Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Organometalic and Bioinorganic Materials

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-EN-W-OBM
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Organometalic and Bioinorganic Materials
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Specjalność: Chemistry of Advanced Materials - Przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej, analitycznej i organicznej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w laboratoriach – 60 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do pracowni – 5 h

- przygotowanie do kolokwiów – 10 hEfekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu podstawowych działów chemii – K_W01

W2: posiada wiedzę w zakresie syntezy i charakterystyki związków organicznych i metaloorganicznych – K_W03

W3: Potrafi prawidłowo zaplanować eksperymenty oraz zweryfikować uzyskane wyniki – K_W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje rozszerzoną wiedzę z podstawowych działów chemii – K_U01

U2: Potrafi wyszukać w literaturze sposoby syntezy, badania składu oraz właściwości związków naturalnych i syntetycznych – K_U08


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę dalszego uczenia się; potrafi samodzielnie podjąć działania w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy chemicznej – K_K01

K2: Potrafi współdziałać w zespole i rozwiązywać problemy dotyczące badań naukowych oraz syntezy chemicznej – K_K02

K3: Ma świadomość profesjonalizmu, doceniania uczciwości intelektualnej i przestrzegania etyki zawodowej, zarówno w działaniach własnych, jak i innych osób – K_K06


Metody dydaktyczne:

Laboratorium:

Syntezy preparatów i analizy otrzymanych związków zakończone sporządzaniem opracowań.


Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami syntezy wybranych związków metaloorganicznych i ich zastosowania w syntezie organicznej. Ponadto student zdobywa umiejętność syntezy i charakterystyki strukturalnej związków koordynacyjnych mających zastosowanie we współczesnej medycynie.

Studenci zdobędą umiejętność wykonywania eksperymentów w warunkach bezwodnych oraz beztlenowych, w atmosferze gazu obojętnego.

Pełny opis:

Laboratorium:

Synteza i reakcje głównych klas związków metaloorganicznych: magnezo-, cynko-, miedzio-, tytano- i boroorganicznych. Techniki pracy z substancjami wrażliwymi na wilgoć i powietrze.

1. Reakcja Grignarda, synteza związku magnezoorganicznego i jego reakcja z ketonem.

2. Reakcja Barbiera, addycja związku cynkoorganicznego do aldehydu.

3. Synteza związku miedzioorganicznego i jego reakcja z ,-nienasyconym ketonem.

4. Synteza kwasu aryloboronowego.

5. Reakcja Suzuki, sprzęganie kwasu boronowego z bromkiem arylowym katalizowane kompleksem palladu, synteza układów biarylowych.

6. Asymetryczna epoksydacja Sharplesa katalizowana związkami tytanu.

7. Reakcja metatezy olefin z zamknięciem pierścienia (RCM) prowadzona za pomocą katalizatora Grubsa.

Synteza i charakterystyka strukturalna związków koordynacyjnych platyny(II), rutenu(III) i złota(I):

8. Synteza cis-[PtCl2(NH3)] – pierwszego nieorganicznego chemioterapeutyku.

9. Synteza i badania strukturalne [RuCl2(dmso)4].

10. Kompleks złota(I) – [AuCl(PEt3)] – synteza i badania strukturalne.

Literatura:

1. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers, Organic Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 2001.

2. M. B. Smith, J. March, March’s Advanced Organic Organic Chemistry, 6th Ed., J Wiley, Hoboken, 2007.

3. Organic Chemistry, G. Solomons, C. Fryhle, 7th edition, J. Wiley, New York, 2000.

4. J. M. Perez, M.A. Fuertes, C. Alonso, Metal Compounds in Cancer Chemotherapy, Research Singpost, India 2005.

5. K. Nakamoto, Infrared and Raman Spectra of Inorganic Coordination Compounds, John Wiley & Sons, 1997.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

Laboratorium: K_W03, K_W09, K_U01, K_U08

Kryteria oceniania:

Laboratorium: zaliczenie na ocenę na podstawie wyników uzyskanych z kolokwium (50%) i opisów wykonanych preparatów (50%), ocena ciągła studenta w czasie zajęć

Wymagany próg na ocenę dostateczną – 50%, dostateczny plus – 61%, dobry – 66%, dobry plus – 76%, bardzo dobry – 81%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Krzemiński
Prowadzący grup: Marek Krzemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Krzemiński
Prowadzący grup: Marek Krzemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Krzemiński
Prowadzący grup: Marek Krzemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)