosowane w przetwórstwie polimerów. Przygotowanie folii, rur i butelek z różnych materiałów polimerowych.

Pełny opis:

WYKŁAD: W trakcie wykładów studenci zostaną zapoznani z podstawową terminologią dotyczącą polimerów.

Polimery naturalne i syntetyczne.

Znaczenie i zastosowanie polimerów.

Mechanizmy syntezy polimerów. Polimeryzacja stopniowa i łańcuchowa, mechanizmy, przykłady reakcji, różnice, polimeryzacja rodnikowa i jonowa.

Przegląd metod przetwórstwa polimerów (wytłaczanie, wtrysk).

Literatura:

1. C. Tanford, Physical Chemistry of Macromolecules, Wiley, New York 1963.

2. J. Brandrup, E.H. Immergut, Polymer Handbook, Wiley, New York, 1989.

3. John Scheirs; Compositional and failure analysis of polymers; John Wiley & Sons, LTD 2000.

4. P. J. Flory, Principles of Polymer Chemistry. New York 1953.

5. J. W. Nicholson, The chemistry of polymers, Royal Society of Chemistry, Cambridge, 1997

6. B. J. Hunt, M. I. James (eds), Polymer characterization, Blackie Academic & Professional, Chapman & Hall, London, 1993.

7. L. Reich, S. S. Stivala, Elements of Polymer Degradation, McGraw-Hill Book Company, New York 1971

8. I. M. Ward, Ian Macmillan, Mechanical properties of solid polymers, Wiley- Interscience, London 1971.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- examination W1-W9 U1, U2

Assessment criteria:

fail- below 50 pts (50%)

satisfactory- 50-60 pts (50-60%)

satisfactory plus- 61-65 pts (61-65%)

good – 66-75 pts (66-75%)

good plus- 76-80 pts (76-80%)

very good- 81-100 pts (81-100%)

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

„not applicable”

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nowaczyk
Prowadzący grup: Jacek Nowaczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)