Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Materials in Coordination Chemistry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-EN-W-MCC
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Materials in Coordination Chemistry
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Specjalność: Chemistry of Advanced Materials - Przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii nieorganicznej, chemii koordynacyjnej i chemii fizycznej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

30 h - Wykład

30 h - Ćwiczenia

30 h - Konsultacje

30 h - Zadania domowe

30 h - Przygotowanie do egzaminu

Całkowity czas nakładu pracy studenta to 150 h (6 ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. K_W01 ma pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów chemii, jej rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości

W2. K_W02 ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie chemii

W3. K_W11 posiada wiedzę w zakresie chemii metali przejściowych oraz o kierunkach jej rozwoju i najnowszych odkryciach

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. K_U01 potrafi korzystać z pogłębionej wiedzy z różnych działów chemii oraz twórczo wykorzystać ją w zakresie swojej specjalności

U2. K_U08 potrafi samodzielnie wyszukać informacje w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz chemicznych bazach danych w języku polskim, angielskim; formułuje problemy naukowe z zakresu chemii, szuka ich rozwiązania, przedstawia wyniki pracy w formie raportów pisemnych w języku polskim i obcym oraz w formie samodzielnie przygotowanego referatu

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. K_K01 zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego uczenia się przez całe życie; potrafi samodzielnie podjąć działania w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy chemicznej.

K2. K_K03 posiada świadomość możliwości praktycznego wykorzystania i znaczenia dla gospodarki związków chemicznych i nowych materiałów oraz potencjalnych zagrożeń związanych z ich wykorzystywaniem; potrafi zidentyfikować i rozstrzygnąć związane z tym dylematy

K3. K_K07 potrafi formułować i przedstawiać opinie na temat podstawowych zagadnień chemicznych i osiągnięć w tej dyscyplinie

Metody dydaktyczne:

Wykład (prezentacja w programie MS Office Power Point);

Ćwiczenia z pokazem (prezentacja w programie MS Office Power Point, dyskusja, pokaz, prezentacja zagadnień opracowanych przez studentów)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- punktowana
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku
- sytuacyjna
- WebQuest

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć będzie przekazanie studentom wiedzy z zakresu nowoczesnych materiałów nieorganicznych oraz przedstawienie trendów w nowoczesnej chemii koordynacyjnej pod kątem zastosowania zaawansowanych materiałów nieorganicznych w przemyśle i w ochronie środowiska.

Pełny opis:

Treści programowe kursu obejmują:

1. Znaczenie chemii koordynacyjnej z punktu widzenia przemysłu i środowiska

2. Pewne aspekty chemii ciała stałego pierwiastków d-elektronowych

a. Roztwory stałe

b. Elektrolity stałe

c. Pigmenty nieorganiczne

d. Chemia materiałów molekularnych (magnesy molekularne, ciekłe

kryształy nieorganiczne)

3. Związki „mixed-valence”

a. Wprowadzenie

b. Podstawy teoretyczne związków „mixed-valence”

c. Klasyfikacja i charakterystyka układów „mixed-valence”

4. Chemia wielordzeniowych związków metali przejściowych

a. Nowoczesne ligandy mostkujące

b. Kontrolowana synteza wielordzeniowych związków metali przejściowych

c. Przykłady wielordzeniowych klasterów okso-hydrokso

d. Przykłady polioksometalanów (POMs)

5. Trendy w nowoczesnej chemii koordynacyjnej

a. Podstawy chemii supramolekularnej

b. Fotochemia i fotofizyka związków koordynacyjnych (z uwzględnieniem

przełączników fluorescencyjnych i urządzeń fotomolekularnych)

c. Inżynieria kryształu: sieci metalo-organiczne (MOFs)

6. Korozja metali

a. Rola filmów tlenkowych

b. Rola nadpotencjału

c. Inhibitory korozji

Literatura:

1. J.R. Gispert, “Coordination Chemistry”, 2008, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

2. T.W. Swaddle, “Inorganic chemistry. An Industrial and Environmental Perspective”, 1990, Academic Press, San Diego, USA

3. D.F. Shriver, P.W. Atkins, T.L. Overton, J.P. Rourke, M.T. Weller, F.A. Armstrong, “Inorganic Chemistry”, 2006, Oxford University Press, New York

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: zaliczenie w formie egzaminu pisemnego (60%)

Ćwiczenia: ocena prezentacji zagadnień opracowanych przez studentów (40%)

Sposób weryfikacji efektów uczenia się:

Egzamin: W1, W2, W3, K1

Prezentacja studencka: U1, U2, K2, K3

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Topolski
Prowadzący grup: Aleksandra Radtke, Adrian Topolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Topolski
Prowadzący grup: Aleksandra Radtke, Adrian Topolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)