Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Laboratorium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S2-O-LD/sr
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Laboratorium dyplomowe
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Seminarium i praca magisterska (drugi stopień)
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 12.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów wchodzących w zakres kierunku chemia, umiejętność rozwiązywania problemów

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

60 h - godziny realizowane z udziałem nauczycieli

90 h - czas poświęcony na pracę indywidualną studenta

- praca własna nad realizowanym projektem - 40 h

- przygotowanie do egzaminu - 20 h

- zbieranie i czytanie literatury naukowej - 20 h

- przygotowanie pracy dyplomowej – 10 h

Łącznie: 150 h (6 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: posiada rozszerzoną wiedzę z różnych działów chemii (K_W01)

W2: ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie umożliwiającą prowadzenie prac badawczych (K_W02)

W3: zna metody analityczne i instrumentalne wykorzystywane w chemii (K_W12).

W4: zna zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym (K_W14).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi korzystać z nabytej wiedzy w laboratorium badawczym (K_U01).

U2: potrafi dobrać warunki analizy i identyfikacji wybranych związków (K_U014)

U3: potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment oraz przeanalizować wyniki (K-U11).

U4: posługuje się metodami analitycznymi i zaawansowanymi technikami instrumentalnymi w laboratorium badawczym (K_U14).

U5: potrafi korzystać z aktualnych źródeł literaturowych zarówno w jęz. polskim jak i angielskim (K_U08).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi pracować w zespole i efektywnie organizować pracę (K_K02)

K2: dostrzega problem i potrafi go rozwiązać (K_K05).

K3: wyciąga i formułuje wnioski z własnych badań (K_K07).

K4: wykonuje powierzone zadania (K_K05)

Metody dydaktyczne:

Praca laboratoryjna:

- projektowanie doświadczeń,

- wykonanie doświadczeń z wykorzystaniem różnorodnych technik i urządzeń laboratoryjnych właściwych dla wybranego laboratorium i tematyki badawczej,

- analiza i opracowanie uzyskanych wyników,

- praca z literaturą naukową,

- dyskusja.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna
- projektu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego, stworzenia planu pracy, studiowania literatury i jej krytycznej analizy, przeprowadzenia badań empirycznych, zebrania i interpretacji danych, sformułowania wniosków oraz napisania na tej podstawie pracy dyplomowej. Student zostanie zapoznany z metodyką tworzenia prac o charakterze monografii naukowej - pracy dyplomowej i otrzyma wsparcie techniczne w samodzielnym przygotowywaniu i redagowaniu pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Program przedmiotu obejmuje 75 h laboratorium dyplomowego, stanowi przygotowanie do samodzielnego wykonania pracy dyplomowej w ramach następującej tematyki zgodnej z tematyką Katedry/Zakładu, gdzie realizowana jest praca. Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego, stworzenia planu pracy, studiowania literatury i jej krytycznej analizy, przeprowadzenia badań empirycznych, zebrania i interpretacji danych, sformułowania wniosków oraz napisania na tej podstawie pracy dyplomowej. Student zostanie zapoznany z metodyką tworzenia prac o charakterze monografii naukowej - pracy dyplomowej i otrzyma wsparcie techniczne w samodzielnym przygotowywaniu i redagowaniu pracy dyplomowej.

Literatura:

Lista pozycji literatury jest każdorazowo dobierana do tematu przygotowywanej pracy dyplomowej.

Wójcik K., Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych, SGH, Warszawa, 2000.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, CeDeWu, Warszawa, 2020.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie oceny z pracowni: Podstawą oceny jest: wykonanie zadań laboratoryjnych sformułowanych przez opiekuna pracy, stopień opanowania podstawowych technik badawczych związanych z tematem pracy magisterskiej, przygotowanie, indywidualnego, podstawowego stanowiska pracy do wykonania badań własnych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kiełkowska
Prowadzący grup: Marcin Cichosz, Sebastian Drużyński, Urszula Kiełkowska, Marzanna Kurzawa, Ewa Olewnik-Kruszkowska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: Aleksandra Szydłowska-Czerniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: Joanna Kujawa, Marzanna Kurzawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: Aneta Jastrzębska, Izabela Koter, Anna Kozakiewicz-Piekarz, Marek Krzemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wolan
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)