Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminar and diploma laboratory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-EN-SD
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminar and diploma laboratory
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Specjalność: Chemistry of Advanced Materials - Semestr 3
studia stacjonarne II stopnia, Chemistry of Advanced Materials semestr 4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 26.00 LUB 48.00 LUB 25.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours: 30 hrs of seminar

Individual work:

Realisation of diploma work – 400 hrs

Preparation to evaluation proces - 120 hrs

Altogether: 550 hrs.

550h:25ECTS/H = 22 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student has in-depth knowledge of a selected branch of chemistry, knows basic literature from the thesis subject - K_W01, K_W02

(K_W03, K_W05, K_W09-K_W14)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student is able to take advantage of extended knowledge covering main branches of chemistry and use it creatively within the range of his/her specialisation. - K_U01

U2: Student is able to find information in scientific journals and popular science magazines as well as chemical databases published in both Polish and English - K_U08

(K_U03-K_U07, K_U11-K_U14)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student is aware of his/her level of knowledge and understands the need for lifelong learning. Student is able to undertake actions to extend and deepen the knowledge of chemistry.- K_K01

K2: Student can formulate and present opinions on fundamental chemical issues and developments in this area.- K_K07

K3: Student works systematically, can independently use literature - K_K06


Metody dydaktyczne:

Conventional lecture using multimedia presentations; team working, round table discussion and seminars with multimedia presentations followed by group and individual discussion

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- okrągłego stołu
- projektu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

The aim of diploma seminar is preparing the student to write Master’s thesis and presentation of the results. Within hours devoted to diploma work student performs planned experiments and is preparing the thesis.

Pełny opis:

Seminar includes:

- General guidelines for the preparation of MSc Theses

- Structuring laboratory and project reports.

- Factors to consider in designing a thesis.

- Information search - references and sources

- Intellectual property rights

- Team working and individual work of student

- Communication skills – presenting results of MSc Thesis (each student will present two oral reports associated with MSc Thesis – first general one, the second – related with the obtained experimental results)

Literatura:

Basic

1. Evans D., Gruba P., Zobel J., How to Write a Better Thesis. 3rd ed. New York: Springer, Cham, 2014.

2. Fisher E., Thomson R. Enjoy Writing Your Science Thesis or Dissertation!, Imperial College Press, London, 2014.

3. Scientific literature related with the theme of a given thesis

Supplementary

1. Ridley D., The literature review: a step-by-step guide for students. Los Angeles, CA: Sage, 2012.

2. Jharotia, A., Research Misconduct and Plagiarism. In book: Citation, References & Plagiarism: Role of Libraries, Publisher: Y K Publishers, 2018, pp.54-61.

3. Smith R.V., Densmore L.D., Lener E.F., Graduate research. A guide for students in the sciences, Academic Press, London, 2016.

4. Carter M., Designing science presentations: A visual guide to figures, papers, slides, posters, and more, 1st ed., Academic Press, London, 2013.

5. Robson C., How to do a research project – a guide for undergraduate students. Oxford, Blackwell 2007

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods: graded credit

Assessment criteria:

• oral presentation – scientific content, clarity and quality of the presentation

• discussion - ability of discussing and answering questions

Assessment of oral presentation will verify the following outcomes:

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W08, K_U01, K_U08, K_K01, K_K07

Assessment of the discussion abilities will verify the following outcomes: K_U01, K_U08, K_K06, K_K07

Threshold limits: (3) satisfactory - 50-60%, (3+) satisfactory plus - 61-65%, (4) good - 66-75%, (4+) good plus - 76-81%, (5) very good - 82-100%

Praktyki zawodowe:

not relevant

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 250 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kujawski, Tomasz Ligor
Prowadzący grup: Wojciech Kujawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

The aim of diploma seminar is preparing the student to write Master’s thesis and presentation of the results. Within hours devoted to diploma work student performs planned experiments and is preparing the thesis.

Pełny opis:

Seminar includes:

- General guidelines for the preparation of MSc Theses

- Structuring laboratory and project reports.

