Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia związków naturalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-O-CZN
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia związków naturalnych
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Stacjonarne studia drugiego stopnia - Chemia - Semestr 2
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej, analitycznej i organicznej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w wykładach – 15 h

- udział w laboratoriach – 40 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do pracowni – 40 h

- przygotowanie do kolokwiów – 10 h

- przygotowanie do egzaminu – 40 h

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim – 5 h


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu podstawowych działów chemii – K_W01

W2: Posiada wiedzę w zakresie syntezy i charakterystyki związków naturalnych – K_W03

W3: Potrafi prawidłowo zaplanować eksperymenty oraz zweryfikować uzyskane wyniki – K_W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje rozszerzoną wiedzę z podstawowych działów chemii – K_U01

U2: Potrafi syntezować i przekształcać związki naturalne, wydzielać je ze źródeł naturalnych i analizować – K_U04

U3: Potrafi wyszukać w literaturze sposoby syntezy, badania składu oraz właściwości związków naturalnych – K_U08


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę dalszego uczenia się; potrafi samodzielnie podjąć działania w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy chemicznej – K_K01

K2: Potrafi współdziałać w zespole i rozwiązywać problemy dotyczące badań naukowych oraz syntezy chemicznej – K_K02

K3: Ma świadomość profesjonalizmu, doceniania uczciwości intelektualnej i przestrzegania etyki zawodowej, zarówno w działaniach własnych, jak i innych osób – K_K06


Metody dydaktyczne:

Wykład:

Wykład konwencjonalny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.


Laboratorium:

Syntezy preparatów i analizy otrzymanych związków zakończone sporządzaniem opracowań.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi grupami związków naturalnych, ich pozyskiwaniem ze źródeł naturalnych, budową, właściwościami oraz laboratoryjnymi metodami syntezy.

Poznanie chemii związków naturalnych – lipidów, sacharydów i polisacharydów alkaloidów, peptydów, przekazywania informacji na poziomie molekularnym, biosyntezy lipidów i węglowodanów.

Pełny opis:

Wykład:

Lipidy - kwasy tłuszczowe, tłuszcze, oleje i woski, fosfolipidy, sfingolipidy, terpeny, kauczuk, steroidy. Biosynteza kwasów tłuszczowych, terpemów i cholesterolu.

Sacharydy i polisacharydy – modyfikacje celulozy i skrobi, produkty fermentacji, kwas mlekowy i jego pochodne i zastosowania. Alkaloidy, główne grupy i ich właściwości, wybrane metody syntezy: reakcja Bischlera-Napieralskiego, Picteta-Spenglera, synteza Scraupa i Combesa. Porfiryny, synteza i występowanie w związkach naturalnych.

Aminokwasy i peptydy, struktura, synteza i analiza peptydów.

Laboratorium:

Syntezy z udziałem naturalnych związków organicznych. Wydzielanie związków naturalnych ze źródeł naturalnych. Analiza i ocena czystości związków naturalnych.

Literatura:

A. Kołodziejczyk, Związki naturalne, Wyd. 2, PWN 2004.

J. McMurry, Chemia Organiczna T. 4 i 5, Wyd. 3, PWN, Warszawa, 2007/2010.

I. Vogel, Preparatyka organiczna, wyd. 3, Warszawa, WNT, 2006.

R. Kasprzykowska, A. S. Kołodziejczyk, K. Stachowiak, E. Jankowska, Preparatyka i analiza związków naturalnych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2009.

Efekty uczenia się:

Student objaśnia sposoby powstawania wybranych związków chemicznych w środowisku naturalnym.

Student dobiera warunki syntezy i przekształcenia chemicznego związku naturalnego. Student wybiera metodę wydzielania związku organicznego z naturalnego źródła, analizuje wydzieloną próbkę i ocenia jej jakość.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

Wykład: K_W01, K_W03, K_W09

Laboratorium: K_W03, K_W09, K_U04, K_U08

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny; ocena końcowa wynika z liczby punktów zdobytych z egzaminu;

Wymagany próg na ocenę dostateczną – 50%, dostateczny plus – 61%, dobry – 66%, dobry plus – 76%, bardzo dobry – 81%.

Laboratorium: zaliczenie na ocenę na podstawie wyników uzyskanych z kolokwiów (60%) i opisów wykonanych preparatów (40%), ocena ciągła studenta w czasie zajęć

Wymagany próg na ocenę dostateczną – 50%, dostateczny plus – 61%, dobry – 66%, dobry plus – 76%, bardzo dobry – 81%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Krzemiński
Prowadzący grup: Marek Krzemiński, Jacek Ścianowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Identyczny jak w części "Informacje ogólne".

Pełny opis:

Identyczny jak w części "Informacje ogólne".

Literatura:

Identyczna jak w części "Informacje ogólne".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Krzemiński
Prowadzący grup: Marek Krzemiński, Karina Mroczyńska, Jacek Ścianowski, Agnieszka Tafelska-Kaczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Identyczny jak w części "Informacje ogólne".

Pełny opis:

Identyczny jak w części "Informacje ogólne".

Literatura:

Identyczna jak w części "Informacje ogólne".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Krzemiński
Prowadzący grup: Marek Krzemiński, Jacek Ścianowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Identyczny jak w części "Informacje ogólne".

Pełny opis:

Identyczny jak w części "Informacje ogólne".

Literatura:

Identyczna jak w części "Informacje ogólne".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Krzemiński
Prowadzący grup: Marek Krzemiński, Jacek Ścianowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Identyczny jak w części "Informacje ogólne".

Pełny opis:

Identyczny jak w części "Informacje ogólne".

Literatura:

Identyczna jak w części "Informacje ogólne".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)