Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Laboratorium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-O-LD
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Laboratorium dyplomowe
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Seminarium i praca magisterska (drugi stopień)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów wchodzących w zakres kierunku chemia, umiejętność rozwiązywania problemów

Całkowity nakład pracy studenta:

Liczba godzin zajęć 60


Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: laboratorium i konsultacje z nauczycielem akademickim 110h


Praca własna: studia literaturowe, przygotowanie do pracy laboratoryjnej 15h


Całkowity nakład pracy studenta to 125h.

125h:25ECTS/H = 5 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: posiada rozszerzoną wiedzę z różnych działów chemii

W2: ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie umożliwiającą prowadzenie prac badawczych

W3: zna metody analityczne i instrumentalne wykorzystywane w chemii

W4: zna aktualna literaturę specjalistyczną w zakresu studiowanego kierunku

W5: zna metody wykorzystywane do interpretacji i walidacji wyników

(K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W09, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi korzystać z nabytej wiedzy w laboratorium badawczym

U2: potrafi dobrać warunki analizy i identyfikacji wybranych związków

U3: potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment oraz przeanalizować wyniki

U4: posługuje się metodami analitycznymi i zaawansowanymi technikami instrumentalnymi w laboratorium badawczym

U5: potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki analiz i przedyskutować błędy pomiarowe

U6: potrafi korzystać z aktualnych źródeł literaturowych zarówno w jęz. polskim jak i angielskim

(K_U06, K_U08, K_U11, K_U12, K_U14)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi pracować w zespole i efektywnie organizować pracę

K2: dostrzega problem i potrafi go rozwiązać

K3: wyciąga i formułuje wnioski z własnych badań

K4: stosuje zasady pracy w laboratorium chemicznym

K5: wykonuje powierzone zadania

K_K01 - K_K07

Metody dydaktyczne:

laboratorium

Skrócony opis:

Program przedmiotu obejmuje 60 h laboratorium magisterskiego

Pełny opis:

Program przedmiotu obejmuje 60 h laboratorium magisterskiego, stanowi przygotowanie do samodzielnego wykonania pracy magisterskiej w ramach następującej tematyki zgodnej z tematyką Katedry/Zakładu, gdzie realizowana jest praca

Literatura:

Wydawnictwa monograficzne, źródłowa literatura naukowa, zgodnie z tematyką pracy magisterskiej i zaleceniami opiekuna pracy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie oceny z pracowni: Podstawą oceny jest: wykonanie zadań laboratoryjnych sformułowanych przez opiekuna pracy, stopień opanowania podstawowych technik badawczych związanych z tematem pracy magisterskiej, przygotowanie, indywidualnego, podstawowego stanowiska pracy do wykonania badań własnych

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: Bogusław Buszewski, Sebastian Drużyński, Renata Gadzała-Kopciuch, Anna Ilnicka, Borys Ośmiałowski, Paweł Pomastowski, Aleksandra Radtke, Sylwia Studzińska, Robert Szczęsny, Adrian Topolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: Mariusz Bosiak, Anna Ilnicka, Aneta Jastrzębska, Marek Krzemiński, Krzysztof Mazurek, Jacek Nowaczyk, Borys Ośmiałowski, Piotr Piszczek, Szymon Śmiga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)