- Factors to consider in designing a thesis.

- Information search - references and sources

- Intellectual property rights

- Team working and individual work of student

- Communication skills – presenting results of MSc Thesis (each student will present two oral reports associated with MSc Thesis – first general one, the second – related with the obtained experimental results)

Literatura:

Basic

1. Evans D., Gruba P., Zobel J., How to Write a Better Thesis. 3rd ed. New York: Springer, Cham, 2014.

2. Fisher E., Thomson R. Enjoy Writing Your Science Thesis or Dissertation!, Imperial College Press, London, 2014.

3. Scientific literature related with the theme of a given thesis

Supplementary

1. Ridley D., The literature review: a step-by-step guide for students. Los Angeles, CA: Sage, 2012.

2. Jharotia, A., Research Misconduct and Plagiarism. In book: Citation, References & Plagiarism: Role of Libraries, Publisher: Y K Publishers, 2018, pp.54-61.

3. Smith R.V., Densmore L.D., Lener E.F., Graduate research. A guide for students in the sciences, Academic Press, London, 2016.

4. Carter M., Designing science presentations: A visual guide to figures, papers, slides, posters, and more, 1st ed., Academic Press, London, 2013.

5. Robson C., How to do a research project – a guide for undergraduate students. Oxford, Blackwell 2007

Uwagi:

none

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 250 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kujawski, Tomasz Ligor
Prowadzący grup: Wojciech Kujawski, Aleksandra Radtke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

The aim of diploma seminar is preparing the student to write Master’s thesis and presentation of the results. Within hours devoted to diploma work student performs planned experiments and is preparing the thesis.

Pełny opis:

Seminar includes:

- General guidelines for the preparation of MSc Theses

- Structuring laboratory and project reports.

- Factors to consider in designing a thesis.

- Information search - references and sources

- Intellectual property rights

- Team working and individual work of student

- Communication skills – presenting results of MSc Thesis (each student will present two oral reports associated with MSc Thesis – first general one, the second – related with the obtained experimental results)

Literatura:

Basic

1. Evans D., Gruba P., Zobel J., How to Write a Better Thesis. 3rd ed. New York: Springer, Cham, 2014.

2. Fisher E., Thomson R. Enjoy Writing Your Science Thesis or Dissertation!, Imperial College Press, London, 2014.

3. Scientific literature related with the theme of a given thesis

Supplementary

1. Ridley D., The literature review: a step-by-step guide for students. Los Angeles, CA: Sage, 2012.

2. Jharotia, A., Research Misconduct and Plagiarism. In book: Citation, References & Plagiarism: Role of Libraries, Publisher: Y K Publishers, 2018, pp.54-61.

3. Smith R.V., Densmore L.D., Lener E.F., Graduate research. A guide for students in the sciences, Academic Press, London, 2016.

4. Carter M., Designing science presentations: A visual guide to figures, papers, slides, posters, and more, 1st ed., Academic Press, London, 2013.

5. Robson C., How to do a research project – a guide for undergraduate students. Oxford, Blackwell 2007

Uwagi:

none

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: Jerzy Łukaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The aim of diploma seminar is preparing the student to write Master’s thesis and presentation of the results. Within hours devoted to diploma work student performs planned experiments and is preparing the thesis.

Pełny opis:

Seminar includes:

- General guidelines for the preparation of MSc Theses

- Structuring laboratory and project reports.

- Factors to consider in designing a thesis.

- Information search - references and sources

- Intellectual property rights

- Team working and individual work of student

- Communication skills – presenting results of MSc Thesis (each student will present two oral reports associated with MSc Thesis – first general one, the second – related with the obtained experimental results)

Literatura:

Basic

1. Evans D., Gruba P., Zobel J., How to Write a Better Thesis. 3rd ed. New York: Springer, Cham, 2014.

2. Fisher E., Thomson R. Enjoy Writing Your Science Thesis or Dissertation!, Imperial College Press, London, 2014.

3. Scientific literature related with the theme of a given thesis

Supplementary

1. Ridley D., The literature review: a step-by-step guide for students. Los Angeles, CA: Sage, 2012.

2. Jharotia, A., Research Misconduct and Plagiarism. In book: Citation, References & Plagiarism: Role of Libraries, Publisher: Y K Publishers, 2018, pp.54-61.

3. Smith R.V., Densmore L.D., Lener E.F., Graduate research. A guide for students in the sciences, Academic Press, London, 2016.

4. Carter M., Designing science presentations: A visual guide to figures, papers, slides, posters, and more, 1st ed., Academic Press, London, 2013.

5. Robson C., How to do a research project – a guide for undergraduate students. Oxford, Blackwell 2007

Uwagi:

none

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 250 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: Ewa Olewnik-Kruszkowska, Paweł Pomastowski, Aleksandra Radtke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The aim of diploma seminar is preparing the student to write Master’s thesis and presentation of the results. Within hours devoted to diploma work student performs planned experiments and is preparing the thesis.

Pełny opis:

Seminar includes:

- General guidelines for the preparation of MSc Theses

- Structuring laboratory and project reports.

- Factors to consider in designing a thesis.

- Information search - references and sources

- Intellectual property rights

- Team working and individual work of student

- Communication skills – presenting results of MSc Thesis (each student will present two oral reports associated with MSc Thesis – first general one, the second – related with the obtained experimental results)

Literatura:

Basic

1. Evans D., Gruba P., Zobel J., How to Write a Better Thesis. 3rd ed. New York: Springer, Cham, 2014.

2. Fisher E., Thomson R. Enjoy Writing Your Science Thesis or Dissertation!, Imperial College Press, London, 2014.

3. Scientific literature related with the theme of a given thesis

Supplementary

1. Ridley D., The literature review: a step-by-step guide for students. Los Angeles, CA: Sage, 2012.

2. Jharotia, A., Research Misconduct and Plagiarism. In book: Citation, References & Plagiarism: Role of Libraries, Publisher: Y K Publishers, 2018, pp.54-61.

3. Smith R.V., Densmore L.D., Lener E.F., Graduate research. A guide for students in the sciences, Academic Press, London, 2016.

4. Carter M., Designing science presentations: A visual guide to figures, papers, slides, posters, and more, 1st ed., Academic Press, London, 2013.

5. Robson C., How to do a research project – a guide for undergraduate students. Oxford, Blackwell 2007

Uwagi:

none

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 250 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: Ewa Olewnik-Kruszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The aim of diploma seminar is preparing the student to write Master’s thesis and presentation of the results. Within hours devoted to diploma work student performs planned experiments and is preparing the thesis.

Pełny opis:

Seminar includes:

- General guidelines for the preparation of MSc Theses

- Structuring laboratory and project reports.

- Factors to consider in designing a thesis.

- Information search - references and sources

- Intellectual property rights

- Team working and individual work of student

- Communication skills – presenting results of MSc Thesis (each student will present two oral reports associated with MSc Thesis – first general one, the second – related with the obtained experimental results)

Literatura:

Basic

1. Evans D., Gruba P., Zobel J., How to Write a Better Thesis. 3rd ed. New York: Springer, Cham, 2014.

2. Fisher E., Thomson R. Enjoy Writing Your Science Thesis or Dissertation!, Imperial College Press, London, 2014.

3. Scientific literature related with the theme of a given thesis

Supplementary

1. Ridley D., The literature review: a step-by-step guide for students. Los Angeles, CA: Sage, 2012.

2. Jharotia, A., Research Misconduct and Plagiarism. In book: Citation, References & Plagiarism: Role of Libraries, Publisher: Y K Publishers, 2018, pp.54-61.

3. Smith R.V., Densmore L.D., Lener E.F., Graduate research. A guide for students in the sciences, Academic Press, London, 2016.

4. Carter M., Designing science presentations: A visual guide to figures, papers, slides, posters, and more, 1st ed., Academic Press, London, 2013.

5. Robson C., How to do a research project – a guide for undergraduate students. Oxford, Blackwell 2007

Uwagi:

none

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)